دانشکده علوم جنگل

نام: عليرضا

نام خانوادگی: علی عربAliarabA.R

رتبه علمی: استادیار-پایه 4

دانشکده: علوم جنگل

گروه: جنگلشناسی و اکولوژی جنگل

تخصص: جنگلکاری و احياء اکولوژیک جنگل

آدرس پست الکترونيک: aliarab@gau.ac.ir

 الف) مدارک دانشگاهي

1. مدرک کارشناسي منابع طبيعي- جنگلداري از دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان در 1379.

2. مدرک کارشناسي ارشد منابع طبيعي- جنگلداري از دانشگاه تربيت مدرس در 1383.

3. مدرک صلاحيت تدريس از دانشگاه تربيت مدرس در 1383.

4. مدرك دكتري (Ph.D) جنگلداري از دانشگاه تربيت مدرس در 1389.

ب) سوابق تدريس:

 1. جنگل­کاري و نهالستان­هاي جنگلي مقطع کارشناسي (5 دوره)،
 2. جنگل­کاري در مناطق خشک و نيمه­خشک مقطع کارشناسي (5 دوره)،
 3. طرح آزمايشات منابع طبيعي مقطع کارشناسي (8 دوره)،
 4. اگروفارستري مقطع کارشناسي (2 دوره)،
 5. نرم افزارهاي کاربردي علوم جنگل مقطع کارشناسي (2 دوره)،
 6. جنگلداري شهري مقطع کارشناسي (1 دوره)،
 7. آمار و احتمالات مهندسي صنايع چوب مقطع کارشناسي (1 دوره)،
 8. اکوسيستم­هاي جنگلي ايران مقطع کارشناسي (1 دوره)،
 9. جلسه بحث مقطع کارشناسي (18 نفر)،
 10. پروژه جنگلداري مقطع کارشناسي (12 نفر)،
 11. اگروفارستري مقطع کارشناسي ارشد (7 دوره)،
 12. روش تحقيق جنگلداري مقطع کارشناسي ارشد (4 دوره)،
 13. سمينار 1 و 2 مقطع کارشناسي ارشد (5 دوره)،
 14. نرم افزارهاي مناسب اندازه­گيري جنگل مقطع دکتري (1 دوره)،
 15. پروژه 1 و 2 مقطع دکتري (2نفر)

ج) پروژه­هاي علمي و پژوهشي

1. اجراي يک تحقيق عملي در قالب سمينار کارشناسي جنگلداري با عنوان مقايسه حجم سرپاي دو توده دست کاشت صنوبر آمريکايي و اورامريکن در جنگل آموزشي و پژوهشي شصت کلاته گرگان با راهنمايي دکتر حشمت ا.. حيدري در 1378.

2. اجراي يک تحقيق عملي در قالب سمينار کارشناسي ارشد با عنوان اثر گونه هاي افرا پلت، اقاقيا، صنوبر آمريکايي و زربين بر ويژگيهاي فيزيکي و شيميايي خاک در جنگلکاري شرق هراز با راهنمايي دکتر سيد محسن حسيني در 1382.

3. اجراي يک تحقيق عملي در قالب پايان نامه کارشناسي ارشد با عنوان اثر روشهاي جنگلكاري با بذر بر نونهالهاي بلند مازو (Quercus castaneifolia) در تراكم هاي مختلف تاج پوشش، با راهنمايي دکتر سيد غلامعلي جلالي و مشاوره دكتر مسعود طبري در 1383.

4. اجراي يک تحقيق علمي در قالب پروژه 1 دوره دكتري با عنوان تجزيه و تحليل غير پارامتري اطلاعات رتبه اي طرحهاي آزمايشي در تحقيقات اکولوژيک، با راهنمايي دکتر مسعود طبري در 1385.

5. اجراي يک تحقيق عملي در قالب رساله دكتري با عنوان عوامل موثر بر جوانه‌زني، رشد و استقرار نهال‌هاي حاصل از بذركاري بلندمازو (Quercus castaneifolia) در شمال شرق ايران- جنگل لوه، با راهنمايي دکتر مسعود طبري و مشاوره دكتر محمدعلي هدايتي، كامبيز اسپهبدي و سيد غلامعلي جلالي در 1389.

6. همکاري در يک طرح تحقيقاتي اتمام يافته دانشگاه تربيت مدرس با عنوان بررسي اثر خراش سطحي خاک، بذر پاشي و بذر کاري بر تجديد حيات بلوط بلند مازو در تراکم هاي مختلف تاج پوشش با مديريت دکتر سيد غلامعلي جلالي و همکاري دکتر مسعود طبري ، دکتر سيد محسن حسيني و دکتر مسلم اکبري نيا در 1382.

7. همکاري در يک طرح تحقيقاتي اتمام يافته دانشگاه تربيت مدرس با عنوان اثر تيمارهاي مختلف نور بر روي خصوصيات کمي و کيفي نهالهاي سرو نقره اي در نهالستان، با مديريت دکتر سيد محسن حسيني و همکاري دکتر سيد غلامعلي جلالي، دکتر مسعود طبري ، دکتر سيد محسن حسيني، دکتر مسلم اکبري نيا و مهندس يدالله رسولي در 1383.

د) مقالات علمي – پژوهشي فارسي

1. نويسنده اول مقاله علمي پژوهشي با عنوان اثر گونه هاي افراپلت، اقاقيا، صنوبرآمريكايي و زربين بر برخي وي‍ژگيهاي فيزيكوشيميايي خاک در جنگلکاري شرق هراز با همکاري دکتر سيد محسن حسيني و دکتر سيد غلامعلي جلالي که در مجله علوم خاک و آب، جلد 19، شماره 1 در سال 1384 چاپ شده است.

2. نويسنده اول مقاله علمي پژوهشي، با عنوان جوانه زني بذر، زنده ماني و رشد اوليه نهالهاي بلندمازو (Quercus castaneifolia) در تراکم هاي مختلف تاج پوشش با همکاري دکتر سيد غلامعلي جلالي، دکتر مسعود طبري، دکتر سيد محسن حسيني و دکتر مسلم اکبري نيا كه در مجله پژوهش و سازندگي، جلد 18، شماره4، سال 1384 چاپ شده است.

3. نويسنده اول مقاله علمي پژوهشي با عنوان اثر روشهاي مختلف جنگلكاري با بذر بر نرخ جوانه زني بذر و زنده ماني نونهالهاي بلند مازو (Quercus castaneifolia C. A. Meyer) در فصل رويش نخست با همکاري دکتر سيد غلامعلي جلالي، دکتر مسعود طبري ، دکتر سيد محسن حسيني و دکتر مسلم اکبري نيا که در مجله منابع طبيعي ايران، جلد 59، شماره 2، سال 1385 چاپ شده است.

4. نويسنده اول مقاله علمي پژوهشي با عنوان اثرات اندازه بذر و ارتفاع رويشگاه بر جوانه‌زني، بنيه بذر و ويژگيهاي ظاهري نونهالهاي بلندمازو (Quercus castaneifolia C. A. Mey.) با همکاري دکتر مسعود طبري ، كامبيز اسپهبدي، دکتر محمدعلي هدايتي و دکتر سيد غلامعلي جلالي که در مجله جنگل و فرآورده هاي چوب (شماره 4، دوره 62 سال 1388) چاپ شده است.

5. نويسنده اول مقاله علمي پژوهشي با عنوان اثر مبدا و رطوبت داخلي بذر بر کيفيت بذر بلندمازو (Quercus castaneifolia C. A. Mey.) با همکاري دکتر مسعود طبري ، دکتر محمدعلي هدايتي، كامبيز اسپهبدي و دکتر سيد غلامعلي جلالي که براي چاپ در مجله تحقيقات جنگل و صنوبر ايران (شماره 2، جلد 18 سال 1389) چاپ شده است.

6. نويسنده اول مقاله علمي پژوهشي با عنوان اثر اندازه بذر، حصارکشي و تيمارهاي حفاظتي (محافظنهال و مالچ) بر استقرار، رشد و زندهماني نهال‌هاي بذركاري شده بلندمازو (Quercus castaneifolia C. A. Mey.) در نخستين فصل رويش با همکاري دکتر مسعود طبري ، دکتر محمدعلي هدايتي، كامبيز اسپهبدي و دکتر سيد غلامعلي جلالي که براي چاپ در مجله تحقيقات جنگل و صنوبر ايران (شماره 4، جلد 18 سال 1389) چاپ شده است.

7. نويسنده اول مقاله علمي- پژوهشي با عنوان راهکارهاي اندازه گيري ارتفاع و طول درختان مايل با همکاري دکتر محمود زبيري، مهندس حميد طالشي و مهندس ابوالضل دانشور که براي چاپ در مجله الكترونيك كشاورزي و منابع طبيعي گلستان (1389) چاپ شده است.

8. نويسنده دوم مقاله علمي پژوهشي، با عنوان اثر تيمارهاي مختلف شدت نور بر رشد ارتفاعي, شادابي و زنده ماني نهالهاي سرو نقره اي در نهالستان با همکاري دکتر سيد محسن حسيني (نويسنده نخست)، دکتر سيد غلامعلي جلالي، دکتر مسعود طبري، دکتر مسلم اکبري نيا و مهندس يدالله رسولي که در مجله پژوهش و سازندگي، جلد 19، شماره 3، سال 1385 چاپ شده است.

9. نويسنده دوم مقاله علمي پژوهشي با عنوان اثر عامل محيطي سايه بر روند رشد ارتفاعي نهالهاي سرو نقره اي با همکاري دکتر سيد محسن حسيني (نويسنده نخست)، دکتر سيد غلامعلي جلالي، دکتر مسعود طبري، دکتر مسلم اکبري نيا و مهندس يدالله رسولي که در مجله محيط شناسي، شماره 43، سال 1386 چاپ شده است.

10. نويسنده چهارم مقاله علمي پژوهشي با عنوان بررسي اثر اصلاح خاك نهالستان بر رشد و زنده ماني نهال زربين (Cupressus sempervirens var. horizontalis) در عرصه جنگل كاري، كه در مجله منابع طبيعي ايران، شماره 3، دوره 61، سال 1387، چاپ شده است.

11. نويسنده چهارم مقاله علمي پژوهشي با عنوان اثر آبياري با فاضلاب شهري بر خاك و رشد درختان كاج تهران، كه در مجله تحقيقات جنگل و صنوبر ايران (شماره 2، جلد 16 سال 1387) چاپ شده است.

12. نويسنده چهارم مقاله علمي پژوهشي با عنوان تاثير اندازه عرصه هاي باز جنگلي بر تنوع زيستي گونه هاي گياهي در منطقه جنگلي لاليس – نوشهر، كه در مجله جنگل ايران، شماره 2، سال 1388 چاپ شده است.

13. نويسنده چهارم مقاله علمي پژوهشي با عنوان تجمع فلزات سنگين Zn، Cu، Ni و Pb در خاك و برگ اقاقيا، تحت تاثير فاضلاب شهري، كه در مجله پژوهش و سازندگي، ويژه نامه منابع طبيعي، زمستان 1387 چاپ شده است.

14. نويسنده چهارم مقاله علمي پژوهشي با عنوان تاثير اندازه روشنه هاي تاج پوشش بر تنوع گونه هاي چوبي در جنگلهاي كوهستاني شمال كشور – لاليس نوشهر، كه در مجله تحقيقات جنگل و صنوبر ايران، شماره 1، جلد 19، سال 1389 چاپ شده است.

15. نويسنده چهارم مقاله علمي پژوهشي با عنوان تاثير عوامل فيزيوگرافيک بر تنوع گونه اي گياهي عرصه هاي باز جنگلي (مطالعه موردي: جنگل لاليس، چالوس)، كه در مجله زيست شناسي ايران، شماره 3، جلد 23، سال 1389 چاپ شده است.

16. نويسنده سوم مقاله علمي پژوهشي با عنوان ارزيابي مقاومت به شوري سه گونه اکاليپتوس در مراحل اوليه رشد ، كه براي چاپ در مجله پژوهش هاي علوم و فناوري چوب و جنگل ، در سال 1392 چاپ شده است.

17. نويسنده چهارم مقاله علمي پژوهشي با عنوان رفتار ذخيره اي و حساسيت به خشکي بذرهاي افرا کرکو ، كه در مجله جنگل و فرآورده هاي چوب دانشگاه تهران ، شماره 3، سال 1392 چاپ شده است.

18. نويسنده سوم مقاله علمي پژوهشي با عنوان ارزيابي مقاومت سه گونه اکاليپتوس (E.camaldulensis,E. microtheca, E.saligna) در مراحل اوليه رشد به نمک کلريد کلسيم تحت شرايط آزمايشگاهي، كه در مجله پژوهش هاي علوم و فناوري چوب و جنگل ، شماره 2، سال 1393 چاپ شده است.

19. نويسنده دوم مقاله علمي پژوهشي مستخرج از پايان نامه دانشجويي تحت راهنمايي با عنوان اثر زمان هرس ريشه بر زنده ماني و رشد نهال هاي ريشه لخت (0+1) بلندمازو در دوره هاي مختلف، كه براي چاپ در مجله پژوهش هاي علوم و فناوري چوب و جنگل ، سال 1394 پذيرش گرفته است.

20. نويسنده چهارم مقاله علمي پژوهشي با عنوان اثرات تنظيم کننده هاي رشد گياهي و محيط کشت بر شاخساره­زايي و کاهش ميزان شيشه­اي شدن Prunus mahelab در کشت درون شيشه­اي در دوفصلنامه تحقيقات ژنتيک و اصلاح نژاد گياهان مرتعي و جنگلي ايران سال 1394 پذيرش گرفته است.

هـ) مقالات علمي – پژوهشي انگليسي

1. Tabari, M.; Jalali, G. A.; Ali-Arab, A. R. and Ghanbari, M. 2007. Restoration of oak forests in soils compacted by human and livestock. Pakistan Journal of Biological Sciences, 10 (9): 1536-1539.

2. Jalali, G. A.; Ali-Arab, A. R.; Tabari, M.; Akbarinia, M. and Hosseini, S. M. 2007. Effect of sowing depth on performance of Quercus castaneifolia seedling at different levels of canopy cover. Pakistan Journal of Biological Sciences, 10 (7): 1020-1027.

3. Salehi, A.; Tabari, M.; Mohammadi, J. and Ali-Arab, A. R. 2007. Growth of black Locust trees irrigated with municipal effluent in green space of south of Tehran. Research Journal of environmental sciences, 1 (5): 237 – 243.

4. Tabari, M.; Salehi, A. and Ali-Arab, A. R. 2008. Effects of wast water application on heavy metals (Mn, Fe, Cr, and Cd) contamination in a black Locust stand in semi-arid zone of Iran. Asian Journal of Plant Sciences, 7 (4): 382 – 388.

5. Tabari, M.; Salehi, A.; Mohammadi, J. and Ali-Arab, A. R. 2011. Heavy Metal Contamination of Zn, Cu, Ni and Pb in Soil and Leaf of Robinia pseudoacacia Irrigated with Municipal Wastewater in Iran. In: Einschlag, F.S.G. (editor), Waste water- Evaluation and management. InTech. ISSBN: 978-953-307-233-3, 341- 350.

و) مقالات علمي – ترويجي فارسي

1. نويسنده نخست مقاله علمي ترويجي با عنوان راهکارهاي اندازه گيري ارتفاع و طول درختان مايل، كه در مجله الکترويک کشاورزي و منابع طبيعي گلستان، شماره 1 بهار 1389 چاپ شده است.

2. نويسنده دوم مقاله علمي ترويجي با عنوان اثرات مبدا و اندازه بذر بر صفات مورفولوژيك برگ هاي نهال يك­ساله بلندمازو (Quercus castaneifolia) در جنگل لوه، كه در مجله اكوسيستم­هاي طبيعي ايران، شماره 2 تابستان 1392 چاپ شده است.

3. نويسنده سوم مقاله علمي ترويجي با عنوان تاثير بستر کاشت و قطر قلمه بر درصد ريشه زايي اوليه و بيومس نهالهاي افرا کرکو، كه در نشريه حفاظت و بهره برداري از منابع طبيعي، شماره 2 تابستان 1393 چاپ شده است.

ز) همايش­هاي داخلي

1. ارائه يك مقاله به صورت سخنراني با عنوان اثرات اندازه بذر بر جوانه زني و بنيه بذر بلندمازو (Quercus castaneifolia C.A.Mey.) در جنگل لوه – شمال شرق ايران. در همايش ملي جنگل (22 تا 24 ارديبهشت كرج) با همكاري دكتر مسعود طبري، دكتر كامبيز اسپهبدي، دكتر محمدعلي هدايتي و دكتر سيد غلامعلي جلالي.

2. همكاري در نوشتن يك مقاله پوستري با عنوان بررسي رشد درختان دست كاشت اقاقيا تحت تاثير فاضلاب شهري در جنوب تهران، با مهندس آزاده صالحي، دكتر مسعود طبري و دكتر جهانگرد محمدي كه در سمينار ملي زيست شناسي (26 و 27 ارديبهشت 1386 دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرند) ارائه و چاپ شده است.

3. همكاري در نوشتن يک مقاله پوستري، با عنوان كاربرد روشهاي آناليز رگرسيون در مدل سازي رشد و محصول توده جنگلي با مهندس حسين نادري که در همايش منطقه اي منابع طبيعي و توسعه پايدار در عرصه هاي جنوبي درياي خزر (17 اسفند 1385، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نور) ارائه و چاپ شده است.

4. همكاري در نوشتن يك مقاله شفاهي با عنوان تاثير طولاني مدت آبياري با پساب فاضلاب شهري تهران بر ويژگي هاي فيزيكي – شيميايي خاك تحت جنگل كاري كاج تهران، با مهندس آزاده صالحي، دكتر مسعود طبري و دكتر جهانگرد محمدي كه در سمينار ملي زيست شناسي (26 و 27 ارديبهشت 1386 دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرند) ارائه و چاپ شده است.

5. همكاري در نوشتن يک مقاله پوستري، با عنوان تشريح اجزاء مدل انعطاف پذير توده و كاربردهاي آن در برآورد مجموع رشد ويژه رويشگاه جنگلي با مهندس حسين نادري و رويا هدايتي زاده که در همايش منطقه اي منابع طبيعي و توسعه پايدار در عرصه هاي جنوبي درياي خزر (17 اسفند 1385، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نور) ارائه و چاپ شده است.

6. همكاري در نوشتن يك مقاله پوستري با عنوان تجمع عناصر غذايي در برگ درختان كاج تهران، آبياري شده با فاضلاب شهري در فضاي سبز جنوب تهران، با مهندس آزاده صالحي، دكتر مسعود طبري و دكتر جهانگرد محمدي كه در سمينار ملي زيست شناسي (26 و 27 ارديبهشت 1386 دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرند) ارائه و چاپ شده است.

7. همكاري در نوشتن يك مقاله پوستري با عنوان تجمع عناصر غذايي در برگ درختان اقاقيا، آبياري شده با فاضلاب شهري در فضاي سبز جنوب تهران، با مهندس آزاده صالحي، دكتر مسعود طبري، دكتر جهانگرد محمدي و مهندس اشرف آقابراتي، كه در دومين كنفرانس ملي روز جهاني محيط زيست (20 و 21 خرداد 1387 دانشگاه تهران) ارائه و چاپ شده است.

8. همكاري در نوشتن يك مقاله پوستري با عنوان تاثير آبياري با فاضلاب شهري بر خواص تغذيه اي خاك و برگ درختان جنگل كاري شده اقاقيا، با مهندس آزاده صالحي، دكتر مسعود طبري و دكتر جهانگرد محمدي، كه در دهمين كنگره علوم خاك ايران 4 تا 6 شهريور 1386 دانشگاه تهران) ارائه و چاپ شده است.

9. همكاري در نوشتن يك مقاله پوستري با عنوان تاثير آبياري با فاضلاب شهري بر غلظت فلزات سنگين در برگ درختان اقاقيا، با مهندس آزاده صالحي، دكتر مسعود طبري و دكتر جهانگرد محمدي كه در چهاردهمين كنفرانس سراسري و دومين كنفرانس بين المللي زيست شناسي ايران (7 تا 9 شهريور 1385 دانشگاه تربيت مدرس) ارائه و چاپ شده است.

10. همكاري در نوشتن يك مقاله پوستري با عنوان بررسي رشد درختان دست كاشت كاج تهران تحت تاثير فاضلاب شهري در جنوب تهران، با مهندس آزاده صالحي، دكتر مسعود طبري و دكتر جهانگرد محمدي كه در چهاردهمين كنفرانس سراسري و دومين كنفرانس بين المللي زيست شناسي ايران (7 تا 9 شهريور 1385 دانشگاه تربيت مدرس) ارائه و چاپ شده است.

11. همكاري در نوشتن يك مقاله پوستري با عنوان تاثير آبياري با فاضلاب شهري بر غلظت فلزات سنگين در برگ درختان كاج تهران، با مهندس آزاده صالحي، دكتر مسعود طبري و دكتر جهانگرد محمدي كه در اولين همايش و نمايشگاه تخصصي مهندسي محيط زيست (28 بهمن تا 1 اسفند 1385 دانشگاه تهران) ارائه و چاپ شده است.

12. همكاري در نوشتن يك مقاله پوستري با عنوان ارزيابي تاثير ميکروکليماي دامنه هاي شمالي و جنوبي بر جنگلکاري گونه زربين (مطالعه موردي جنگل کاري هزارپيچ استان گلستان)، با مهندس حبيب ا.. سليميان كه در سومين همايش بين المللي تغيير اقليم و گاهشناسي درختي (29 ارديبهشت 1391 دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي ساري) ارائه و چاپ شده است.

13. همكاري در نوشتن يك مقاله پوستري با عنوان بررسي عکس العمل دو گونه اکاليپتوس به شوري حاصل از نمک­هاي کلريد سديم و کلريد کلسيم در کشت ماسه­اي، با مهندس سيده سامره هاشمي و دکتر وحيده پيام نور، كه در سومين همايش بين المللي تغيير اقليم و گاهشناسي درختي (29 ارديبهشت 1391 دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي ساري) ارائه و چاپ شده است.

14. همكاري در نوشتن يك مقاله پوستري با عنوان تاثير اندازه روشنه بر رشد و زنده­ماني نهالهاي بذرکاري شده بلندمازو در جنگل چمستان-مازندران، با مهندس عذرا محبي، دکتر رامين رحماني، دکتر خسرو ثاقب طالبي، مهندس کرمعلي ذبيحي، كه در سومين همايش بين المللي تغيير اقليم و گاهشناسي درختي (29 ارديبهشت 1391 دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي ساري) ارائه و چاپ شده است.

15. همكاري در نوشتن يك مقاله پوستري با عنوان اثر روش کاشت بر ويژگي­هاي رويشي نهال­هاي 8 ساله بلندمازو در جنگل چمستان- مازندران ، با مهندس عذرا محبي، دکتر رامين رحماني، دکتر خسرو ثاقب طالبي، مهندس کرمعلي ذبيحي، كه در سومين همايش بين المللي تغيير اقليم و گاهشناسي درختي (29 ارديبهشت 1391 دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي ساري) ارائه و چاپ شده است.

16. همكاري در نوشتن يك مقاله پوستري با عنوان اثر نور بر رشد نهالهاي بلندمازو در جنگل هاي خزري، با مهندس عذرا محبي، دکتر رامين رحماني، دکتر خسرو ثاقب طالبي، مهندس کرمعلي ذبيحي، كه در سومين همايش بين المللي تغيير اقليم و گاهشناسي درختي (29 ارديبهشت 1391 دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي ساري) ارائه و چاپ شده است.

17. همكاري در نوشتن يك مقاله پوستري با عنوان اثرات جنگل کاري اقتصادي بر تنوع زيستي و محيط زيست، با مهندس معصومه روشن زاده، كه در همايش ملي پژوهشهاي محيط زيست ايران (9 آبان 1392 همدان) ارائه و چاپ شده است.

18. همكاري در نوشتن يك مقاله پوستري با عنوان اثرات جنگلها و جنگل کاري بر محيط زيست، با مهندس معصومه روشن زاده، كه در همايش ملي پژوهشهاي محيط زيست ايران (9 آبان 1392 همدان) ارائه و چاپ شده است.

19. همكاري در نوشتن يك مقاله پوستري با عنوان مناسب ترين روش هاي جمع آوري بذر بلوط براي توليد نهال و احياء رويشگاههاي جنگلي ايران، با مهندس احسان بازوند، كه در اولين همايش سراسري كشاورزي و منابع طبيعي پايدار (10 بهمن 1392 تهران) ارائه و چاپ شده است.

20. همكاري در نوشتن يك مقاله پوستري با عنوان بررسي روش هاي آماده سازي و نگهداري بذور بلوط، با مهندس احسان بازوند، كه در اولين همايش سراسري كشاورزي و منابع طبيعي پايدار (10 بهمن 1392 تهران) ارائه و چاپ شده است.

21. همكاري در نوشتن يك مقاله پوستري با عنوان بررسي روش هاي آماده سازي و نگهداري بذور بلوط، با مهندس احسان بازوند، كه در اولين همايش سراسري كشاورزي و منابع طبيعي پايدار (10 بهمن 1392 تهران) ارائه و چاپ شده است.

22. همكاري در نوشتن يك مقاله پوستري با عنوان اثر اندازه روشنه و موقعيت مکاني بر رشد و زنده­ماني زادآوري گونه هاي چوبي در جنگلهاي معتدله، با مهندس احمد عبداللهي، دکتر پژمان پرهيزکار و مهندس علي اکبر محمدعلي پورملکشاه، كه در چهارمين کنفرانس بين المللي چالشهاي زيست محيطي و گاهشناسي درختي (25 ارديبهشت 1392 ساري) ارائه و چاپ شده است.

23. همكاري در نوشتن يك مقاله پوستري با عنوان اثر اندازه روشنه و موقعيت مکاني بر تنفس ميکروبي خاک در جنگل شصت کلاته، با مهندس احمد عبداللهي، دکتر پژمان پرهيزکار و مهندس علي اکبر محمدعلي پورملکشاه، كه در چهارمين کنفرانس بين المللي چالشهاي زيست محيطي و گاهشناسي درختي (25 ارديبهشت 1392 ساري) ارائه و چاپ شده است.

24. همكاري در نوشتن يك مقاله پوستري با عنوان بررسي اجمالي وضعيت جنگلکاريهاي استان اصفهان و راهکارهاي مقابله با مشکلات موجود، با مهندس مليحه شريفي و دکتر بهمن کياني ، كه در هفتمين کنفرانس ملي روز جهاني محيط زيست (1 خرداد 1392 تهران) ارائه و چاپ شده است.

25. همكاري در نوشتن يك مقاله پوستري با عنوان روشهاي مبارزه با علفهاي هرز در جنگلکاريها و نهالستانهاي جنگلي، با مهندس معصومه صلاحي، كه در چهارمين کنفرانس بين المللي چالشهاي زيست محيطي و گاهشناسي درختي (25 ارديبهشت 1392 ساري) ارائه و چاپ شده است.

26. همكاري در نوشتن يك مقاله پوستري با عنوان مقايسه رشد و عملکرد نهالهاي ريشه لخت و گلداني بلندمازو در جنگل شصت کلاته گرگان، با مهندس معصومه صلاحي، كه در چهارمين کنفرانس بين المللي چالشهاي زيست محيطي و گاهشناسي درختي (25 ارديبهشت 1392 ساري) ارائه و چاپ شده است.

27. همكاري در نوشتن يك مقاله پوستري با عنوان تاثير نوع گلدان بر راندمان توليد و ويژگيهاي رويشي نهالهاي يکساله بلندمازو با مهندس معظمه مصطفي­لو، كه در هفتمين کنفرانس ملي روز جهاني محيط زيست (1 ارديبهشت 1392 تهران) ارائه و چاپ شده است.

28. همكاري در نوشتن يك مقاله پوستري با عنوان تاثير غلظتهاي مختلف IBA بر زنده­ماني نهالهاي يکساله در صنوبر کبوده، با مهندس زهره جعفر يحيي و مهندس غلامرضا گودرزي، كه در دومين همايش ملي مهندسي و مديريت کشاورزي، محيط زيست و منابع طبيعي پايدار (26 بهمن 1393 تهران) ارائه و چاپ شده است.

29. همكاري در نوشتن يك مقاله پوستري با عنوان تاثير بسترهاي کاشت مختلف بر ارتفاع و قطر نهالهاي يکساله در صنوبر کبوده، با مهندس زهره جعفر يحيي و مهندس غلامرضا گودرزي، كه در دومين همايش ملي مهندسي و مديريت کشاورزي، محيط زيست و منابع طبيعي پايدار (26 بهمن 1393 تهران) ارائه و چاپ شده است.

30. همكاري در نوشتن يك مقاله پوستري با عنوان تاثير شوري بر قوه ناميه و شاخص بنيه بذر و جوانه زني بذور پالونيا فورتوني، با مهندس هاجر شيخ و دکتر سيد احسان ساداتي، كه در کنفرانس ملي کشاورزي پايدار محيط زيست و توسعه روستايي (16 ارديبهشت 1394 کوهدشت) ارائه و چاپ شده است.

31. همكاري در نوشتن يك مقاله پوستري با عنوان تاثير شوري بر زنده ماني و رشد نهال هاي پالونيا فورتوني، با مهندس هاجر شيخ و دکتر سيد احسان ساداتي، كه در کنفرانس ملي کشاورزي پايدار محيط زيست و توسعه روستايي (16 ارديبهشت 1394 کوهدشت) ارائه و چاپ شده است.

32. همكاري در نوشتن يك مقاله پوستري با عنوان تاثير سايبان مصنوعي بر رشد قطري و ارتفاعي نهال­هاي يکساله بلندمازو، با مهندس زينب نظافتي، كه در دومين کنگره علمي پژوهشي توسعه و ترويج علوم کشاورزي، منابع طبيعي و محيط زيست (19 دي 1394 تهران) ارائه و چاپ شده است.

33. همكاري در نوشتن يك مقاله پوستري با عنوان تاثير سايبان مصنوعي بر رشد قطري و ارتفاعي نهال­هاي يکساله افرا پلت، با مهندس زينب نظافتي، كه در دومين کنگره علمي پژوهشي توسعه و ترويج علوم کشاورزي، منابع طبيعي و محيط زيست (19 دي 1394 تهران) ارائه و چاپ شده است.

ح) همايش هاي خارجي

1. همكاري در نوشتن يک مقاله پوستري، با عنوانThe effect of shade treatments on Cupressus arizonica in juvenile stage با دکتر سيد محسن حسيني، دکتر سيد غلامعلي جلالي، دکتر مسعود طبري، دکتر مسلم اکبري نيا و مهندس يدالله رسولي که در دهمين كنگره اكولوژي اروپا (8 تا 3 نوامبر سال 2005 تركيه (X. European ecological congress, Organized by European ecological federation, Turkish ecological society and Ege University) ارائه و چاپ شده است.

2. همكاري در نوشتن يک مقاله پوستري، با عنوانGrowth and nutrient elements accumulation in leaf of pinus eldarica Medw. trees irrigated with municipal effluents با مهندس آزاده صالحي، دکتر مسعود طبري و دكتر جهانگرد محمدي که در مجموعه مقالات همايشUtilisation of diversity in land use systems: sustainable and organic approaches to meet human needs كشور آلمان (Witzenhausen) در تاريخ 9 تا 11 اكتبر سال 2007 ارائه و چاپ شده است.

ي) راهنمايي پايان نامه­ هاي دانشجويي خاتمه يافته

1. استاد راهنماي پايان نامه کارشناسي ارشد معظمه مصطفي­لو، با عنوان اثرات هرس ريشه و دوره هاي آبياري بر راندمان توليد و ويژگيهاي رويشي نهالهاي يکساله بلندمازو که در تاريخ 30 شهريور 1392 در دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان دفاع شده است.

2. استاد راهنماي پايان نامه کارشناسي ارشد احسان بازوند، با عنوان اثر کاهش رطوبت داخلي بر کيفيت بذر بلوط ايراني، دارمازو و ويول که در تاريخ 26 اسفند 1392 در دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان دفاع شده است.

3. استاد راهنماي پايان نامه کارشناسي ارشد احمد عبداللهي، با عنوان اثر اندازه روشنه، موقعيت مکاني و شدت نور نسبي بر رشد و زنده ماني نهالهاي بلندمازو، افرا شيردار و توسکا ييلاقي در نخستين سال کاشت در جنگل شصت کلاته گرگان که در تاريخ 12 آذر 1393 در دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان دفاع شده است.

4. استاد راهنماي پايان نامه کارشناسي ارشد معصومه صلاحي، با عنوان اثرات کيفيت نهال و مالچ پلاستيکي بر رشد و زنده­ماني جنگلکاري بلندمازو در جنگل شصت کلاته استان گلستان که در تاريخ 25 آذر 1393 در دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان دفاع شده است.

5. استاد راهنماي پايان نامه کارشناسي ارشد زهره جعفر يحيي، با عنوان اثر تيمارها و بسترهاي کاشت مختلف بر ريشه زايي قلمه و ويژگيهاي رويشي نهال يکساله در صنوبر کبوده که در تاريخ 28 شهريور 1394 در دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان دفاع شده است.

6. استاد راهنماي پايان نامه کارشناسي ارشد هاجر شيخ، با عنوان اثر تيمارهاي شوري و سايبان بر جوانه زني و رشد اوليه نهالهاي پالونيا فورتوني که در تاريخ 18 آبان 1394 در دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان دفاع شده است.

7. استاد راهنماي پايان نامه کارشناسي ارشد زينب نظافتي، با عنوان اثر تيمارهاي مختلف سايبان بر رشد و زنده ماني نهالهاي پلت و بلندمازو در فصل رويش اول که در تاريخ 13 بهمن 1394 در دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان دفاع شده است.

8. استاد راهنماي پايان نامه کارشناسي ارشد سيد حسين موسوي، با عنوان اثر اندازه روشنه، موقعيت مکاني و شدت نور نسبي بر رشد و زنده ماني نهالهاي بلندمازو، افرا پلت و زبان گنجشک در نخستين سال کاشت در جنگل شصت کلاته گرگان که در تاريخ 13 بهمن 1394 در دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان دفاع شده است.

ک) مشاوره پايان­نامه­هاي دانشجويي خاتمه يافته

1. استاد مشاور پايان نامه کارشناسي ارشد آزاده صالحي، با عنوان رشد و غلظت عناصر معدني درختان کاج تهران و اقاقيا، آبياري شده با فاضلاب شهري در فضاي سبز جنوب تهران که در 1386 در دانشگاه تربيت مدرس دفاع شده است.

2. استاد مشاور پايان­نامه کارشناسي ارشد سعيد شعباني، با عنوان رابطه سطح حفره­هاي زادآوري با عوامل فيزيوگرافي و پوشش گياهي در منطقه جنگلي لاليس - نوشهر که در 1387 در دانشگاه تربيت مدرس دفاع شده است.

3. استاد مشاور پايان­نامه کارشناسي ارشد ياسمين شريف پور، با عنوان پويايي رشد ريشه هاي موئين نهال هاي بلوط و سرو نقره اي با استفاده از روش آگر که در 1389 در دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان دفاع شده است.

4. استاد مشاور پايان­نامه کارشناسي ارشد غفار صلواتي، با عنوان محتواي رطوبتي و بهبود جوانه زني بذرهاي افرا کرکو که در 1390 در دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان دفاع شده است.

5. استاد مشاور پايان­نامه کارشناسي ارشد سيده سامره هاشمي، با عنوان ارزيابي مقاومت به شوري در سه گونه اکاليپتوس در شرايط آزمايشگاهي و محيطي که در 1390 در دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان دفاع شده است.

6. استاد مشاور پايان­نامه کارشناسي ارشد عذرا محبي، با عنوان اثر روش جنگل کاري، اندازه روشنه و شدت نور نسبي بر خصوصيات کمي و کيفي نهالهاي بلندمازو در جنگل واز-چمستان که در 1391 در دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان دفاع شده است.

7. استاد مشاور پايان­نامه کارشناسي ارشد عذرا محبي، با عنوان فراواني و تنوع استقرار گونه هاي چوبي در جنگلکاريهاي بروسيا و زربين شرق استان گلستان که در 1393 در دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان دفاع شده است.

ل) فعاليتهاي اجرايي

1. مدير حمايت و پشتيباني فرهنگي و اجتماعي دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان از 1391 تا کنون.

2. مدير داخلي مجله علمي- پژوهشي پژوهشهاي علوم و فناوري چوب و جنگل از 1390 تا 1393.

3. مدير پورتال دانشکده علوم جنگل دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان از 1391 تا 1393.

4. عضويت در گروه بازديد کننده از مراکز و موسسات آموزش عالي استان گلستان از 1392 تا 1393.

م) فعاليتهاي ترويجي

- برگزار نمودن 4 دوره کارگاه­ آموزشي آشنايي با نرم افزار آماري SPSS براي دانشجويا انجمن­هاي علمي جنگلداري، شيلات، صنايع غذايي و شوراي هماهنگي انجمن­هاي علمي دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان در سالهاي 1392، 1393 و 1394.

- ايراد سخنراني علمي با عنوان تجزيه و تحليل غيرپارامتري طرحهاي آزمايشي در تحقيقات اکولوژيک در همايش طرحهاي تحقيقاتي و سمينارهاي علمي هفته پژوهش و فناوري سال 1390.

- عضويت در پانل تخصصي و کميته علمي داوري مقالات نخستين همايش بين المللي آتش سوزي در عرصه­هاي منابع طبيعي

- عضويت در کميته علمي داوري مقالات همايش منطقه اي دانش محوري در مديريت پايدار کشاورزي و منابع طبيعي

- داوري مقالات علمي پژوهشي متعدد در مجلات مرتبط با علوم جنگل شامل مجله پژوهشهاي علوم و فناوري چوب و جنگل، تحقيقات جنگل و صنوبر ايران، مجله جنگل ايران و مجله جنگل و فرآورده­هاي چوب.

- مشارکت در کارگاه آموزشي بين المللي با عنوان جنگل شناسي نزديک به طبيعت در اکوسيستم هاي معتدله

- مشارکت در کارگاه آموزشي بودجه ريزي عملياتي

- مشارکت در کارگاه­هاي آموزشي بين المللي با عنوان حفاظت و توسعه جنگلهاي معتدله در تغييرات اقليمي

- مشارکت در کارگاه آموزشي با عنوان توسعه روحيه کارآفريني در دانشگاههاي علوم کشاورزي

- مشارکت در کارگاه آموزشي نحوه تدوين استاندارد ملي ايران

- استاد مشاور فرهنگی انجمن علمی دانشجویی جنگلداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در 1394.

- مشارکت در بیش از 32 مورد کارگاه­هاي آموزشي فرهنگي و اجتماعي به مدت بالغ بر 200 ساعت.

7356 :تعداد دفعات بازید


جستجو


زبان

زبان دلخواه:

آمار کلی


تعداد کل بازدید: 491073
تعداد بازدید امروز: 38
تعداد کاربران آنلاین: 1

آمار بازدیدکنندگان

در حال حاضر 1 كاربر ميهمان و 0 كاربر عضو برخط.

كاربر ميهمان خوش آمديد ورود.
صفحه اصلی
RSS
سایت اصلی دانشگاه

علوم جنگل | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
طراحی سایت گروه فناوران شبکه و اطلاعات بیتکو