دانشکده علوم جنگل

Rahmani_small

نامرامين

نام خانوادگیرحمانی

رتبه علمی: دانشیار

دانشکده: علوم جنگل

گروه: جنگلشناسی و اکولوژی جنگل

گرایش: اکولوژی جنگل

شروع عضويت در هيات علمي دانشگاه: 1378

آدرس پست الکترونيک: rahmani@gau.ac.ir

سوابق علمی و پژوهشی

وضعيت تحصيلي:

دوره

رشته تحصيلي

دانشگاه محل تحصيل

سال اخذ مدرك

كارداني

منابع طبیعی

مازندران

1364

كارشناسي

جنگل و مرتع

مازندران

1366

كارشناسي ارشد

جنگلداري

تهران

1370

دكتري تخصصي

علوم جنگل

تربيت مدرس

1377

عنوان پايان‏ نامه كارشناسي ارشد:

بررسي فنولوژي درختان جنگلي در منطقه خيرودكنار

عنوان رساله دكتري:

بررسي جمعيت و تنوع زيستي بي‏مهرگان خاكزي و رابطه آنها با تيپ‏هاي عمده جنگلي

فهرست مقاله‏ هاي چاپ شده:

1- رحماني، رامين، 1377. بررسي تعداد و بايومس كنه‏هاي خاكزي در جنگل‏هاي نكا، مجله علوم كشاورزي و منابع طبيعي، (2و1)5 : 22-14.

2- رحماني، رامين و ناهيد صالح راستين، 1379. بررسي فراواني، پراكنش عمقي و تغييرات فصلي جمعيت كرم خاكي در تيپ‏هاي جنگلي بلوط-ممرز، ممرز و راش نكا، مجله منابع طبيعي ايران، (1)53 : 52-37.

3- رحماني، رامين، شيرزاد محمد نژاد كياسري و سيد عليرضا موسوي، 1379. بررسي تاثير اكولوژيك و توليد اقتصادي يك جنگلكاري كاج سياه در منطقه فريم-مازندران، چكيده مقالات اولين گردهمايي جنگلكاري با گونه‌هاي سريع‏الرشد در شمال كشور، 25-24.

4- رحماني، رامين و شيرزاد محمدنژاد كياسري، 1382. ارتباط بين فراواني هزارپا با تركيب عناصر غذايي لاشبرگ در مناطق جنگلكاري شده و مخروبه (مطالعه موردي :‌ دارابكلا – مازندران)، مجله منابع طبيعي ايران، (3)56 : 212-201.

5- رحماني، رامين و حسن زارع مايوان، 1382. بررسي تنوع و ساختار اجتماع بي‌مهرگان خاكزي در تيپ‌هاي جنگلي راش، ممرز و بلوط-ممرز، مجله منابع طبيعي ايران، (4)56 : 436-425.

6- جوانشير، كريم، رامين رحماني، انوشيروان شيرواني و فرشاد يزديان، 1376. بررسي فنولوژي درختان جنگلي و الگوي تغييرات دما در جنگلهاي خيرودكنار خزر، مجله منابع طبيعي ايران، (1)50 : 43-29.

7- زارع، حبيب، فرهنگ اسدالهي و رامين رحماني،‌ 1377. معرفي و بررسي جامعه داغداغان-شمشادستان در جنگل مزگا (نوشهر)، پژوهش و سازندگي، (2)11 : 9-4.

8- محمد نژاد كياسري، شيرزاد و رامين رحماني، 1380. تاثير خشكه‏دارها بر فراواني تجديد حيات طبيعي در يك جنگل آميخته راش و ممرز (سري جمال‏الدين كلا-مازندران)، مجله منابع طبيعي ايران، (2)54 : 151-143.

9- نجفي‌فر، علي، نصرت‌اله رافت‌نيا، رامين رحماني، جعفر حسين‌زاده و عبدالعي كرم‌شاهي، 1382. مدل ارزيابي توان اكولوژيك در جنگلهاي زاگرس با كاربري جنگل (مطالعه موردي، حوضه آبخيز سراب دره شهر استان ايلام)، مجله پژوهش و سازندگي، (2)16 : 39-34.

10- محمودي، جلال، قوام‌الدين زاهدي اميري، ابراهيم عادلي و رامين رحماني، 1384. شناسايي گروههاي اكولوژيك گياهي و ارتباط آنها با ويژگي‌هاي خاك در جنگل جلگه‌اي كلارآباد (چالوس)، مجله منابع طبيعي ايران،
 (2)58 : 351-362.

11- حبشي، هاشم، سيد محسن حسيني، رامين رحماني، جهانگرد محمدي و شعبان شتايي، 1385. ارزيابي كاربرد سيستم موقعيت ياب جهاني در مساحي و شبكه‌بندي عرصه‌هاي جنگلي، همايش ملي ژئوماتيك 85.

12- حبشي، هاشم، سيد محسن حسيني، جهانگرد محمدي و رامين رحماني، 1386. كاربرد تكنيك زمين آمار در مطالعات خاكهاي مناطق جنگلي، مجله علوم كشاورزي و منابع طبيعي، ويژه نامه منابع طبيعي، (1)14 : 27-18.

13- دانشور، ابوالفضل، رامين رحماني، و هاشم حبشي، 1386. اثر رقابت نوري بر گسترش تاج درختان در جنگلهاي چند اشكوبه راش آميخته، مجله علوم كشاورزي و منابع طبيعي، ويژه نامه منابع طبيعي، (1)14 : 48-39.

14- دانشور، ابوالفضل، رامين رحماني، و هاشم حبشي، 1386. بررسي تنوع ساختاري در راشستان َآميخته - مطالعه موردي جنگل شصت‌كلاته گرگان، مجله علوم كشاورزي و منابع طبيعي، (4)14 : 31-20.

فهرست طرحهاي تحقيقاتي:

رديف

عنوان طرح

سال شروع

مدت اجرا

سازمان تامين كننده اعتبار مالي

1

اثرات كمي و كيفي عمليات پروشي بر روي توده سرپا

1377

10 سال

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

2

بررسي تاثير فشردگي خاك مسير چوبكشي بر جمعيت كرم خاكي و گياهان كف جنگل

1379

يك سال

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

3

بررسي تاثير اكولوژيك و توليد اقتصادي جنگلكاري با كاج بروسيا در استان گلستان

1380

5/2 سال

سازمان مديريت و برنامه‏ريزي استان گلستان

راهنمايي پايان‌نامه‌:

1- بررسي زيوزن برگ، شاخص سطح برگ و رابطه آنها با برخي از ويژگيهاي توده و خاك در قطعه بررسي دائمي جنگلهاي ميان‌بند خزر (تير 1380)، معصومه نقاش زرگران، كارشناسي ارشد جنگلداري.

2- شناسايي توده‌هاي جنگلي با استفاده از ويژگيهاي اكولوژيك رويشگاه (اسفند 1380)، سيد علي رضوي، كارشناسي ارشد جنگلداري.

3- كاربرد شاخص‌هاي تشابه اكولوژيك در شناسايي گروههاي درختي همگن (تير 1381)، ژنوس گشاسي، گارشناسي ارشد جنگلداري.

4- تعيين الگوي پراكنش مكاني گونه‌هاي درختان جنگلي با استفاده از روشهاي اندازه‌گيري فاصله (خرداد 1382)، سعيد قاسمي قوچقار، كارشناسي ارشد جنگلداري.

5- شناخت جوامع جنگلي و ارتباط آنها با تغيير ارتفاعي در جنگل لوه (دي 1382)، اسدا... كريمي دوست، كارشناسي ارشد جنگلداري.

6- مقايسه روشهاي برآورد شاخص تنوع زيستي درختان جنگلي (تير 1383)، دينا داستانگو، كارشناسي ارشد جنگلداري.

7- بررسي تنوع درختان و درختچه‌هاي جنگلي و گونه‌هاي زيراشكوب در منطقه گردنه چري بازفت در استان چهار محال بختياري (فروردين 1384)، حسن جهانبازي گوجاني، كارشناسي ارشد جنگلداري.

8- ارتباط تعداد و بيوماس كرم خاكي با گونه‌هاي درختي و ويژگي‌هاي فيزيكوشيمايي خاك (تير 1384)، الهام ايران‌نژاد، كارشناسي ارشد جنگلداري.

9- تعيين مقدار بازگشت عناصر غذايي از طريق لاشبرگ در قطعه بررسي دائمي جنگلهاي ميان بند خزر (فروردين 1385)، فرداد فرهادي پهنه‌دري، كارشناسي ارشد جنگلداري.

زمينه‌هاي پژوهشي مورد علاقه:

اكولوژي جنگل جنگلشناسي كاربرد آمار در اكولوژي جنگل ديناميك جنگل حاصلخيزي اكوسيستم‌هاي جنگلي كاربرد GIS در اكولوژي

پراكنش مكاني گروهها و گونه‌هاي درختي – مدلسازي عوامل محيطي موثر بر توليد درختان و توده‌هاي جنگلي – تنوع زيستي گياهان جنگلي – چرخه عناصر غذايي در اكوسيستم جنگل – پايداري اكوسيستم‌هاي جنگلي – طبقه‌بندي رويشگاههاي جنگل – شناخت نيازهاي اكولوژيك گياهان جنگلي – همزيستي جانداران در اكوسيستم جنگل – توالي در اكوسيستم‌هاي جنگل

سابقه تدريس در دانشگاه (نام دروس):

اكولوژي اكولوژي جنگل درخت‏شناسي جامعه‌شناسي گياهي - تنوع زيستي

سابقه كار اجرايي در دانشگاه:

مسئوليت

از تاريخ

تا تاريخ

به مدت

معاون آموزشي و پژوهشي دانشكده‌هاي جنگلداري و مهندسي چوب و كاغذ

17/6/80

6/11/81

يكسال و پنج ماه

معاون آموزشي دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

7/11/81

3/4/85

سه سال و پنج ماه

رئيس دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

12/5/85

ادامه دارد8381 :تعداد دفعات بازید


جستجو


زبان

زبان دلخواه:

آمار کلی


تعداد کل بازدید: 491067
تعداد بازدید امروز: 32
تعداد کاربران آنلاین: 1

آمار بازدیدکنندگان

در حال حاضر 1 كاربر ميهمان و 0 كاربر عضو برخط.

كاربر ميهمان خوش آمديد ورود.
صفحه اصلی
RSS
سایت اصلی دانشگاه

علوم جنگل | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
طراحی سایت گروه فناوران شبکه و اطلاعات بیتکو