دانشکده علوم جنگل

نام و نام خانوادگي : داوود آزادفرazadfar_2

دانشكده : جنگلداري و فناوري چوب

گروه : جنگلشناسی و اکولوژی جنگل

رشته تحصيلي : بيوتكنولوژي جنگل

رتبه علمی: دانشیار

پست الكترونيك : azadfar.d@gmail.com

فعاليتهاي آموزشي :

تدريس دروس ژنتيك جنگل، اصلاح نژاد درختان جنگلي، بيوتكنولوژي جنگل، اكولوژي و زراعت چوب در مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد

برخي فعاليتهاي پژوهشي دو سال اخير:

تكنيك نجات جنين ابزاري در دورگ گيري بين جنسي در خانواده بيد، 1387، مجله تحقيقات ژنتيك و اصلاح گياهان مرتعي و جنگلي ايران، 16(2).

مقايسه كلن هاي مختلف گونه شالك (Populus nigra) از نظر مقاومت به سرما، 1388، مجله علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان، (پذيرش شده).

بررسي و تفكيك كلن هاي صنوبر تبريزي (Populus nigra L) شمال استان لرستان، 1388، مجله زيست شناسي ايران، 22(1).

تاثير تنشهاي غرقابي و خشكي بر نرخ فتوسنتز خالص و درصد سه گونه مختلف صنوبر، 1388، مجله علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان، (پذيرش شده).

بررسي و مقايسه فعاليت كمي و كيفي آنزيم پراكسيداز در اندام هاي مختلف گونه بارانك (sorbus torminalis )L.( crantz)، 1388، مجله تحقيقات ژنتيك و اصلاح گياهان مرتعي و جنگلي ايران، 17(1).

بررسي تاثير خاكهاي مختلف بياباني و پخش سيلات بر روي برخي گونه هاي درختي مناطق خشك استان بوشهر، 1388، مجله تحقيقات مرتع و بيابان ايران، 16(3).

مقايسه تراكم زادآوري و تنوع گونه اي در توده هاي طبيعي و مديريت شده جنگل بلوط لوه، 1387، مجله علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان، 15(6).

بررسي خصوصيات رويشي نهالهاي حاصل از بذور درختان حرا در رويشگاه مل گنزه، مجله علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان، 15(2).

زمينه هاي تحقيقاتي مورد علاقه :

1. مطالعات مربوط به انتخاب پايه هاي درختي مقاوم به تنشهاي محيطي مانند سرما، گرما، شوري، آب، آلودگيها، آفات و بيماريها و تاثيرات اكوفيزيولوژي تنشها

2. برنامه هاي اصلاح نژاد درختان از طريق دورگ گيري، كشت بافت، اصلاح بذر و نهال، انتخاب پايه و كلونهاي برتر و نخبه گونه هاي جنگلي و سريع الرشد

3. مطالعات تنوع ژنتيكي جمعيتها از طريق نشانگرهاي مورفولوژيك، ايزوآنزيمي و نشانگرهاي مولكولي DNA

6822 :تعداد دفعات بازید


جستجو


زبان

زبان دلخواه:

آمار کلی


تعداد کل بازدید: 485046
تعداد بازدید امروز: 117
تعداد کاربران آنلاین: 1

آمار بازدیدکنندگان

در حال حاضر 1 كاربر ميهمان و 0 كاربر عضو برخط.

كاربر ميهمان خوش آمديد ورود.
صفحه اصلی
RSS
سایت اصلی دانشگاه

علوم جنگل | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
طراحی سایت گروه فناوران شبکه و اطلاعات بیتکو