دانشکده علوم جنگل

  

نام  و نام خانوادگی:  محمدرضا کاوسی

Kavoosi

رشته: پاتولوژی جنگل (حفاظت و حمایت جنگل) 

آخرین درجه تحصیلی: دکتری

محل و تاریخ اخذ: دانشگاه دولتی جنگل مسکو ، 1384

رتبه علمی: دانشیار

گروه آموزشی و پژوهشی: گروه جنگلشناسی و اکولوژی جنگل 

برای دریافت فایل PDF رزومه اینجا کلیک کنید.

پست الکترونیک:

Kavosi.reza66@gmail.comKavosi_66@yahoo.com; Kavosi@gau.ac.ir           

تلفن : 4427050- 0171 ، نمابر: 4427176 - 0171

آدرس: گرگان، میدان بسیج- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان- دانشکده علوم جنگل،

وضعیت تحصیلی:

دوره

رشته تحصیلی

دانشگاه

كشور محل تحصيل

سال اخذ مدرك

كارشناسي

جنگلداري

گيلان

ايران

1370

كارشناسي ارشد

جنگلداري

تربيت مدرس

ايران

1375

دكترا

پاتولوژی جنگل

دولتي جنگل مسكو

روسيه

1384

عنوان پايان‏ نامه كارشناسي ارشد:

بررسی کمی و کیفی طرح جنگلداری کردکوی

عنوان رساله دكتري:

کاربرد ترکیبات بیولوژیک و میکروبیولوژیک در کنترل آفات و بیماریهای جنگل و نهالستان در سه استان مسکو، اسمالنسکی و ولادیمیر در روسیه

1- فعاليت هاي آموزشی:

تدریس حمایت جنگل، بیماری درختان ودرختچه های جنگل در مقطع کارشناسی ، دروس مبارزه بیولوژیک در جنگل ، جغرافیای جنگلهای جهان در مقاطع کارشناسی ارشد و مقاومت درختان جنگلی به بیماریها و آفات ، آسیب شناسی جنگل در مقطع دکتری.

2- علایق تحقیقاتی:

1- کنترل بیولوژیک با آفات و بیماریهای جنگل

2- شناسایی و بیواکولوژی قارچهای بیماریزا و آفات درجنگل

3- مبارزه با بیماریها و علف های هرز در نهالستان

4- قارچهای سمی و خوراکی جنگل

5- مدیریت و مبارزه با آتش سوزی در جنگل


3- طرح های پژوهشي:

1- بانک اطلاعات رايانه گونه هاي درختی و درختچه ای شمال كشور (طرح پژوهشی دانشگاهی، 1379 ).

2- كنترل پروانه ابريشم باف ناجور( Lymantria dispar ) در جنگلهاي استان گلستان ( طرح پژوهشی دانشگاهی، 1391).

3- مديريت و كنترل مهمترين آفات جنگل و بیماریها در نهاستان های شمال کشور با استفاده روش بیولوژیک و میکروبیولوژیک( مجری طرح ملی ایران با روسیه، 1392). 

4- بررسی مناسبترین روش کنترل موخور (Loranthus sp) در جنگلهای استان ایلام

5- بررسی مقاومت درختان به آتش سوزی در جنگل های استان گلستان

4- مقاله هاي علمي در مجلات و كنفرانس هاي داخلي و خارجي:

4-1- مقاله هاي علمي در مجلات علمی و پژوهشی داخلی:

1- جداسازی و شناسایی قارچ‌های همراه بذر بلندمازو (Quercus castaneifolia) در جنگل شصت کلاته گرگان مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی، شماره ششم 1388.

2- تاثیر رطوبت بذر در فراوانی قارچ همراه بذر بلوط بلندمازو در جنگهای استان گلستان  .1390. مجله پژوهش های علوم وفناوری چوب و جنگل دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

3- بررسی اثر وضعیت جوی وزمان روی کارایی تله فرمونی ابریشم باف ناجور.1391. پژوهش های علوم وفناوری چوب و جنگل- گرگان.

4- بررسی تاثیر گونه درخت میزبان و ارتفاع تخمریزی روی برخی از پارامترهای زیستی ابریشم باف ناجور. 1391. پژوهش های علوم وفناوری چوب و جنگل- گرگان.

5- معرفی قارچ های ماکروسکوبی مرتبط با درختان راش در استان مازندران. 1391. پژوهش های علوم وفناوری چوب و جنگل- گرگان.

6- اثرات گلسنگ درخت زی توررنبابئا روی برخی ویژگیهای رویشی درختان سرو نوش. 1391. پژوهش های علوم وفناوری چوب و جنگل- گرگان.

7- تعیین الگوی پراکنش مکانی دستجات تخم ابریشم باف ناجور و ارتباط آن با تیپ های جگلی و جاده ها. 1391. پژوهش های علوم وفناوری چوب و جنگل- گرگان.

8- تاثیر ph در استقرار قارج های ماکروسکوپی در توده های دست کاشت زربین و توسکا در ..شصتکلاته. 1391. پژوهش های علوم وفناوری چوب و جنگل- گرگان.

9- رفتار ذخیره ای و حساسیت به خشکی بذرهای افرا کرکو. 1391. پژوهش های علوم وفناوری چوب و جنگل- گرگان.

10- بررسی پراکنش سرخشیدگی درختان جنگلی و ارتباط آن با بررخی از عوامل محیطی و جاده ها. 1391. پژوهش های علوم وفناوری چوب و جنگل- گرگان.

11- شناسایی قارجهای طاقچه ای و ویژگیهای درختان جنگلی میزبان در جنگل شصت کلاته گرگان- 1392. مجله بوم شناسی جنگلهای ایران- ساری.

12- ارتباط پوسیدگی درختان با قارچهای چوبزی و برخی از عوامل رویشگاهی در جنگل شصت کلاته گرگان.1392.

13- جداسازی و شناسایی قارچ‌های همراه بذر درختان توس در جنگل‌های شمال کشور، حفاظت و حمایت جنگلها و مراتع ایران- تهران،1392.

14- پهنه بندی خطر آتش سوزی در پارک ملی گلستان با استفاده از روش رگرسیون لجستیک، علوم و فناوری چوب و جنگل گرگان.1392.

15- رفتار ذخیره‏ای و حساسیت به خشکی بذرهای سیاه کرکو ، جنگل و فرآورده های چوب،1392.

16- مدل‌سازی تأثیر عوامل توپوگرافی در پراکنش قارچ‌های طاقچه ای در سری یک جنگل شصتکلاه، علوم و فناوری چوب و جنگل گرگان،1392.

17- پهنه بندی خطر آتش سوزی در پارک ملی گلستان با استفاده از روش ترکیب خطی وزنی(WLC) ، مجله  جنگل ایران گرگان،1392

4-2- مقاله هاي علمي در مجلات علمی و پژوهشی خارجی:

1)    Effects of diameter at breast height (dbh), oviposition place and orient on number of egg masses gypsy moth, Lymantria dispar (L.). 2012.Africa journal of microbiology Research.

2)    Biological control of the semi-parasitic plant loranthus  grewinkii ……..Iam.2012. Medica Menerva biotechnology.

3)    Efects of foliar application herbicides to control semi-parasitic plant Arceutebium oxycedri …2012. Bioscience.

4)    Study on diversity and frequency of macrofungi  in ……. Golestan province.2012. NUSANTRA BIOSCIENCE.

5)      عوامل بیماری‌زای  میکروسکوپی روی برگ درختان شاه بلوط هندی،  مجله بین‌المللی کنترل آفات و بیماری‌ها، پوشكين روسيه ،سال 2004.(به زبان روسی)

6)   نتايج مطالعه اثر مواد بيولوژيک در جوانه زني و توسعه و پایداری نهال‌های نراد؛ محمدرضا کاوسي؛ مجله جنگل دانشگاه دولتي جنگل مسكو، 1385. (به زبان روسی)

7)       كاربرد تركيبات بيولوژيك در حفاظت نهال‌ها در نهالستان‌های جنگلي، مجله بین‌المللی کنترل آفات و بیماری‌ها،، پوشكين روسيه ،سال 2006 (1385)، (به زبان روسی)

8)       كاربرد تركيبات بيولوژيك در حفاظت نهال‌ها در نهالستان‌های جنگلي، مجله بین‌المللی کنترل آفات و بیماری‌ها، پوشكين روسيه ،سال 2006 (1385)، (به زبان روسی)

9)      قارچ‌های بیماری‌زای نهال كاج و برخي از گونه‌ها در نهالستان استان مسكو و ولاديمير روسيه ، مجله بین‌المللی کنترل آفات و بیماری‌ها،، پوشكين روسيه ،سال 2005 . (به زبان روسی)

10)   پروانه سفيد آمريکايي در ايران؛ ؛ مجله کنترل بيولوژيک؛ مسکو، 2007. (به زبان روسی)

11)   اولین گزارش قارچ‌های همراه بخش بیرونی و درونی بذر درخت بلندمازو(Quercus castaneifolia) در جنگل‌های استان گلستان , مجله کنترل بيولوژيک؛ مسکو، 2008. (به زبان روسی)

12)  Biological control of the semi-parasitic plant loranthus  grewinkii ….Iam.2011, Journal Medica Menerva biotechnology.

13)  primary host tree species of the gopsy moth  lymantria dispar in hyrcanian forest,2011. Journal of Agricultural Science and Technology

14)  Population Dynamic and Biology characteristics of the Gypsy Moth…..2011. Journal of Agricultural Science and Technology.

15)  Natural enemies of the gypsy moth Lymantria dispar (L.)  (Lepidoptera: Lymantriidae).2011. Journal of Agricultural Science and Technology.

16)  Evaluation of integrated management and mating disruption of gypsy moth Lymantria dispar (Lepidoptera: Lymantriidae) populations .2012 NUSANTRA BIOSCIENCE .

17)  Слабление  zizyphus spina christi коккулусом висячим ,2012,

18)  Фитосанитарное состояние лесных,2012

19)    Macrofungal Communities in Hyrcanian Forests, North of Iran: Relationships with Season and Forest Types.2013.  ECOLOGIA BALKANICA .(International  Scientific Research Journal of Ecology)

20)  New fungal records for the Iran Mycota from Hyrcanian Forests. 2013.Meddle-East Journal of Scientific Reserch.

21)   Fungal species isolated from quercus castaneifolia in hyrcanian forests,North of Iran, Biodiversitas, 2013.

4-3- مقاله هاي علمي ترویجی:

1)      گزارش کک لورAltica viridula در منطقه کردکوي (استان گلستان) ؛ مجله گياه پزشک و غذا ؛ 1386.

2)     شناسایی کانون‌های آلوده و بیولوژی آفت ابريشم باف ناجور جنگل‌های شمال كشور، مجله گیاه‌پزشک و غذا ، شماره دوم ، سال 1387.

3)       پیش بینی توزیع پوشش گیاهی پیشین در منطقه لاکالن مرکزی استرالیا. 1392.

4)      بررسی کنترل مکانیکی قارچهای سم اسبی در جنگل شصتکلاته گرگان،1393.

5)      شناسایی عوامل گسترش و تحوه مدیریت عامل  بیماری زغالی بلوط،1393.

 4-4- مقالات در کنفرانس‌های ملی و بین‌المللی داخل و خارج از کشور:  

1)       بررسی توصیفی زیتون در شمال کشور، دومين همايش ملي زیتون کشور،گرگان ،1375.

2)        استعمال تركيبات  بیولوژیک  برای  حفاظت نهال در نهالستان‌های جنگلي ، کنفرانس بین‌المللی کنترل بیولوژیک آفات و بیماری‌ها در کشور مجارستان(بوداپست )، 2005.

3)        برخي از بیماری‌های درختان و درختچه‌ها در جنگل و جنگل‌کاری شهري ، ششمين کنفرانس‌های بین‌المللی پاتولوژي و ميكولوژي در اكراين ، 2005 .

4)       شناسايي عامل لكه برگي افرا پلت Acer insigne) ) در نهالستان ، دومين همايش ملي كشاورزي و بوم شناختي، گرگان  1386،

5)       اثر ترکیبات بیولوژیک در کنترل قارچ‌های بیماریزا بذر و نهال پیسه آ؛ هجدهمین کنگره گیاه‌پزشکی ایران؛ همدان، 1387.

6)       بررسی پراکنش ابریشم باف ناجور در شمال کشور؛ اولین همایش بین‌المللی تغییر اقلیم و گیاه‌شناسی درختی در اکوسیستم‌های خزری. ساري1387.

7)       بررسی مقدماتی بیولوژی و مناطق انتشار پروانه سفید آمریکایی در استان اردبیل؛ هجدهمین کنگره گیاه‌پزشکی ایران؛ همدان، 1387.

8)       تأثیر ترکیب بیولوژیک و هورمون‌های گیاهی در افزایش جوانه زنی و سلامت بذر کاج و نراد؛اولین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر، ایران 1387.

9)       بررسی خصوصیات مورفولوژی و آناتومی  Biota orientalis در ذخیره گاه جنگلی سو رکش فاضل آباد استان گلستان،. سومين همايش ملي جنگل کرج 1388.

10)   خسارت گلسنگ درخت زی و شناسایی میزبان‌های جدید گیاهان نیمه انگل در جنگل‌های استان گلستان، سومین همایش ملی جنگل، کرج، 22-24 اردیبهشت 1388 .

11)   تأثیر جهت‌های جغرافیایی در شدت آلودگی Loranthus sp و تعیین میزبان‌های آن در جنگل‌های استان ایلام، سومین همایش ملی جنگل، کرج، 22-24 اردیبهشت 1388.

12)   خشکیدگی کنار ( Zizyphus spina christi) توسط گیاه بالارونده Cocculus pendulus   در جنگل‌های  حفاظتی گنو  در استان هرمزگان؛ کنفرانس علف‌های هرز بابلسر،1388.

13)   کنترل و پیش آگاهی از جمعیت ابریشم باف ناجور با استفاده از تله فرمونی،همایش ملی اصلاح الگوی

مصرف در کشاورزی و منابع طبیعی ، 4-5 آذر ماه 1388 دانشگاه رازی کرمانشاه.

14)   بررسی فلور گلسنگی ماکرواپی فیت در جنگل حفاظتی نوش ، کنفرانس ملی دانشگاه  رامهرمز دی ماه 1388 .

15)   Population dynamic and biological characteristics of Gypsy Moth  Second International  Symposium on Climate Change & Dendrochronology in Caspian Ecosystems ,2009

16)   Determination of primary host tree species of Gypsy moth (Lepidoptera: Lymantriidae) in Hyrcanian Forests (Case Study: Daland Park).  Second International Symposium on Climate Change & Dendrochronology in Caspian Ecosystems,2009.

17)   Natural Enemies of Gypsy moth (Lepidoptera: Lymantriidae) in Hyrcanian Forests (Case Study: Daland Park)  Second International Symposium on Climate Change & Dendrochronology in Caspian Ecosystems,2009.

18)   بررسی شدت آلودگی درختان به عشقه در جنگل دکتر بهرام نیا،  دومین  کنفرانس بین‌المللی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی . ، 22-24 اردیبهشت 1389.

19)   شناسایی میزان و شدت آلودگی توسط گلسنگ درخت زی در ذخیرگاه سرو خمره ای  استان گلستان، دومین  کنفرانس بین‌المللی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی ، 22-24 اردیبهشت  1389.

20)   بررسی تأثیر حشرات تغذیه کننده از دارواش در کنترل دارواش در جنگل آموزشی و پژوهش دکتر بهرام نیا، دومین  کنفرانس بین‌المللی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی،، 22-24 اردیبهشت 1389.

21)   استراتژی مدیریت بیماری مرگ نارون، دومین  کنفرانس بین‌المللی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی،22-24 اردیبهشت 1389.

22)   جداسازی و شناسایی قارچ‌های همراه بذر نمدار، دومین  کنفرانس بین‌المللی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی، 22-24 اردیبهشت 1389.

23)   ترجیح میزبانی و نحوه استقرار قارچ‌های طاقچه ای روی درختان جنگلی اولین همایش ملی علوم زیستی  1390 .

24)   بررسی برخی از مهم‌ترین عوامل رویشگاهی در پراکنش قارچ‌های Fomes, Ganoderma, Trametis  در جنگل شصتکلاته گرگان،  اولین همایش ملی علوم زیستی 10/12/1390 .

25)   کنترل مکانیکی گونه های لورانتوس در جنگل ایلام ،همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی، 31/ 2/ 1390.

26)   گزارش 6 گونه قارچ کلاهکدار جدید از خانواده آگاریکاسه در منطقه جنگلی شصتکلاته گرگان ، اولین همایش  ملی علوم زیستی،  10/12/1390 .

27)   ترجیح میزبانی قارچ‌های بیماریزا طاقچه ای در رستنی‌های جنگلی، ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی،  11/12/1390.

28)   پراکنش قارچ‌های سم اسبی در درختان پهن برگ و سوزنی برگ ایران، اولین همایش  ملی علوم زیستی  ، 10/12/1390.

29)    رفتار ذخیره ای و حساسیت به خشکی  بذرهای افرا کرکو، دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر ایران، ، بهمن 1390.

30)   ترجیح میزبانی و نحوه استقرار قارچ‌های طاقچه ای روی درختان جنگلی،  اولین همایش ملی علوم زیستی، 10/12/1390 .

31)   بررسی برخی از مهم‌ترین عوامل رویشگاهی در پراکنش قارچ‌های Fomes, Ganoderma, Trametes  در جنگل شصتکلاته گرگان ، اولین همایش ملی علوم زیستی ،10/12/1390.

32)   گزارش 6 گونه قارچ کلاهکدار جدید از خانواده آگاریکاسه در منطقه جنگلی شصتکلاته گرگان ، اولین همایش  ملی علوم زیستی،  10/12/1390 .

33)   ترجیح میزبانی قارچ‌های بیماریزا طاقچه ای در رستنی‌های جنگلی،  ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی، 11/12/1390.رستمیان وکاوسی

34)   پراکنش قارچ‌های سم اسبی در درختان پهن برگ و سوزنی برگ ایران ،اولین همایش  ملی علوم زیستی، 10/12/، 1390.

35)   رفتار ذخیره ای و حساسیت به خشکی  بذرهای افرا کرکو، دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر ایران، بهمن 1390.

36)   تأثیر آتش سوزی بر میزان خشکیدگی درختان در جنگل‌های استان گلستان نخستین همایش بین‌المللی آتش سوزی  در عرصه های منابع طبیعی-6 آبان 1390.

37)   تأثیر آتش سوزی بر زادآوری درختان در جنگل‌های استان گلستان نخستین همایش بین‌المللی آتش سوزی  در عرصه های منابع طبیعی 4-6 آبان 1390 .

38)   تأثیر آتش سوزی بر ساختار،تجدید حیات و خصوصیات فیزیکو شیمیایی خاک توده کاج تدا در استان گیلان نخستین همایش بین‌المللی آتش سوزی  در عرصه های منابع طبیعی 4-6 آبان 1390.

39)   تأثیر جهات دامنه بر میزان آتش سوزی در عرصه های جنگل‌کاری شده در منطقه عروسک استان گلستان، نخستین همایش بین‌المللی آتش سوزی  در عرصه های منابع طبیعی، 4-6 آبان ،1390.

40)   مقایسه تنوع زیستی رستنی‌های کف جنگل پس از وقوع آتش سوزی نخستین همایش بین‌المللی آتش سوزی  در عرصه های منابع طبیعی -6 آبان 1390.

41)   Anti-Fungal Activity of Nanosilver Colloids on Ophiostoma Novo-Ulmi The First International Conference on nanotechnology.2012.

42)   Mohamadi.g,.Mosavei.V and kavosi.M.R,. 2011.Effects of maladministaion on landsape degradation and forest fire… Lorestan ,Iran The First International Conference on Wildfire in Natural Resources Lands, Gorgan-Iran.

43)   بررسی آلودگی درختان به قارچ طاقچه ای در جنگل مدیریت شده و نشده در جنگل شصتکلاته گرگان. اولین همایش ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار. 20/12/1391.

44)   شناسایی عامل لکه قیری درختان  افرا پلت. اولین همایش ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار. 20/12/1391.

45)   خسارت اقتصادی آتش سوزی در جنگل دست کاشت. اولین همایش ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار. 20/12/1391.

46)   تأثیر ریز گرد بر جنگل‌های بلوط غرب کشور و ارائه راهکارهایی برای مقابله با آن. سومین همایش ملی مقابله با بیابانزایی . 6/1391.

47)   فصول پراکنش  Ganoderma sp , … در درختان جنگلی شمال ایران. سومين همايش بین‌المللی تغيير اقليم و گاهشناسي درختي و.. 27/2/1391.

48)   تهیه مدل پیش بینی حضور قارچ طاقچه ای با استفاده از  GIS  در جنگل شصتکلاته. سومين همايش بین‌المللی تغيير اقليم و گاهشناسي درختي و.. 27/2/1391.

49)   معرفی برخی از قارچ‌های خسارتزا درختان جنگلی ایران. سومين همايش بین‌المللی تغيير اقليم و گاهشناسي درختي و.. 27/2/1391.

50)   تأثیر عوامل فیزیوگرافی در پراکنش یا استقرار قارچ‌های  Trametes  gibbosa, Daedalepsis tricolor 5 در شصتکلاته. . سومين همايش بین‌المللی تغيير اقليم و گاهشناسي درختي و.. 27/2/1391.

51)   بررسی برخی از مهم‌ترین عوامل موثر در پراکنش قارچ Lenzites betulina  در جنگل شصتکلاته گرگان. . سومين همايش بین‌المللی تغيير اقليم و گاهشناسي درختي و.. 27/2/1391.

52)   بررسی تنوع ژنتیکی گونه توس در شرایط رویشگاهی مختلف با استفاده از تجزیه خوشه ای. . سومين همايش بین‌المللی تغيير اقليم و گاهشناسي درختي و.. 27/2/1391..

53)   فصول پراکنش قارچ‌های سم اسبی در درختان پهن برگ و سوزنی برگ. . سومين همايش بین‌المللی تغيير اقليم و گاهشناسي درختي و.. 27/2/1391..

54)   برآورد میزان خسارت تشی به درختان لیلکی در جنگل‌های حوزه سوادکوه. سومين همايش بین‌المللی تغيير اقليم و گاهشناسي درختي و.. 27/2/1391.

55)   انواع پوسیدگی قارچ سم اسبی در درختان پهن برگ و سوزنی برگ ایران. سومين همايش بین‌المللی تغيير اقليم و گاهشناسي درختي و.. 27/2/1391.

56)   ارزیابی اثرات آتش سوزی بر نکروز شدن اجزای تاجی درخت . سومين همايش بین‌المللی تغيير اقليم و گاهشناسي درختي و.. 27/2/1391.

57)   شناسایی پارامترهای محیطی موثر بر پوشش گیاهی جنگل و مرتع،هفتمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست. خرداد.1392.

58)   بررسی فاکتورهای موثربر پراکنش قارچهای طاقچهای به عنوان عامل تهدید کننده جنگلهای شمال کشور ) یک جنگل شصتکلاتهاولین گنگره  قارچ شناسی، 1392.

59)   تاثیر حریق در فراوانی رستنی های کف جنگل در منطقه جنگلکاری مینودشت، همایش ملی تغییر اقلیم برکشاورزی و محیط زیست، 1392.

60)   بررسي رويشگاه و خسارت در توده طبیعی و دست­کاشت تاغ در منطقه عباس­آباد میامی(استان سمنان)، همایش کشاورزی و منابع طبیعی پایدار، 1392.

61)   شناسایی پارامترهای محیطی موثر بر پوشش گیاهی در اکوسیستم های جنگل ومرتع، کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست، 1392.

62)   بررسی علایم و نشانه های بیماری زغالی بلوط در بلند مازو، کنفرانس توسعه پایدار منابع طبیعی گنبد، 1392.

63)   تنوع و پراکنش سه جنس از خانواده ژئومتریده و خسارت اقتصادی آن، کنفرانس توسعه پایدار منابع طبیعی گنبد، 1392.

5- راهنمایی و مشاوره پایان نامه:

1)      شناسایی قارچ‌های همراه بذر درختان بلند مازو در جنگل‌های استان گلستان(ارشد- راهنما).

2)      شناسایی عوامل بیماریزا و پراکنش مکانی Loranthus sp در جنگل‌های (ارشد- راهنما).

3)      مقایسه کنترل فرمونی و تلفیقی روی شدت و توزیع مکانی آفت ابریشم باف ناجور در استان گلستان(ارشد- راهنما).

4)      بررسی کنترل مکانیکی و شیمیایی گونه Loranthus sp در جنگل‌های ایلام(ارشد- راهنما).

5)      بررسی کنترل بیولوژیک گیاه نیمه انگل Loranthus sp در جنگل‌های ایلام (ارشد- راهنما).

6)      محتوی رطوبتی و بهبود جوانه زنی بذرهای افرا کرکو(ارشد-راهنما مشترک).

7)      تعیین پراکنش مکانی و ترجیح میزبانی گلسنگ درخت زی در منطقه حفاظت شده سورکش در استان گلستان (ارشد- راهنما).

8)      اثرات مخرب گلسنگهای درخت زی بر درختان نوش در منطقه حفاظت شده سورکش گلستان(ارشد- راهنما).

9)      شناسایی قارچ‌های کلاهک دار کف جنگل در توده های پهن برگ و سوزنی برگ دست کاشت و پهن برگ طبیعی(سری 1 طرح جنگلداری دکتر بهرام نیا) (ارشد- راهنما).

10)   شناسایی قارچ طاقچه ای در سری یک جنگل آموزشی و پژوهشی شصت کلاته گرگان (ارشد- راهنما).

11)   ارزیابی کنترل شیمیایی و مکانیکی روی قارچ طاقچه ای در سری یک جنگل آموزشی و پژوهشی شصت کلاته گرگان (ارشد- راهنما).

12)   تعیین پراکنش مکانی، شدت  خسارت و نوع گونه میزبان قارچ‌های سم اسبی در سری یک جنگل شصت کلاته (ارشد- راهنما).

13)   کنترل بیولوژیکی و شیمیایی گونه تشی (ارشد- راهنما).

14)   روش‌های حفاظت از جنگل‌های بلوط غرب کشور(ارشد- راهنما).

15)   مهم‌ترین روش‌های مبارزه با برخی از بیماری‌های درختی در فضای سبز شهری (ارشد- راهنما).

16)   بررسی امکان تشخیص پراکنش سرخشکیدگی درختان با استفاده از تصاویر با قدرت تفکیک مکانی بالا(ارشد- مشاور).

17)   تحلیل مکانی و پهنه بندی خطر آتش سوزی در پارک ملی گلستان(ارشد- مشاور).

18)   مقایسه فراوانی گونه های قارچ میکوریز و میزان عناصر تغذیه ای در توده های طبیعی و تخریب شده گونه آزاد در شمال ایران(ارشد- مشاور).

19)   تأثیر کوتاه مدت آتش سوزی جنگل بر پتانسیل ترسیب کربن خاک (ارشد- مشاور).

20)   انتخاب ژنوتیپ‎های مقاوم به بیماری افیوستومایی آزاد   در شرایط درون شیشه‎ای و توالی‎یابی ژن‎های پاسخ دهنده  آن با استفاده از روش   cDNA-AFLP- (مقطع دکتری- استاد راهنما)

 

6- کارگاه و دوره آموزشی تخصصی:

1)       کاربرد ویروس‌ها در کنترل آفات جنگل، مرکز تحقیقات  حفاظت و حمایت جنگل مسکو، 2006.

2)       بیوتکنولوژی عوامل میکربی بیوکنترل آفات و بیماریهای گیاهی، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی کرج18-20 آبان1388،

3)       الکترفروز پروتئین‌ها و روش‌های فعالیت آنزیمی در ژل، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی ،1385 .

4)       آشنایی با بیماری‌های درختان میوه و روش‌های مدیریت نوین با آن‌ها، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی ،1385.

5)       تهیه نقشه های لینکاژی و تجزیه  QTL، بیوتکنولوژی کشاورزی منطقه شمال کشور 6-7 آبان 1388 رشت .

7- ابداع ، اختراع و افتخارات و کتاب:

1-      ابداع روش کنترل بیولوژیک گیاه نیمه انگل موخور 1390.

2-      پژوهشگر برتر دانشکده علوم جنگل در سال‌های 1390 و 1391.

3-      کتاب پرورش جنگلهای دست کاشت- ترجمه-1392

4-      کتاچه ترویجی بیماری بلایت شمشاد-1392.

5-      ثبت 6 ژن مربوط به بیماری مرگ نارون در درختان آزاد، 1392

8- فعالیت‌های ترویجی:

1)       كاربرد تركيبات بيولوژيك در مبارزه با بیماری‌های بذري درختان، 1385 (سخنراني در دانشگاه).

2)       بررسي توصيفي پروانه ابريشم باف ناجور در شمال كشور، 1386 (سخنراني در دانشگاه).

3)       پراكنش پروانه سفيد آمريكايي در شمال كشور، 1387(سخنراني در دانشگاه).  

4)       خشکیدکی کنار به وسیله گیاه پارازیت Cocculus sp  در جنگل‌های استان هرمزگان، 1388. (سخنراني در دانشگاه) .

5)       روش‌های نوین کنترل آتش سوزی در جنگل، 1389(سخنراني در کارگاه آموزشی). 

6)       آتش سوزی در ایران و جهان، 1390(سخنراني در کارگاه آموزشی).

7)       تأثیر آتش سوزی در توده های سوزنی برگ و پهن برگان استان گلستان-1390. (سخنراني در دانشگاه).

8)       کنترل پروانه ابریشم باف ناجور در جنگل‌های استان گلستان -1390. (سخنراني در دانشگاه).

9)       کاربرد نانو سیلور در کنترل بیماری زوال درختان آزاد-(سخنراني در دانشگاه)  .1391.

10)    کاربرد آنتی‌بیوتیک‌ها در کنترل عامل لکه قیری-1391(سخنراني در دانشگاه).

    

9- فعاليت اجرايي :

-         كارشناس ارشد جنگل‌کاری اداره كل منابع طبيعي و آبخیزداری استان گلستان ،

-         معاون آموزشي ، پژوهشي ، مالي واداري دانشكده های جنگلداری و چوب و کاغذ ،

-         مدیر گروه جنگلشناسی و اکولوژی جنگل.

11151 :تعداد دفعات بازید


جستجو


زبان

زبان دلخواه:

آمار کلی


تعداد کل بازدید: 485010
تعداد بازدید امروز: 81
تعداد کاربران آنلاین: 1

آمار بازدیدکنندگان

در حال حاضر 1 كاربر ميهمان و 0 كاربر عضو برخط.

كاربر ميهمان خوش آمديد ورود.
صفحه اصلی
RSS
سایت اصلی دانشگاه

علوم جنگل | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
طراحی سایت گروه فناوران شبکه و اطلاعات بیتکو