دانشکده علوم جنگل

haqbashiنام و نام خانوادگی: هاشم حبشی

درجه علمی: دانشیار

رشته و گرایش تحصیلی: علوم جنگل - خاکشناسی

گروه آموزشی: جنگل شناسی واکولوژی جنگل

محل کار: استان گلستان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دانشکده علوم جنگل

پست الکترونیک: Habashi@gau.ac.ir

habashiii habassshui

habash1

habashy

habbashi

habashi1

habashi2_1

habashi3

habashi4_1

habashi5

habashi6habashi7

habashi8

سوابق آموزشی

اكولوژي عمومي و جنگل (کارشناسي)
جنگلشناسي (کارشناسي)
درخت شناسي (کارشناسي)
خاكشناسي عمومي (کارشناسي)
خاكشناسي جنگل (کارشناسي)
كاربرد خاكشناسي در مطالعات منابع طبيعي (کارشناسي)
حاصلخيزي خاكهاي جنگلي ( کارشناسي ارشد)

طرح آزمايشات منابع طبيعي ( کارشناسي ارشد)

رايانه كار درجه يك و دو(کارشناسي)

دوره مقدماتي و پيشرفته SPSS(کارشناسي)

اکولوژي خاکهاي جنگلي ( دکتراي تخصصي)

ژئواستاتيستيک ( دکتراي تخصصي)

سوابق پژوهشی

طرح هاي تحقيقاتي:

1. ارتباط ويژگي هاي خاك با موقعيت شيب در جنگلهاي راش آميخته (مطالعه موردي جنگلهاي كلاردشت). 1385. طرح مشترك با دانشگاه آزاد اسلامي. همكار طرح.

2. اثر ويژگي هاي خاك بر غناي گونه اي در جنگلهاي دو دانگه ساري. 1385. طرح خاتمه يافته مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي ساري. همكار طرح.

3. بررسي تيپولوژي جنگل بعنوان روشي در طبقه بندي رويشگاه. 1378. طرح خاتمه يافته مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي ساري. همكار طرح.

4. بررسي ساختار و تعيين شاخصهاي كمي و كيفي جنگلشناسي در بخش پنج طرح جنگلداري نكا- ظالمرود. 1378. طرح خاتمه يافته مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي ساري. همكار طرح.

5. بررسي اكولوژي و فنولوژي گونه توس در استان تهران. 1377. طرح خاتمه يافته مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي تهران. همكار طرح.

پايان نامه هاي تحت مشاوره و راهنمايي:

1. مقايسه وضعيت (کمي و کيفي) و ساختار توده هاي طبيعي و مديريت شده بلوط در جنگل لوه. 1386. مجتبي اميري. استاد مشاور. اتمام يافته

2. بررسي پيش بيني توزيع مکاني برخي خصوصيات آلومترکي جنگل با استفاده از زمين آمار و GIS (منطقه مورد مطالعه: سري يک طرح جنگلداري شصت کلاته). 1387. فريبا قنبري. استاد مشاور. اتمام يافته.

3. مقايسه قابليت تصاوير ماهواره اي لندست ETM+ و IRS-LISS III در تهيه نقشه تيپ در جنگلهاي زاگرس (مطالعه موردي جنگلهاي قلاجه استان کرمانشاه).1387. روح الله پرما. استاد مشاور. اتمام يافته

4. ارزيابي اکولوژيکي جنگلگاري با 3 گونه درختي با استفاده از منطق فازي و فرآيند تحليلي و سلسله مراتب در محيط GIS (مطالعه موردي حوزه آبخيز قرناوه). 1388. آرمين مشايخان. استاد مشاور. اتمام يافته

5. بررسي پراکنش مکاني توده هاي ارس امين آباد فيروزکوه و ارتباط آن با پارامترهاي محيطي. 1388. مريم رامين. استاد مشاور. اتمام يافته.

6. بررسي مقايسه اي واريزه هاي درشت چوبي در توده هاي جنگلي دخالت شده و دخالت نشده سري يک جنگل شصت کلاته. 1388. معصومه صادقي. استاد راهنما. اتمام يافته.

7. اثر جنگلکاري هاي خالص و آميخته بر ويژگيهاي خاک و لاشبرگ. 1388. طاهره معصومي. استاد راهنما. اتمام يافته

8. ديناميك عناصر غذايي طي فرايند تجزيه لاشبرگ گونه هاي راش و ممرز در راشستانهاي آميخته جنگل شصت كلاته گرگان. 1387. روجا اميني. استاد مشاور

9. بررسي تغييرات مكاني خاك تحت تاثير ريشه دواني و تاج پوشش گونه هاي جنگلكاري حسن آباد سنندج. شتاو ساعدي. استاد راهنما. 1389.

10. تاثير درختان توده راش بر ديناميك كاتيونهاي بازي. مريم مصلحي. استاد راهنما. 1389.

11. اثر حاشيه جاده هاي جنگلي بر مشخصه هاي كمي توده هاي مجاور. سيده زهرا حسيني. استاد مشاور1389

12. اثر سن جاده هاي جنگلي و فاصله از جاده ها بر تنوع درختان و درختچه ها. زينب زادسر. استاد راهنما. 1389.

13. تغييرات مكاني برخي شاخص هاي بيولوژيك خاك در تيپ هاي مختلف راش شصت كلا و نقش آن در طبقه بندي رويشگاه. سارا زاهدي. استاد راهنما. 1389.

14. تاثير شكل و اندازه حفره روي نوع هوموس با تاكيد بر شكل زمين در جنگلهاي آميخته راش شصت كلاته گرگان. سيد واعظ موسوي. استاد راهنما .1389.

15. پويايي ريشه هاي موئين نهال هاي بلوط و ممرز. ياسمين شريف پور. استاد راهنما. 1389. 

16. تاثير شكل و اندازه حفره بر خصوصيات فيزيكي، شيميايي و بيولوژيك خاك در جنگل شصت كلاته. اردشير عباسي. استاد راهنما. 1389.


سوابق اجرایی:

1. مشاور آماري طرح هاي تحقيقاتي . 1373 تا 1376. مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي ساري. وزارت جهاد كشاورزي مازندران.

2. مدرس دانشگاه جامع علمي- كاربردي. 1377 تا 138.. موسسه آموزش عالي علمي- كاربردي. وزارت جهاد كشاورزي. تهران.

3. مسئول طرح، برنامه و بودجه. 1380 تا 1382. مركز آموزش منابع طبيعي و بهره وران منابع طبيعي كلارآباد. سازمان جنگلها و مراتع و آبخيزداري كشور.

4. مدرس دوره هاي پودماني و فراگير سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور. 1385 تا 1387.

5. رياست دانشکده فني و مهندسي علي آباد. 1386 تا 1387

6. مدير گروه جنگلداري. 1387 تا 1389

7. معاون دانشجويي و فرهنگي دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان. 1387 تا كنون.

8. دبير كميسيون موارد خاص استان گلستان. 1388 تا كنون

9. رئيس شوراي هماهنگي فعاليت هاي فرهنگي استان گلستان. 1389

ساير فعاليتهاي اجرايي و فرهنگي:

1. مسئول آزمايشگاه اکولوژي جنگل دانشکده جنگلداري و فناوري چوب

2. عضو هيات نظارت و ارزيابي استان گلستان

3. عضو شوراي دانشگاه گلستان به مدت 1 سال

4. دبير و سخنگوي کميسيون موارد خاص استاني دانشگاهها و موسسات آموزش عالي استان گلستان

5. عضو شوراي نظارت و ارزيابي دانشگاه

6. عضو کارگروه بررسي توانايي علمي دانشگاه

7. رئيس شوراي هماهنگي فعاليتهاي فرهنگي استان گلستان

8. دبير شوراي دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان به مدت 3 سال

9. دبير هيات نظارت بر تشکلهاي اسلامي دانشگاه

7676 :تعداد دفعات بازید


جستجو


زبان

زبان دلخواه:

آمار کلی


تعداد کل بازدید: 485044
تعداد بازدید امروز: 115
تعداد کاربران آنلاین: 1

آمار بازدیدکنندگان

در حال حاضر 1 كاربر ميهمان و 0 كاربر عضو برخط.

كاربر ميهمان خوش آمديد ورود.
صفحه اصلی
RSS
سایت اصلی دانشگاه

علوم جنگل | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
طراحی سایت گروه فناوران شبکه و اطلاعات بیتکو