دانشکده علوم جنگل

نام و نام خانوادگی: وحیده پیام نور Payamnoor_1

درجه علمی: دانشیار

رشته و گرایش تحصیلی: علوم جنگل - اصلاح نژاد و پرورش بذر

گروه آموزشی: جنگل شناسی واکولوژی جنگل

محل کار: استان گلستان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دانشکده علوم جنگل

ایمیل: payamnoor@gau.ac.ir

............................................................................................................................................ 

مقطع تحصیلی

دانشگاه محل تحصیل

کشور محل تحصیل

سال اخذ مدرک

کارشناسی

گرگان

ایران

1378

کارشناسی ارشد

دولتی جنگل مسکو

روسیه

1383

دکترا

دولتی جنگل مسکو

روسیه

1386

زمینه تحقیقاتی مورد علاقه : سیتوژنتیک - بذرشناسی و تکنولوژی بذر درختان جنگلیكشت بافت درختان

مقاله های علمی چاپ شده در مجلات:

1- نظری، پیام نور، علیزاده، کاوسی . 1392. جداسازي و شناسايي قارچ­هاي بذر درختان توس در جنگل­های شمال کشور . مجله حفاظت. پذیرش

2- نظری، پیام نور، علیزاده، قاسمی بزدی . 1392. باززایی مستقیم توس از طریق کشت درون شیشه ای ریزنمونه تک گره. پژوهشهای علوم و فناوری چوب و جنگل. پذیرش

3- نظری، پیام نور، علیزاده، قاسمی بزدی . 1392. بهینه سازی تیمارهای سترون سازی جهت کشت درون شیشه ای دو گونه مختلف درخت توس پژوهشهای تولید گیاهی. پذیرش

4- پیام نور, صلواتی و علی عرب. 1392. تاثیر بستر کاشت و قطر قلمه بر درصد ریشه زایی اولیه و بیوماس نهالهای افرا کرکو. مجله حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعی. پذیرش

5- هاشمی, پیام نور, علی عرب و جعفری مفیدابادی. 1391. ارزیابی مقاومت به شوری سه گونه اکالیپتوس در مراحل اولیه رشد. پژوهشهای علوم و فناوری چوب و جنگل. پذیرش.

6 -صلواتی, پیام نور, کاوسی و علی عرب. 1391. رفتار ذخیره­ای و حساسیت به خشکی بذرهای سیاه کرکو. مجله جنگل و فراورده های چوب . پذیرش

7- قندهاری، پیام نور، احمدی خواه، پهلوانی . 1392. مطالعه تنوع ژنتيكي بین و درون جمعيت­های شمشاد در جنگل­های شمال ایران با استفاده از نشانگر مولکولی RAPD. مجله جنگل ایران. پذیرش

8- قندهاری, پیام نور. 1391. بهبود صفات جوانه زني گونه هاي كاج بروسيا، تهران و بادامي با استفاده از غوطه وري بذر در آب. مجله حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعی. 1. 35-50ص.

9- قندهاری، احمدی خواه ، پیام نور. 1392. بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت های شمشاد در شمال ایران با نشانگرهای ISSR. ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی. 21: 1-12.

[10]. <!--[endif]-->Mosivand, M., Hassani, D., Payamnour, V., and Jafar Aghaei, M. 2013. Comparison of tree, nut, and kernel characteristics in several walnut species and inter-specific hybrids. Crop Breeding Journal 3(1): 25-30.

[11]. <!--[endif]-->Hadinezhad, P., Payamenur, V., Mohamadi, J. and Ghaderifar, F. 2013., The effect of priming on seed germination and seedling growth in Quercus castaneifolia . Seed Sci. & Technol., 41, 1-4

[12]. <!--[endif]-->Mehrdad. M., Payamnoor. V., Ghaemi Bezdi K., 2011., In vitro Regeneration from mature and immature seeds of Tilia begonifolia. , Forest Vestnnik, № 4. С. 196-200.

13- قندهاری, پیام نور. 1390. اثر تيمارهاي آبی بر صفات جوانه زني كاج جنگلي، كاج سياه وكاج كاشفي . جنگل و مرتع. 92. ص 87

[14]. Пайамнор В. Хромосомные наборы некоторых видов клена. Весник Московского государственного университета леса. 2010. № 3. С. 108—111

[15]. <!--[endif]-->Коровин В.В., Пайамнор В., Аксенов П.А. Анатомическое изучение процесса укоренения черенков клена при обработке стимуляторами роста. Весник Московского государственного университета леса. 2010. № 3. С. 101—107.

[16]. Пайамнор В. Изучение фенологических особенностей кленов зеленокорого и красного и определение плоидности их хромосомного набора в условиях Ивантовсково питомника. Лесной вестник. Весник Московского государственного университета леса. 2007. № 5 (54). С. 80—83

[17]. Пайамнор В. Особенности строение древесины дуба кащтанодистново (Quercus castsnefolia), Лесной вестник. Весник Московского государственного университета леса. 2006. № 5 (47). С. 105—109.

[18]. <!--[endif]-->Пайамнор В. Триплоидия у клена серебристого ( Acer saccharinum L.). Лесной вестник. Весник Московского государственного университета леса. 2006. № 5 (47). С. 115—118.

[19].Пайамнор В. Размножение видов и гибридов клена путем зеленого черенкования с использованием стимуляторов роста. Лесной вестник. Весник Московского государственного университета леса. 2006. № 5 (47). С.113—115

مقاله های علمی ارائه شده در همايش ها:

1- بررسی تاثیر نوع محیط کشت پایه در کالوس زایی Taxus baccata در شرایط درون شیشه ای – رحمتی، پیام نور، قاسمی بزدی؛ دومین کنگره ملی گیاهان دارویی؛اردیبهشت 92

2- تاثیر تیمارهای مختلف سترون بر میزان آلودگی Taxus baccata و Taxus brevifolia جهت کشت درون شیشه ای با استفاده از محیط کشت PDA- رحمتی، پیام نور، قاسمی بزدی؛ دومین کنگره ملی گیاهان دارویی؛اردیبهشت 92

3- بهینه سازی محیط کشت جهت کالوس زایی توس با ریزنمونه برگ – نظری، پیام نور، علیزاده، قاسمی بزدی ؛ همايش گاهشناسي خزري، اردیبهشت 91

4- تاثیر تیمارهای مختلف سترون بر میزان آلودگی و جوانه زنی بذور توس جهت کشت درون شیشه ای– نظری، علیزاده، پیام نور، قاسمی بزدی ؛ همايش گاهشناسي خزري، اردیبهشت 91

5- بررسی تنوع ژنتیکی گونه توس در شرایط رویشگاهی مختلف با استفاده از تجزیه خوشه ای (کلاستر) – کردعلیوند، پیام نور، کاوسی؛ همايش گاهشناسي خزري، اردیبهشت 91

6- ارزیابی و مقایسه ویژگی های مورفولوژیکی بذور گونه ها ، ژنوتیپ ها و هیبریدهای بین گونه ای گردو موجود در بانک ژن – مسی وند،پیام نور، حسنی، آقایی؛ همايش گاهشناسي خزري، اردیبهشت 91

7- بررسی عکس العمل دو گونه اکالیپتوس به شوری حاصل از نمکهای کلرید سدیم و کلرید کلسیم در کشت ماسه ای– سیده سامره هاشمی . وحیده پیام نور. علیرضا علی عرب همايش گاهشناسي خزري، اردیبهشت 91

8- ارزیابی و مقایسه میزان جوانه زنی بذور گونه ها ، ژنوتیپ ها و هیبریدهای بین گونه ای گردو موجود در بانک ژن– مسی وند،پیام نور، حسنی، آقایی؛ همايش گاهشناسي خزري، اردیبهشت 91

9- بررسی خصوصیات مورفولوژیکی برگ و میوه گونه توس در شرایط جغرافیایی مختلف –کردعلیوند، پیام نور، محمدی؛ همايش گاهشناسي خزري، اردیبهشت 91

10- تاثیر تیمارهای مختلف بر بهبود جوانه زنی بذر گونه توس (مطالعه موردی جنگلهای سیاه مرزکوه استان گلستان) – کردعلیوند، پیام نور، میرزاوندیانی؛ همايش گاهشناسي خزري، اردیبهشت 91

11- خواص دارویی گونه Betula pendula در حال انقراض – نظری، پیام نور؛ همايش گاهشناسي خزري، اردیبهشت 91

12- خصوصیات مورفولوژیکی و ترکیبات شیمیایی چوب توس (مطالعه موردی جنگلهای سیاه مرزکوه استان گلستان) ؛ مجتبی موسایی، وحیده پیام نور، صدیقه حسین خانی. همايش گاهشناسي خزري، اردیبهشت 91

13- مطالعه تنوع بین رویشگاه­های شمشاد در جنگل­های شمال ایران با نشانگرهای مولکولی RAPD و تعیین رویشگاه­های در معرض خطر؛ وجیهه قندهاری، اسدالله احمدی­خواه، وحیده پیام نور، محمدهادی پهلوانی، هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی ، شهریور90

14- بررسی تنوع ژنتیکی و تعادل آللی رویشگاههای شمشاد در جنگل­های شمال ایران با نشانگرهای ISSR، وجیهه قندهاری، اسدالله احمدی­خواه، وحیده پیام نور، محمدهادی پهلوانی، هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی ، شهریور90

15- بررسی تحمل Eucalyptus microtheca به شوری حاصل از نمک کلرید سدیم و کلرید کلسیم در شرایط درون شیشه ای ؛ سیده سامره هاشمی . وحیده پیام نور. علی جعفری مفیدآبادی. علیرضا علی عرب ؛ اولین همایش تخصصی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار؛ اهواز . خرداد 90

16- بررسی تحمل Eucalyptus.saligna به شوری حاصل از نمک کلرید کلسیم در شرایط درون شیشه ای؛ سیده سامره هاشمی . وحیده پیام نور. علی جعفری مفیدآبادی. علیرضا علی عرب ؛ اولین کنگره ملی علوم و فناوری های کشاورزی زنجان، شهریور 90

17- رفتار ذخیره ای و حساسیت به خشکی بذرهای افرا کرکو ( Acer monspessulanum )، صلواتی، پیام نور، کاوسی، علی عرب، ناصری، دومین همایش ملی علوم و تکنولوزی بذر ایران ، گرگان؛ آبان 90

18- تاثیر کلرید کلسیم و پلی اتیلن گلایکول بر خصوصیات جوانه زنی بلوط بلندمازو (Quercus castaneifolia). پریسا هادی نژاد، وحیده پیام نور، فرشید قادری فر، جهانگیر محمدی ، دومین همایش ملی علوم و تکنولوزی بذر ایران ، گرگان؛ آبان 90

19- تاثیر پرایمینگ بذور توسط نیترات پتاسیم و آب بر ویژگی­های رویشی نونهال­های یکساله بلوط بلندمازو Quercus castaneifolia ، دومین همایش ملی علوم و تکنولوزی بذر ایران ، گرگان؛ آبان 90

20- استاندارد سازیPH در آزمون تترازولیوم جهت تعیین قوه نامیه بذور افرا پلت (Acer velutinum)، فاطمه رفیعی جزی- وحیده پیام نور- اکرم احمدی؛ دومین همایش ملی علوم و تکنولوزی بذر ایران ، گرگان؛ آبان 90

21- تاثیر تیمارهای آبی و نیترات پتاسیم بر مشخصه های رویشی نونهال های بلوط بلندمازو (مطالعه موردی پارک شهید زارع ساری) پریسا هادی نژاد، وحيده پيام نور، جهانگیر محمدی – دومین کنگره ملی تخصصی زیست شناسی محققان سراسر کشور . بهمن 89

22- بررسي امكان هيبريدگيري در خانواده بيد به منظور افزايش تنوع زيستي هاشمي، پيام نور كنفرانس ملي حفاظت از تنوع زيستي و دانش بومي - بهمن 89

23- بررسی میزان باززایی تعدادی از ریز‏نمونه‏های Tilia begonifolia جهت تکثیر جنسی آن به روش کشت بافت مصطفي مهرداد، وحيده پيام نور، كمال قاسمي بزدي - ارديبهشت 89

24- تعيين مناسب­ترين زمان جمع آوري بذور نمدار (Tilia begonifolia)جهت استفاده در ريزازديادي، مصطفي مهرداد، وحيده پيام نور، كمال قاسمي بزدي – همايش گاهشناسي خزري. 22-24 ارديبهشت 89

25- پرتو تابي هسته اي و موتاسيون در اصلاح درختان جنگلي ، وحیده پیام نور؛ همايش گاهشناسي خزري. 22-24 ارديبهشت 89

26- ژنتيك و اصلاح نژاد درختان توس – همايش گاهشناسي خزري ، جميله نظري، وحیده پیام نور؛ همايش گاهشناسي خزري. 22-24 ارديبهشت 89

27- جداسازی و شناسایی قارچ­های همراه بذر Tilia begonifoila، مصطفي مهرداد، وحيده پيام نور، كمال قاسمي بزدي، محمدرضا كاوسي، * – همايش گاهشناسي خزري. 22-24 ارديبهشت 89

28- بررسی خصوصیات مرفولوژی و آناتومی Biota orientalis در ذخیره گاه جنگلی سورکش فاضل آباد استان گلستان وحیده پیام نور، محمد رضا کاوسی، وجیهه قندهاری، الهام حسینی . سومين همايش ملي جنگل.22-24 ارديبهشت 88

29- خسارت گياه بالارونده Cocculus pendulus به درختان كنار در جنگل حفاظتي گنو در استان هرمزگان. محمد رضا کاوسی ،وحیده پیام نور. مجموعه مقالات سومين همايش علوم علف هاي هرز ايران، ص 185، بهمن 88

30- تاثیر ترکیبات بیولوژیک و هورمون های گیاهی در افزایش جوانه زنی و سلامت بذر کاج و نراد.محمد رضا کاوسی ،وحیده پیام نور. اولین همایش ملی علوم و تکنولوزی بذر ایران ، گرگان؛ ص.335. آبان 87

طرحهای تحقیقاتی

کالوس­زایی توس و ارزیابی میزان بتولین حاصل از آن در مقایسه با سایر اندام­های رویشی درخت با استفاده از تکنیک HPLC (خاتمه یافته)

مطالعه، شناسایی و کنترل آفات و بیماریهای مهم در جنگلها نهالستانها و پارکهای جنگلی شمال کشور (همکار طرح) (خاتمه یافته)

بررسی عوامل موثر در بهبود جوانه زنی بذور Betula pendula (در دست اجرا)

امکان افزایش میزان تاکسول موجود در کالوس های سرخدار با استفاده از کلروکولین کلراید (در دست اجرا)

استفاده از ریزنمونه پوست در کالزایی دو گونه توس (B.pendula و B. litwinowii) و ارزیابی میزان بتولین القاء شده (در دست اجرا)

پایان نامه های راهنمایی شده و تحت راهنمایی

بررسی ریزازدیادی گونه نمدار در شرایط درون شیشه‎ای. مصطفی مهرداد 1389

بررسي تنوع ژنتيكی گونه شمشاد با استفاده از نشانگر‌هاي مولكولي RAPD و ISSR. وجیهه قندهاری. 1390

ارزیابی مقاومت به شوری در سه گونه اکالیپتوس در شرایط in vitro. سامره هاشمی. 1390

محتوای رطوبتی و بهبود جوانه زنی بذر های افرا کرکو. غفار صلواتی. 1390

اثرات پرایمینگ بذر بر رشد اولیه نونهال های بلند مازو. پریسا هادی نژاد. 1391

ارزيابي مورفولوژيكي، سيتوژنتيکي و محتواي DNA در برخي از ژنوتيپ‌ها و هيبريدهاي بين گونه‌اي گردو . مریم مسی­وند. 1391

بهینه سازی محیط کشت و تیمارهای ضدعفونی کننده جهت ریزازدیادی توس. جمیله نظری. 1391

تنوع ژنتیکی جنس توس در رابطه با ریخت شناسی برگ و میوه . علی کردعلیوند. 1391

خصوصيات بذر سوزني برگان بومي ايران. مجتبی موسایی. 1391

خصوصیات بذور شاخص ترین پهن برگان ایران. شادی میرزاوندیانی. 1391

کالوس زایی سرخدار و مقایسه میزان تاکسول موجود در آن با سایر بخشهای گیاه. زینب رحمتی. 1392

اصول و روشهای سیتوژنتیک درختان جنگلی. طیبه محمدی. 1392

امکان افزایش میزان بتولین در کالوس­های B.litwinowii در شرایط درون شیشه­ای. نسترن مهری­راد.

اندازه گیری میزان بتولین و بتولینیک اسید در گونه های مختلف جنگلی شمال ایران. فرزانه رزمجو.

ریز ریخت شناسی برخی از گونه های جنس افرا. فرزانه مقبل. 

8213 :تعداد دفعات بازید


جستجو


زبان

زبان دلخواه:

آمار کلی


تعداد کل بازدید: 485009
تعداد بازدید امروز: 80
تعداد کاربران آنلاین: 2

آمار بازدیدکنندگان

در حال حاضر 2 كاربر ميهمان و 0 كاربر عضو برخط.

كاربر ميهمان خوش آمديد ورود.
صفحه اصلی
RSS
سایت اصلی دانشگاه

علوم جنگل | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
طراحی سایت گروه فناوران شبکه و اطلاعات بیتکو