دانشکده علوم جنگل

نام: محمدهادی
نام خانوادگی: معیری
رتبه علمی: دانشیار
دانشکده: علوم جنگل
گروه: جنگلداری
گرایش: مدیریت جنگل
آدرس پست الکترونيک: Moayeri@gau.ac.ir

  --------------------------------------------------------  -----------------------------------

سال اخذ مدرك

كشور- شهر

نام مؤسسه آموزشي

گرايش تحصيلي

نام رشته

مدرك تحصيلي

1363

ايران- گرگان

دانشگاه مازندران

جنگلداري

جنگل و مرتع

كارشناسي

1367

ايران- تهران

دانشگاه تربيت مدرس

ارزيابي طرحهاي جنگلداري

جنگلداري

كارشناسي ارشد

1373

كانادا- تورنتو

دانشگاه تورنتو

ارزيابي پاركهاي جنگلي

جنگلداري

كارشناسي ارشد

1379

كانادا- فردريكتون

دانشگاه نيوبرونزويك

مديريت اكوسيستم جنگل

جنگلداري

دكتري

-------------------------------------------------------------

عناوين پايان نامه هاي تحصيلي :

پايان نامه كارشناسي ارشد (M.Sc.) :

بررسي عملكرد اجراي طرح جنگلداري گلبند ( دانگ تجديد نسل سري شوراب ) ، دانشگاه تربيت مدرس، 1367.

پايان نامه كارشناسي ارشد (( M.Sc.F.

ارزيابي آماري اشغال كمپ سايتها در پاركهاي جنگلي انتاريو (كانادا) به منظور تهيه تقويم هاي تفرجگاهي ـدانشگاه تورنتو كانادا، 1373.

رساله دكتري :

مدل شبيه سازي ( مفاهيم و كاربردها ) ارزيابي پايداري توان توليدي جنگل با ملاحظه به تعادل عناصر غذايي ـ دانشگاه نيوبرونزويك كانادا، 1379 .

دوره هاي كار آموزي ( تخصصي ) :

نام دوره

موضوع آموزش

نام مؤسسه آموزش

محل آموزش

مدت كارآموزي

سال كارآموزي

كارآموزي جنگل

كارآموزي جاده سازي جنگل

آموزشهاي عملي تخصصهاي جنگل

عمليات صحرايي و تهيه پروژه

دانشكده منابع طبيعي گرگان

دانشكده منابع طبيعي گرگان

جنگل آموزشي شصت كلاته

جنگل آموزشي شصت كلاته

6 ماه

8 ماه

1361

63- 1362

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

سابقه كار اجرايي در داخل و خارج دانشگاه :

نوع مسئو ليت

نام مؤسسه محل خدمت

استان- شهر

تاريخ شروع

تاريخ خاتمه

رئيس دانشكده جنگلداري و فناوري چوب

مدير گروه جنگلداري

معاون آموزشي و پژوهشي

مسئول واحد مرتع

مسئول كميته كشاورزي

مسئول واحد زراعت

دانشكده جنگلداري ـ دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي

دانشكده جنگلداري ـ دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي

دانشكده منابع طبيعي ـ دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي

جهاد سازندگي استان كردستان

جهاد سازندگي دهگلان

جهاد سازندگي منطقه گرگان

گلستان – گرگان

گلستان – گرگان

مازندران- گرگان

كردستان- سنندج

كردستان- دهگلان

مازندران- گرگان

28/11/81

7/7/80

20/2/68

22/8/63

20/6/60

15/2/59

6/8/85

27/11/81

19/6/70

22/7/64

30/9/61

20/5/60

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

سابقه كار دانشگاهي :

پست سازماني

مرتبه دانشگاهي

نام مؤسسه محل خدمت

استان- شهر

تاريخ شروع

تاريخ خاتمه

عضو هيأت علمي

عضو هيأت علمي

مربي

استاديار

دانشكده منابع طبيعي- مجتمع دانشگاهي كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

دانشكده جنگلداري- دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

مازندران- گرگان

گلستان- گرگان

19/1/68

22/1/80

1/4/77

ادامه دارد

------------------------------------------------

سابقه تدريس :

دوره تحصيلي

اسامي دروس تدريس شده

كارشناسي

كارشناسي ارشد

دکتری

پایان نامه راهنمایی شده

جنگلداري 1 ، جنگلداري 2 ، طرح جنگلداري ، اقتصاد جنگل ، زبان تخصصي

ارزشيابي طرحهاي جنگلداري ، برنامه ريزي و مديريت جنگل ، مدیریت پایدار جنگل، نظارت و کنترل منابع جنگلی،

مدیریت اکوسیستم جنگل

15 مورد در مقطع کارشناسی ارشد

--------------------------------------------

موضوعات تحقيقاتي مورد علاقه :

بررسي مناسبترين روش طراحی و مدیریت جنگلهاي شمال ايران .

پایش و ارزیابی جنگلهای شمال ایران بر اساس معیارها و شاخصهای مدیریت پایدار .

كنترل پريودي (دهساله ) روند تغييرات توده هاي جنگلي و زادآوري در طرحهاي جنگلداري شمال ايران .

ارزیابی رویش جنگل و بررسي مناسبترين روش برآورد امكان برداشت در جنگلهاي شمال ايران .

تعیین مناسبترین سن بهره برداری (مطلق، فنی، اقتصادی) توده های همسال جنگل.

ارزشیابی اقتصادی-اجتماعی طرحهاي جنگلداري شمال و غرب کشور.

ارزشگذاری تفرجی پارکهای جنگلی با استفاده از روشهای مختلف.

ارزيابي اثر رسوبات اسيدي و برداشت چوب از جنگل روي وضعيت پايداري ( دراز مدت ) توان توليدي جنگل.

------------------------

فهرست طرحهاي تحقيقاتي :

- طرحهاي تحقيقاتي خاتمه يافته :

عنوان طرح : مدل سازی پتانسیل پایدار بیومس تولیدی در توده های جنگل کاج.

نام همكاران : دكتر پال آرپ ( استاد دانشگاه نيوبرونزويك كانادا ) ، دکتر ج. س. بهاتی (محقق مرکز تحقیقات جنگلداری شمالی کانادا).

سال شروع و خاتمه : 1375- 1376

سازمان تأمين كننده اعتبار : محيط زيست كانادا ، سازمان جنگلهاي كانادا ، دانشگاه نيوبرونزويك.

عنوان طرح : ارزيابي اثرات بار بحراني رسوبات اسيدي بر روي رويشگاههاي جنگلي ( پلاتهاي دائمي سراسري كانادا )

نام همكاران : دكتر پال آرپ ( استاد دانشگاه نيوبرونزويك كانادا )

سال شروع و خاتمه : 1375- 1377

سازمان تأمين كننده اعتبار : محيط زيست كانادا ، سازمان جنگلهاي كانادا ، دانشگاه نيوبرونزويك

عنوان طرح : ارزيابي بار بحراني اسيديته خاك و مازاد رسوبات اسيدي روي جنگل پهن برگ در شمال انتاريو ، كانادا

نام همكاران : دكتر پال آرپ ( استاد دانشگاه نيوبرونزويك كانادا ) ، دكتر نيل فوستر ( استاد محقق مؤسسه تحقيقات جنگل انتاريو).

سال شروع و خاتمه كار : 1378- 1379

سازمان تأمين كننده اعتبار : سازمان جنگلها ي كانادا ، دانشگاه نيوبرونزويك.

عنوان طرح : بررسي عملكرد اجرائي طرح جنگلداري دكتر بهرام نيا ( شصت كلاته )

نام همكاران : دكتر نصرت ا... رأفت نيا ، دكتر داود درگاهي

سال شروع و خاتمه كار : 1381-1385

سازمان تأمين كننده اعتبار : دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

عنوان طرح : بررسي وضعیت اقتصادی- اجتماعی روستاییان جنگل نشین و اثرات آن بر جنگل (منطقه بهشهر- روستاههای شیرداری و ولم).

نام همكاران : مهندس علیرضا حسین پور ( كارشناس ارشد جنگل )

سال شروع و خاتمه كار : 1383-1384

سازمان تأمين كننده اعتبار : دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

طرحهاي تحقيقاتي در دست اجرا :

عنوان طرح : پایش و ارزیابی توده های دست کاشت در سطوح قطع یکسره طرح جنگلداري دكتر بهرام نيا ( شصت كلاته گرگان).

نام همكاران : مهندس صدیقه مصطفایان آذر اهر ( كارشناس ارشد جنگل )

سال شروع : 1384

سازمان تأمين كننده اعتبار : دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

عنوان طرح : بررسي مناسبترین روش برآورد امکان برداشت (مطالعه موردی: سری یک طرح جنگلداري دكتر بهرام نيا).

نام همكاران : دكتر حشمت ا.. حیدری

سال شروع : 1385

سازمان تأمين كننده اعتبار : دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

انتشارات (مقالات علمي-پژوهشی):

1-Bhatti , J.S., foster , N.W.,Oja , T., Moayeri , M.H., and Arp, P.A. 1998. Modeling potentially sustainable biomass productivity in jack pine forest stands . Can.J.Soil Sci.78:105-113.

2-Arp, P.A., W. Leger, M.H. Moayeri and J.E. Hurley, 2001. Methods for mapping forest sensitivity to acid deposition for northeastern North America. Ecosystem Health. 7:35-47.

3-Moayeri, M.H., F.R. Meng, P.A. Arp, N.W. Foster, 2001. Evaluating critical soil acidification loads and exceedances for a tolerant hardwood site at Turkey Lakes, Ontario. Ecosystems, 4(6):555-567.

4- شتایی، ش. ، س. نجارلو، ش. جباری، م.ه. معیری، 1386. ارزیابی قابلیت تصاویر جند طیفی و ادغام شده لندست 7 و IRS-ID در تهیه نقشه گستره جنگل. مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی، 14 (5): 22-13، آذر– دی 1386.

5- حسینی، ا. ، م. ه. معیری، و ح. حیدری، 1387. اثر تغییرات ارتفاع از سطح دریا در زادآوری طبیعی و سایر خصوصیات کمی و کیفی بلوط غرب (مطالعه موردی: جنگلهای هیانان ایلام). مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی، 15 (1): 10-1، فروردین-اردیبهشت 1387.

6- امینی، م.ر. ، ش. شتایی، ه. غضنفری، و م.ه. معیری، 1387. بررسی تغییرات گستره جنگل های زاگرس با استفاده از عکس های هوایی و تصاویر ماهواره ای (مطالعه موردی: جنگل های آرمرده بانه). مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی، 15 (2): ، خرداد– تیر 1387.

7- امینی، م.ر. ، ش. شتایی، م.ه. معیری، و ه. غضنفری، 1387. بررسی امکان مدل سازی احتمال تخریب جنگلهای غرب کشور با استفاده از GIS و RS (مطالعه موردی: جنگلهای آرمرده بانه). فصلنامه علمی - پژوهشی تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، 16 (3): 443-431، پاییز 1387.

8- معیری، م.ه.، حسینی، ا. و ح. حیدری، 1387. ارزیابی روند تغییرات جنگل هیانان ایلام و ارائه راهکارهای مناسب جهت مدیریت بهینه. مجله پژوهش و سازندگی، منابع طبیعی 80، پاییز 1387، صفحات 115-108.

9- رحیم زاده،ا.، م.ه. معیری، ع. دریجانی، و ع.ا. محمد علیپور ملکشاه، 1388. ارزیابی مالی طرح تجدید نظر اول سری یک جنگل آموزشی و پژوهشی دکتر بهرام نیا. مجله پژوهشهای علوم و فناوری چوب و جنگل (مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی)، 16 (1): 66-51.

10- حاجیوند، ع.ر.، م.ه. معیری، ش. شتایی، ح. حیدری، 1388. شناسایی الگوی مکانی حوادث طبیعی در راشستان سری دو جنگل شصت کلاته. مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی، (در دست داوری نهایی).

11- محمد پور، ر.، م.ه. معیری، و ع. دریجانی، 1389. برآورد و مقایسه تطبیقی ارزش تفرجی و تولیدات چوبی جنگل. مجله پژوهشهای علوم و فناوری چوب و جنگل (مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی)، (در دست داوری).

12- عقیلی، ر.، م.ه. معیری، ح. حیدری، و ع.ا. محمد علیپور ملکشاه، 1389. ارزیابی تغییرات کمی جنگل سری یک طرح جنگلداری دکتر بهرام نیا. مجله پژوهشهای علوم و فناوری چوب و جنگل (مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی)، (در دست داوری).

انتشارات (مقالات همایشها):

1- حسين پور، ع. ، م.ه. معيري ، و ع. يخكشي، 1383. مدل ارزيابي روند تخريب پريودي جنگل با استفاده از تكنيكهاي نوين سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS) و كاربرد آن در حفاظت جنگل. مجموعه مقاله هاي همايش حفاظت از جنگلها در مديريت پايدار، انجمن جنگلباني ايران، 22-20 مهرماه 1383، کرج، ایران.

2- حاجیوند، ع.ر. ، م.ه. معیری، ش. شتایی، و ح. حیدری، 1386. الگوی مکانی حوادث طبیعی در ارتباط با عوامل فیزیوگرافی در سری دو جنگل شصت کلاته. مجموعه مقاله هاي دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران، 25-26 مهرماه 1386، گرگان، ایران.

3- مرادی، ز. ، م.ه. معیری، ش. شتایی، و ه. غضنفری، 1386. الگوی مناسب مدیریت پایدار جنگل های حاشیه رودخانه ای (مطالعه موردی: حوزه قزل اوزن شهرستان بیجار. مجموعه مقاله هاي دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران، 25-26 مهرماه 1386، گرگان، ایران.

4- Taghi mollai, Y., H. Heidari, M.H. Moayeri, Sh. Shataei, M. Bardideh, and Sh. Shariat-nejad, 1386. Assessment of performance of forest management plan in khafri Watershed, Sepidan, Fars with DEA and GIS. Congress of GIS 86, 16-17 Day month 1386, Tehran, Iran.

5- Taghi mollai, Y., M.H. Moayeri, and Sh. Shataei, 1387. Compare of forest land cover dynamic since the 1994's in Khafri Watershed, Sepidan city of Fars, Iran with the Caspian zone forest, Iran. The First International Conference on the Caspian Region Environmental Change, 24-25 August 2008, University of Mazandaran, Babolsar, Iran.

6- عقیلی، ر.، م.ه. معیری، ع.ا. محمد علیپور ملکشاه، 1387. بررسی روند تغییرات زادآوری توده طبیعی در برش نواری. مجموعه مقاله هاي اولین همايش بین المللی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم خزری، پژوهشکده اکوسیستم خزری، دانشکده منبع طبیعی ساری، 25-26 اردیبهشت 87.

7- رحیم زاده، ا.، م.ه. معیری، ع. دریجانی، ع. محمد علیپور ملکشاه، 1387. بررسی فرآورده های چوبی تولید شده (مقدار – هزینه) طرح تجدید نظر اول سری یک جنگل آموزشی و پزوهشی دکتر بهرام نیا. اولین همایش ملی تامین مواد اولیه و توسعه صنایع چوب و کاغذ کشور، گرگان 12 و 13 آذر 1387.

8- حاتمی، ن.، م.ه. معیری، ح. حیدری، 1387. برآورد پتانسیل تولیدی مواد اولیه چوبی (رویش حجمی) در سری یک جنگل آموزشی و پزوهشی دکتر بهرام نیا. اولین همایش ملی تامین مواد اولیه و توسعه صنایع چوب و کاغذ کشور، گرگان 12 و 13 آذر 1387.

9- تراهی، ر.، م.ه. معیری، 1387. مقایسه محصول دهی زراعت چوب گونه های مختلف صنوبر. اولین همایش ملی تامین مواد اولیه و توسعه صنایع چوب و کاغذ کشور، گرگان 12 و 13 آذر 1387.

10- تراهی، ر.، م.ه. معیری، ع. دریجانی، 1387. بررسی دیدگاه کشاورزان در خصوص تغییر کاربری زمین های کم بازده و شیبدار به جنگاکاری (مطالعه موردی: شهرستان گرگان). انجمن جنگلبانی ایران،سومین همایش ملی جنگل، 24-22 اردیبهشت 1388.

11- حسینی، ز.، م.ه. معیری، ه. حبشی، 1388. تاثیر جاده های جنگلی بر میزان رویش توده های همسال مجاور. همایش ملی ترویج و آموزش کشاورزی، توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی، ایلام 16 و 17 دیماه 1388.

12- تقی پور، ن.، ح. حیدری، م.ه. معیری، 1388. تاثیر اجرای طرح جنگلداری بر موجودی حجمی و منحنی ارتفاع گونه ی راش. همایش ملی ترویج و آموزش کشاورزی، توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی، ایلام 16 و 17 دیماه 1388.

13- تقی پور، ن.، ح. حیدری، م.ه. معیری، 1388. بررسی تاثیر شیوه های مدیریتی قطع درخت بر سلامت و ترکیب زادآوری گونه ی راش. همایش ملی ترویج و آموزش کشاورزی، توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی، ایلام 16 و 17 دیماه 1388.

14- سهرابی، و.، ر. رحمانی، ش. جباری، م.ه. معیری، 1388. بررسی روند تغییرات تنوع زیستی درختان و درختچه ها در طبقات قطری در یک توده بلوط. همایش ملی ترویج و آموزش کشاورزی، توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی، ایلام 16 و 17 دیماه 1388.

15- تراهی، ر.، م.ه. معیری، ع. دریجانی، 1388. ارزیابی مالی فاصله کاشت جنگاکاری پالونیا منطقه شصت کلاته. اولین همایش منطقه ای کشاورزی و منابع طبیعی. رامهرمز 4 اسفند 1388.

16- حسینی، ز.، م.ه. معیری، ه. حبشی، م.ه. پهلوانی، 1388. تاثیر حاشیه جاده های جنگلی بر میزان ارتفاع توده های حاشیه جاده و مجاور. اولین همایش منطقه ای کشاورزی و منابع طبیعی. رامهرمز 4 اسفند 1388.

17- تراهی، ر.، م.ه. معیری، ر. بصیری، 1389. مقایسه مشخصات کمی جنگل کاری پالونیا 17 ساله پالونیا در سه فاصله کاشت. دومین همايش بین المللی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم خزری، پژوهشکده اکوسیستم خزری، دانشکده منبع طبیعی ساری، 22-24 اردیبهشت 89.

18- تقی پور، ن.، ح. حیدری، م.ه. معیری، 1389. تاثیر اجرای طرح جنگلداری بر تراکم و ترکیب زادآوری و موجودی حجمی درجات کیفی (مطالعه موردی: طرح جنگلداری دکتر بهرام نیا-گرگان). دومین همايش بین المللی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم خزری، پژوهشکده اکوسیستم خزری، دانشکده منبع طبیعی ساری، 22-24 اردیبهشت 89.

19- حاجیوند، ع.ر. ، م.ه. معیری، 1389. الگوی پراکنش و دسته بندی سطوح حفرات حاصل از درختان باد افتاده در توده های راش جنگل شصت کلاته. دومین همايش بین المللی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم خزری، پژوهشکده اکوسیستم خزری، دانشکده منبع طبیعی ساری، 22-24 اردیبهشت 89.

20- حسینی، ز.، م.ه. معیری، ه. حبشی، 1389. تاثیر حاشیه ای جاده های جنگلی بر میزان موجودی حجمی توده های همسال مجاور. دومین همايش بین المللی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم خزری، پژوهشکده اکوسیستم خزری، دانشکده منبع طبیعی ساری، 22-24 اردیبهشت 89.

21- دریجانی،ع.، م.ه. معیری، ح. حیدری، ه. منفرد، 1389. استخراج منحنی تقاضا و تعادل برد تفرجی پارک های جنگلی. دومین همايش بین المللی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم خزری، پژوهشکده اکوسیستم خزری، دانشکده منبع طبیعی ساری، 22-24 اردیبهشت 89.

22- سهرابی، و.، ر. رحمانی، ش. جباری، م.ه. معیری، 1389. بررسی تنوع گونه ای درختی و درختچه ای بر اساس طبقات قطری در توده های راش استان گلستان. دومین همايش بین المللی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم خزری، پژوهشکده اکوسیستم خزری، دانشکده منبع طبیعی ساری، 22-24 اردیبهشت 89.

23- ضیایی هزار جریبی، م.، م.ه. معیری، ح. حیدری، 13889. مقایسه دو گونه غیر بومی صنوبر (P. Deltoides P. Nigra,) در طرح جنگلداری دکتر بهرام نیا . دومین همايش بین المللی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم خزری، پژوهشکده اکوسیستم خزری، دانشکده منبع طبیعی ساری، 22-24 اردیبهشت 89.

24- محمدی،ع.، م.ه. معیری، ح. حیدری، 1389. اثر فاصله کاشت بر رویش توده های جنگلکاری پالونیا در طرح جنگلداری دکتر بهرام نیا. دومین همايش بین المللی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم خزری، پژوهشکده اکوسیستم خزری، دانشکده منبع طبیعی ساری، 22-24 اردیبهشت 89.

25- ه.نفرد، ه.، م.ه. معیری، ع.، دریجانی، 1389. روش ارزشگذاری مشروط جهت برآورد قیمت بازاری ارزشهای تفرجی پارک های جنگلی (تشریح روش بکار گرفته شده در پارک جنگلی النگدره). دومین همايش بین المللی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم خزری، پژوهشکده اکوسیستم خزری، دانشکده منبع طبیعی ساری، 22-24 اردیبهشت 89.

گزارشات علمي طرحهای تحقيقاتي:

1- معيري ، م. ه. و حسين پور ، 1384 ، بررسي وضعيت اقتصادي – اجتماعي روستائيان جنگل نشين و اثرات آن بر جنگل ، گزارش علمي طرح تحقيقاتي ، دانشكده جنگلداري و فناوري چوب ، دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان.

2-Moayeri, M. H., Meng,F.R.,Arp, P.A., and Foster, N.W.,2000, Evaluating Critical Soil Acidification Loads and Exceedances for a Deciduous Forest at Turkey Lake , Ontario, Paper Submitted to Canadian Forest Service, Faculty of Forestry and Environmental Management, University of New Brunswick, Fredericton, NB, Canada.

3-Moayeri, M.H., and Arp,P.A.,1997. Assessing Critical Soil Acidification Load Effects for ARNEWS Sites, Preliminary Results. Paper Submitted to Canadian Forest Service and Environment Canada (Contributed to the Published reports, including:Can. For. Serv. Cat. F075-3/6-2000E. pp. 27-28 , Can. For. Serv.Inf. Rep. ST-X-15.pp.13-15, Env. Can., Cat. En 56-123/4-1997 E.pp.21-25), Faculty of Forestry and Environmental Management, University of New Brunswick, Fredericton, NB, Canada.

8047 :تعداد دفعات بازید


جستجو


زبان

زبان دلخواه:

آمار کلی


تعداد کل بازدید: 485043
تعداد بازدید امروز: 114
تعداد کاربران آنلاین: 1

آمار بازدیدکنندگان

در حال حاضر 1 كاربر ميهمان و 0 كاربر عضو برخط.

كاربر ميهمان خوش آمديد ورود.
صفحه اصلی
RSS
سایت اصلی دانشگاه

علوم جنگل | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
طراحی سایت گروه فناوران شبکه و اطلاعات بیتکو