دانشکده علوم جنگل

نام: شعبان   Untitled

نام خانوادگي: شتايي جويباري  

نام پدر: علي اكبر   

تاريخ تولد:1348

محل تولد: جويبار       

مرتبه علمي: استاد پايه 25

تاريخ شروع كار:13/7/1382

پست الكترونيكي: shataee@gau.ac.ir وshataee@yahoo.com

لطفا برای دریافت فایل رزومه در قالب PDF اینجا کلیک کنید. 

2- تحصيلات

ديپلم: علوم تجربي 1366 دبيرستان اميد جويبار

كارداني: منابع طبيعي- صنايع چوب از1367 تا 1369 دانشگاه مازندران

كارشناسي: جنگلداري از 1370 تا 1373 دانشگاه تهران

كارشناسي ارشد: جنگلداري از 1373 تا 1375 دانشگاه تهران

دوره تحقيقاتي شش ماهه دوره , Psot-Diploma1381

انستيتوي سنجش از دور دپارتمان جغرافياي دانشگاه زوريخ، سوئيس

دكتري: علوم جنگل (سنجش از دور) از 1376 تا 1382 دانشگاه تهران

عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد: تهيه نقشه جنگل/غيرجنگل به كمك داده هاي ماهواره اي به روش رقومي، دانشگاه تهران

عنوان رساله دكتري: بررسي امكان تهيه نقشه تيپ هاي جنگل با استفاده از داده هاي ماهواره اي ، دانشگاه تهران

3- مقالات علمي چاپ شده در مجلات علمی-پژوهشی

1- علی اصغر درویش صفت، شعبان شتایی، نادر جلالی، تهيه نقشه جنگل با استفاده از تصاوير ماهواره لندست تي- ام به روش رقومي، مجله منابع طبيعي ايران، جلد50، شماره2، 1377

2- شعبان شتایی، محمدرضا مروی مهاجر، نقش درختان قطور در تعيين و تفكيك تيپ هاي جنگلي( مطالعه موردي: جنگل آموزشي و پژوهشي خيرودكنار، مجله منابع طبيعي ايران، جلد55، شماره3، 1381

3- شعبان شتایی، جواد ملک، بررسي تغييرات سيماي طبيعي و كاربري اراضي سواحل جنوبي درياي خزر با استفاده از عكس هاي هوايي و GIS (مطالعه موردي: سواحل شهرستان نور)، فصلنامه پژوهش هاي جغرافيايي، شماره 54، 1384

4- محسن حسينعلي زاده، شمس الله ايوبي، شعبان شتايي، مقايسه روش هاي مختلف درون يابي در برآورد برخي خصوصيات خاك سطحي (مطالعه موردي حوزه آبخيز مهر سبزوار)، مجله علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان، سال 13 ، شماره 5، 1385.

5- شعبان شتایی، امید عبدی، تهيه نقشه كاربري اراضي در مناطق كوهستاني زاگرس با استفاده از داده هاي سنجنده ETM+ منطقه مورد مطالعه حوزه سرخاب خرم آباد لرستان، مجله علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان، سال 14، شماره 1، فروردين ارديبهشت 86

6- شمس الله ایوبی، فرهاد خرمالی، شعبان شتایی، استفاده از تكنيك زمين آمار در بررسي مناسبترين ابعاد سلول مدل رقومي زمين جهت برآورد مشخصه توپوگرافي(LS) مدل فرسايش RUSLE در منطقه تاش عليا استان گلستان، مجله پژوهش و سازندگي، (پذيرفته شده)، منابع طبیعی 82، بهار1388

7- نصرت الله رافت نیا، امید عبدی، شعبان شتایی، تعيين روش مناسب پيش بيني مقدماتي مسير جاده هاي جنگلي و كوهستاني با استفاده از GIS، مجله جنگل و صنوبر، شماره 3، 1385.

8- شعبان شتايي، محسن حسین علیزاده، شمس الله ایوبی، بررسي قابليت داده­هاي طيفي سنجنده ETM+ در براورد مقدار ماده الی خاک، مجله علمی و پژوهشی مرتع، شماره 1، سال اول، 1386

9- شعبان شتايي، سحر نجارلو، محمد هادی معیری، شاهرخ جباری، ارزيابي قابليت تصاوير چند طيفي و ادغام شده ماهواره لندست 7 و irs-id در تهيه نقشه گستره جنگل، مجله علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان، سال 14، شماره 5، آذر-دی 86

10- محمد رشید امینی، شعبان شتايي، هدایت الله غضنفری، محمدهادی معیری، بررسی تغییرات گستره جنگل های زاگرس با استفاده از عکس های هوایی و تصاویر ماهواره ای، مجله علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان، سال 15، شماره 2، خرداد-تیر 87.

11- محمد رشید امینی، شعبان شتايي، هدایت الله غضنفری، محمدهادی معیری بررسی امکان مدلسازی تخریب جنگل های غرب کشوربا استفاده از GIS و RS، مجله جنگل و صنوبر، شماره 3 جلد 16 سال 1387.

12- جهانگیر محمدی، شعبان شتایی، هاشم حبشی، مجتبی امیری بررسی تاثیر بهره برداری به شیوه پناهی بر تنوع گونه ای درختی در جنگل های بلوط لوه گرگان، مجله جنگل و صنوبر ، شماره 2 جلد 16 سال 1387.

13- جهانگیر محمدی، شعبان شتایی، هاشم حبشی، فرهاد یغمایی، مقایسه سنجش از دور و زمين آمار در برآورد تراكم درختان جنگلي، مجله علوم كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه گرگان، جلد پانزدهم، شماره اول، ویژه نامه منابع طبیعی 87

14- تکتم تاجگردان، شمس الله ایوبی، شعبان شتایی جویباری، براورد فرسایش و رسوب به کمک داده های ماهواره ای و سامانه اطلاعات جغرافیایی با استفاده از مدل MPSIAC مطالعه موردی حوزه ابخیز زیارت استان گلستان، پژوهش و سازندگی،تابستان 87 منابع طبیعی 79.

15- تکتم تاجگردان، شمس الله ایوبی، شعبان شتایی جویباری، فرهاد خرمالی، تهیه نقشه شوری خاک با استفاده از داده های دورسنجی ETM+، (مطالعه موردی شمال آق قلا استان گلستان)، مجله پژوهش هاي حفاظت آب و خاك. جلد شانزدهم، شماره اول، 1388.

16- افجه نصرآبادی، شعبان شتایی، نصرت الله رافت نیا، محسن شریعت جعفری، ارزیابی کارایی مدلهای آماری ارزش اطلاعاتی و تراکم سطح در پهنه بندی خطر زمین لغزش مناطق جنگلی (سری دو جنگل شصت کلاته گرگان)، جلد پانزدهم، شماره اول، ویژه نامه منابع طبیعی، ضمیمه فروردین-اردیبهشت 1387.

17- شعبان شتایی، علی اصغر درویش صفت، Tobias Kellenberger، مقايسه طبقه بندي شيء-پايه و پيكسل-پايه در طبقه بندي تيپ هاي جنگل، مجله منابع طبيعي ايران، شماره 60 ، 1386

18- شمس الله ایوبی، فرهاد خرمالی، شعبان شتایی،استفاده از تکنیک زمین آمار درتعیین مناسبترین ابعاد سلول مدل رقومی زمین برای برآورد مشخصه توپوگرافی مدل برآورد فرسایش رسوب در منطقه تاش علیا استان گلستان، مجله پژوهش و سازندگی،منابع طبیعی شماره 76، پاییز 86.

19- افجه نصرآبادی، شعبان شتایی، نصرت الله رافت نیا، محسن شریعت جعفری ، ارزيابي کارآيي مدلهاي آماري ارزش اطلاعاتي و تراکم سطح در پهنه بندي خطر زمين لغزش مناطق جنگلی (سري دو جنگل شصت کلاته گرگان)، مجله جنگل و صنوبر، زمستان 87.

20- محسن مصطفی، نصرت الله رافت نیا، شعبان شتایی، بررسي مشخصه هاي فني شبكه جاده­هاي طرح جنگلداري چند­منظوره آرمرده بانه، علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان- شماره 2 89

21- فریبا قنبری، شعبان شتایی، امیراحمد دهقانی، شمس الله ایوبی، براورد مشخصه تراکم درختان جنگل با استفاده از انالیز زمین و شبکه مصنوعی، مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل، کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، شماره4 جلد 16، 1388

22- جهانگیر محمدی، شعبان شتایی، ارزیابی حساسیت شاخص های طیفی گیاهی با استفاده از تابع حساسیت در براورد حجم سرپای توده های جنگلی، مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل، کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، شماره2 جلد 16، 1388

23- فریبا قنبری، شعبان شتایی، مجید عظیم محسنی، هاشم حبشی، کاربرد خصوصیات توپوگرافی و رگرسیون لجستیک در پیش بینی مکانی تیپ جنگل، مجله جنگل و صنوبر، شماره 1 جلد 19 سال 1390

24- جهانگیر محمدی، شعبان شتایی، فرهاد یغمایی، عبدالرسول ماهینی، طبقه بندي طبقات سني توده هاي جنگلي با استفاده از داده هاي ماهواره لندست، سنجنده ETM مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل، کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، شماره3 جلد 61، 1388

25- روح اله پرما و شعبان شتايي جويباري. اثر عوامل فيزيوگرافي و انساني بر تاج پوشش و تنوع گونه هاي چوبي جنگل هاي زاگرس مطالعه موردي جنگل هاي حفاظت شده قلاجه استان كرمانشاه. تحقيقات جنگل و صنوبر ايران. شماره4 جلد 18 سال 1389

26- صفيه عليمحمدی، عباس پاشاي اول، شعبان شتايي جويباري و لطف الله پارسايي. ارزيابي كارايي مدل هاي پهنه بندي خطر زمين لغزش در حوزه آبخيز سيدكلاته راميان. مجله پژوهش هاي حفاظت آب و خاك. جلد شانزدهم، شماره اول، 1388

27- هیوا عبدالهی، شعبان شتایی، عادل سپهری، هوشنگ زنگنه، مقایسه قابلیت داده های لندست 7 و IRS-P6 در تهیه نقشه تراکم تاج پوشش جنگل های زاگرس( مطالعه موردی جنگلهای شهرستان جوانرود). مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل، کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، شماره3، 1389.

28- رضا باقری، شعبان شتایی، مدلسازی کاهش گستره جنگل با استفاده از رگرسیون لجستیک (مطالعه موردی: حوضه آبخیز چهل چای استان گلستان)، مجله جنگل ایران، شماره 3، پاییز 1389

29- روح الله پرما، شعبان شتایی، بررسی امکان تهیه نقشه های تنوع و تراکم تاج پوشش جنگل های زاگرس با استفاده از تصاویر سنجنده ETM+ (مطالعه موردی جنگل های قلاجه استان کرمانشاه)، مجله جنگل ایران، شماره 3، پاییز 1389

30- جلیل کرمی، شعبان شتایی، سید محسن حسینی، ارزیابی قابلیت تصاویر IKONOS در تهیه نقشه پوشش سبز شهری، مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل گرگان، شماره دوم 1389

31- فریبا قنبری، شعبان شتایی، بررسی روند تغییرات سطح جنگل با استفاده از عکس های هوایی و تصاویر ASTER (مطالعه موردی: جنگل های حاشیه ای جنوب و جنوبغری شهر گرگان مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل گرگان، شماره چهارم 1389

32- روح الله پرما، شعبان شتایی، یحیی خداکرمی و هاشم حبشی، بررسی قابلیت تصاویر سنجنده ETM+ در تفکیک تیپ های جنگلی زاگرس، مطالعه موردی جنگل های قلاجه استان کرمانشاه، مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل گرگان، شماره اول 90

33- هیوا عبدالهی، شعبان شتایی، ارزیابی مقایسه ای قابلیت داده های LISS-III و LISS-IV ماهواره IRS-P6 در تهیه نقشه تراکم تاج پوشش جنگل های زاگرس، مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل گرگان، شماره 1، 1391، 43-60

34- سحر برازمند، شعبان شتایی، محمد رضا کاوسی، هاشم حبشی، بررسی پراکنش سرخشکیدگی درختان جنگلی و ارتباط ان با برخی عوامل محیطی وجاده ها، مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل گرگان، شماره 3، 1391،

35- مریم رامین، شعبان شتایی، هاشم حبشی، مصطفی خوشنویس، بررسی برخی ویژگی های کمی و کیفی توده ارس امین آباد فیروزکوه، مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل گرگان، شماره 3، 1391،

36- لیلا امینی، غلامحسین شمعانیان، شعبان شتایی، مجید عظیم محسنی، تحلیل های مکانی و اماری برای ارزیابی کیفیت کانسنگ در معدن بوکسیت جاجرم، فصلنامه علوم زمین، شماره 2، 1392

37- سحر برازمند، شعبان شتایی، امید عبدی، بررسی امکان سرخشکیدگی درختان با استفاده از تصاویر با قدرت تفکیک مکانی بالا، مجله جنگل و صنوبر ایران، شماره 4، 1390

38- کاظمی، طهماسبی، کامکار، شتایی، صادقی، ارزیابی روش های زمین آمار جهت تخمین و پهنه بندی عناصر غذایی پرمصرف اولیه در برخی اراضی کشاورزی استان گلستان، مجله علمی پژوهشی دانش آب و خاک، شماره 1، جلد 22، سال 1391

39- کاظمی، طهماسبی، کامکار، شتایی، صادقی ، ارزیابی توان بوم شناختی کشاورزی استان گلستان با استفاده از سامانه اطلاعات مکانی ( GIS) ، مجله بوم شناختی کشاورزی تابستان 1391

40- صادقي، كاظمي*، طهماسبي سروستاني، كامكار، شتايي. ارزيابي روشهاي درونيابي جهت تعيين پراكندگي برخي عناصر غذايي كم مصرف در اراضي كشاورزي استان گلستان. نشريه مديريت خاك و توليد پايدار، سال چهارم، شماره 3، 1393

41- کاظمی، طهماسبی، کامکار، شتایی، صادقی، پهنه بندی زراعی-بوم شناختی اراضی استان گلستان جهت کشت سویا با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی، مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار، جلد 23، شماره 4، 1392

42- کلبی، فلاح، شتایی، اولادی، برآورد مشخصه های ساختاری جنگل با استفاده از داده های سنجنده ASTER ، مجله جنگل و فرآورده های چوب، شماره 4، جلد 65، سال 1391.

43- حاجی زاده، کاوسی، افشاری، شتایی، بررسی اثر وضعیت جوی و زمان روی کارایی تله های فرمونی ابریشم باف ناجور ، مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل، شماره 1، جلد 19، بهار 91

44- گودرز حاجی زاده، محمدرضا کاوسی، علی افشاری، شعبان شتایی، بررسي تأثير گونه درخت ميزبان و ارتفاع تخم ريزي روي برخي از پارامترهاي زيستي ابريشم باف ناجور،Lymantria dispar (L.) در جنگل هاي استان گلستان(مطالعه موردي: پارك جنگلي دلند)، مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل ، شماره 1، جلد 19، بهار 91

45- گودرز حاجی زاده، محمدرضا کاوسی، شعبان شتایی و جهانگیر محمدی، تعیین الگوی پراکنش مکانی دسته جات تخم ابریشم باف ناجور (Lymantria dispar) و ارتباط آن با تیپ های جنگلی و جاده ها، نشریه علمی پژوهشی تحقیقات حمایت و حفاظت جنگل ها و مراتع ایران، جلد 11، شماره 1، 1391

46- قنبری، شتایی، ایوبی، حبشی، بررسی امکان برآورد مکانی تعداد در هکتار متوسط قطر درختان با استفاده از انالیز زمین ، مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل ، شماره 4 سال 91

47- عبدی، شتایی، شیروانی ، نقوی، اثر مدیریت جنگل روی آتش سوزی جنگل های استان گلستان در سال 1389 با استفاده از GIS ، تحقیقات حمایت و حفاظت جنگل ها و مراتع ، جلد 9 شماره 2 سال 90.

48- محمد مقصودلونژاد، شعبان شتایی جویباری، هاشم حبشی و منوچهر بابانژاد. تحلیل مکانی و آماری مشخصه های کمی توده های ارس منطقة چهارباغ گرگان با توجه به خصوصیات توپوگرافی و فیزیکی خاک، مجلۀ جنگل ایران، انجمن جنگلبانی ایران، سال پنجم، شمارۀ 2، تابستان 1392 ، صفحۀ 195-206

49- محمد رستمیان، محمدرضا کاوسی، شعبان شتایی، علی اکبر محمدعلیپورملکشاه، ارتباط پوسیدگی درختان با قارچ های چوبزی و برخی از عوامل رویشگاهی در جنگل شصت کلاته گرگان، مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل، پاییز 1392

50- محمد رستمیان، محمدرضا کاوسی، شعبان شتایی، علی اکبر محمدعلیپورملکشاه ، شناسایی قارچ های طاقچه ای و ویزگی های درختان جنگلی میزبان آنها در سری یک جنگل شصت کلاته گرگان، مجله بوم شناسی جنگل های ایران،(گواهی چاپ)

51- محمد رستمیان، محمدرضا کاوسی، شعبان شتایی، مدلسازي تاثير عوامل توپوگرافي در پراكنش قارچ هاي طاقچه اي در سري يك جنگل شصت كلاته گرگان، مجله تحقيقات حمايت و حفاظت جنگلها و مراتع ايران ، شماره 20، 1391

52- روح الله پرما، شعبان شتایی، مقایسه تیپ های جنگلی با استفاده از دو روش شبکه عصبی مصنوعی و داده های سنجنده ETM+ ،فصلنامه علمی پژوهشی اکوسیستم های طبیعی ایران،(گواهی چاپ)

53- رنجبرنژاد، شتایی، ماهینی، مقایسه برخی روش های کشف تغییرات گستره جنگل با استفاده از تصاویر ماهواره ای، مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل، شماره 3 ، 1392

54- سیاوش کلبی، اصغر فلاح، شعبان شتایی، جعفر اولادی، برآورد مشخصه های ساختاری جنگل با استفاده از داده های سنجنده spot-HRG مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل، شماره 4، 1392

55- محسن مصطفی، نصرت الله رافت نیا، شعبان شتایی، هدایت غضنفری، مقایسه مشخصه های فنی و هندسی شبکه جاده های طرح جنگلداری چند منظوره آرمرده بانه با استفاده از دستورالعمل های موجود، پژوهش نامه بوم شناسی جنگل های ایران، شماره 1 بهار و تابستان 1392

56- انواشیروان عالمی، علیرضا اسلامی، شعبان شتایی، بررسی پتانسیل توسعه گونه در حال انقراض سرخدار در استان گلستان با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: منطقه پونه آرام استان گلستان). مجله تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، شماره 4، جلد 21، 1392

57- طیبه میردیلمی، شعبان شتایی جویباری، محمدرضا کاوسی، پهنه بندي خطر آتش سوزي در پارك ملي گلستان با استفاده از روش تركيب خطي وزني ( WLC )، مجله جنگل ايران ، سال پنجم، شماره 4، زمستان 1392

58- میرعابدینی، شتایی، آق آتابای. استخراج گسل های البرز مرکزی با استفاده از تصاویر سنجنده ASTER به روش بصری و رقومی خودکار. جغرافیا و مخاطرات محیطی، شماره هشتم، زمستان 1392

59- جهانگیر محمدی، شعبان شتایی، منوچهر نمیرانیان، مقایسه مشخصه های کمی و کیفی ساختار توده های طبیعی مدیریت شده و نشده (مطالعه موردی جنگل شصت کلاته گرگان). مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل، بهار 1393

60- خرمی، درویش‌صفت، طبری، شتايي، بررسي قابليت داده هاي ليدار هوايي در برآورد ارتفاع پايه هاي درختي پلت و ممرز، مجله جنگل ایران، تابستان 1393

61- عبدالله نژاد؛ شتایی، بررسی وضعیت تغییرات تنوع گونه‌های درختی و درختچه‌ای در پارامترهای فیزیوگرافی، خاک وپوشش گیاهی(در سری یک طرح جنگلداری دکتر بهرام نیا)، مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل، تابستان 1393

62- نوریان، شتایی، بررسی قابلیت داده هاي ماهواره اي با قدرت تفکیک مکانی متفاوت باتأکید بر شاخص هاي طیفی در تفکیک توده هاي خالص جنگل کاري، مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل، پاییز 1393

63- مهدوی، فتحی زاد، شتایی، ارزیابی و تحلیل انواع روش هاي آشکارسازي تغییرات کاربري اراضی پوشش گیاهی(مطالعه موردي: جنگلهاي حفاظت شده مانشت استان ایلام)، مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل، زمستان 1393

64- احمدی، شمعانیان، شتایی، تهیة نقشة دگرسانی در سامانة اپی‌ترمال مطرآباد، جنوب استان خراسان رضوی با استفاده از داده‌های دورسنجی سنجندة ASTER، مجله سنجش از دور و GIS، بهار 1393

65- نوریان، شتایی، محمدی، یزدانی، برآورد مشخصه هاي كمي جنگل با استفاده از داد ه هاي سنجنده ASTER و الگوريتم CART (منطقه مورد مطالعه: جنگل شصت كلاته گرگان)، مجله جنگل و صنوبر ایران، پاییز 1393

66- فلاح، کلبی، شتایی، کرمی، تعیین قابلیت داده های سنجندة ASTER و روش های درخت طبقه بندی ورگرسیونی و جنگل تصادفی در تهیۀ نقشۀ تیپ جنگل، نشریه جنگل و فرآورده های چوب، مجله منابع طبیعی ایران، زمستان 1393

67- نقوی، فلاح، شتایی، سوسنی، رمضانی، شبیه سازی نقشه جنگلکاری با استفاده از الگوی مکانی طبیعی درختان جهت احیای مناطق جنگلی تخریب یافته زاگرس، مجله جنگل و صنوبر ایران، زمستان 1393

68- عزتی، آق اتابای، رقیمی، شتایی، تجزیه و تحلیل برخی از شاخص های ریخت زمین ساختی حوضه شیرین رود، کپه داغ مرکزی، مجله آمایش جغرافیایی فضا، زمستان 91 (چاپ بهار 93)

69- مقصودلونژاد، شتایی، بابانژاد، بررسی اثر جاده بر مشخصه های کمی توده های ارس، مجله جنگل و مرتع، تایستان 93. (علمی- ترویجی)

70- خرمي، درويش صفت، طبري، شتايي، شناسایی گونه های درختی پلت و ممرز با استفاده از مشخصه های هندسی و آماری حاصل از داداه های لیدار هوایی، مجله جنگل و صنوبر ایران، زمستان 1394

71- میردیلمی، شتایی، کاوسی، پهنه بندی خطر آتش سوزی در پارک ملی گلستان با استفاده از روش رگرسیون لجستیک. مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل، بهار 1394

72- ظهريبان، فلاح، شتايي، كلبي. برآورد برخي مشخصه هاي كمي جنگل با استفاده از داده هاي ماهواره Pleiades و الگوريتم هاي ناپارامتريك در جنگلهاي دارابكلاي مازندران، فصلنامه تحقيقات جنگل و صنوبر ايران، شماره 61، پاييز 1394

73- مصطفي، شتايي ، لطفعليان، سعدالدين. بررسي روشهاي ارزيابي شبكه جاده هاي جنگلي با توجه به تئوري گراف. نشريه حفاظت و بهره برداري از منابع طبيعي، سال چهارم، شماره 2، 1394 . (علمی- ترویجی)

74- مصطفي، پارساخو، شتايي، لطفعيان، حاتمي. بررسي عملكرد اقتصادي روش هاي سنتي حمل و نقل چوب در مزارع بيد و صنوبر (مطالعه موردي: استان كردستان). فصلنامه پژوهشهاي علوم و فناوري چوب و جنگل، سال بيست و دوم، شماره 4، 1394

75- مصطفي، شتايي. بررسی قابلیت‌ها و محدودیت­های مدل­های برآورد فرسایش خاک جاده­های جنگلی، مجله ترویج و توسعه آبخیزداری، دوره 3 - شماره 11 - شماره پیاپی 11، 1394. (علمی- ترویجی)

76- قاسمي رزوه، شتايي. معرفي و مقايسه اي بين چند برنامه قطعه بندي در داده هايي باقدرت تفكيك مكاني بالاي سنجش ازدوري. نشريه مهندسي نقشه برداري و اطلاعات مكاني، سال هفتم، شماره 3، مرداد 1395. (علمی- ترویجی)

77- محمدي، شتايي. ارزيابي وضعيت تنوع گونه اي درختي در توده هاي طبيعي و مديريت شده طرح جنگلداري شصت كلاته گرگان. فصلنامه پژوهشهاي علوم و فناوري چوب و جنگل، سال بيست و سوم، شماره 1، 1395

78- علی فکور، شعبان شتايي جويباري، عليرضا ميكائيلي تبريزي، ابوطالب صالح نسب. وضعيت كمي فضاي سبز درختي مناطق شهري مشهد و بررسي امكان توسعه آن با روش WLC وGIS. فصلنامه پژوهشهاي علوم و فناوري چوب و جنگل، سال بيست و سوم، شماره 1، 1395

79- اكبر قاسمي، اصغر فلاح، شعبان شتايي جويباري .ارزيابي چهار الگوريتم پيش بيني سطح تاج پوشش جنگل‌هاي مانگرو با استفاده از تصاوير دوربين هوايي. فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافيايي در منابع طبيعي، سال هفتم، شماره 2، تابستان 1395

80- سمیه قربانی، سیدمحمد حجتی، خسرو ثاقب‌طالبی، شعبان شتایی. تأثیر تغییر کاربری زمین بر کارکرد اکوهیدرولوژیک تاج‌پوشش در جنگل بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.)، حوضه آبخیز قلعه‌گل استان لرستان. مجله تحقیقات جنگل و صنوبر ایران. شماره 3. 1395

81- محمد امین اسحاقی؛ شعبان شتایی جویباری. تهیه نقشه احتمال خطر وقوع آتش سوزی با استفاده از الگوریتم های داده کاوی ‏(مطالعه موردی: پارک ملی گلستان، شمال شرقی ایران)‏. فصلنامه پژوهشهاي علوم و فناوري چوب و جنگل، سال بيست و سوم، شماره 4، 1395

82- جهانگیر محمدی؛ شعبان شتایی؛ منوچهر نمیرانیان؛ وحیده اسلامی. ارزیابی اثر شدت نمونه‌برداری زمینی در برآورد مشخصه‌های کمی جنگل با استفاده از تلفیق داده‌های لیدار و اولتراکم. فصلنامه پژوهشهاي علوم و فناوري چوب و جنگل، سال بيست و سوم، ویژه نامه 1، 1395

83- جهانگیر محمدی؛ شعبان شتایی، بررسی مدل‌های مختلف قطر- ارتفاع ممرز (Carpinus betulus L) در توده‌های جنگلی ناهمسال شصت‌کلاته گرگان. مجله تحقیقات جنگل و صنوبر ایران. شماره 4. 1395

84- مصطفی، شتایی، لطفعلیان، سعدالدین. مقایسه مشخصات هندسی جاده های حوزه آبخیز جنگل چهل چای با استانداردهای هندسی جاده های روستایی به لحاظ میزان تولید رواناب. فصلنامه پژوهشهاي علوم و فناوري چوب و جنگل. ویژه نامه 2 زمستان 95

85- اسماعیلی، سوسنی، شتایی، نقوی، پورشکوری. پراکنش بیماری سوختگی درختان شمشاد و ارتباط آن با عوامل محیطی (مطالعه موردی: ذخیره گاه جنگلی شمشاد خیبوس و انجسیل سی-مازندران. فصلنامه پژوهشهاي علوم و فناوري چوب و جنگل. ویژه نامه 2 زمستان 95

86- پرما، ملک نیا، شتایی، نقوی. مدلسازی تغییرات پوشش سرزمین بر پایة شبکة عصبی مصنوعی وپتانسیل انتقال در روشLCM )مورد مطالعه: جنگلهای گیلان غرب، استان کرمانشاه(.آمایش سرزمین. دورة نهم، شمارة اول، بهار و تابستان96

87- نجفي فر، معيري ، شتايي، ماهيني. نقش رژيم سايه دامنه در تراكم تاج پوشش و ارزيابي توان اكولوژيك جنگل هاي زاگرس (مطالعه موردي: جنگل هاي كبيركوه شهرستان بدره، استان ايلام). فصلنامه تحقيقات جنگل و صنوبر ايران، سال بيست و پنجم، شماره 1، بهار 1396

88- قاسمي رزوه، شتايي، محمدي. بررسي قابليت داده هاي تصاوير رقومي هوايي UltraCam-D در شناسايي گونه هاي درختي در جنگل هاي آميخته خزري (مطالعه موردي: شصت كلاته گرگان). فصلنامه پژوهشهاي علوم و فناوري چوب و جنگل. شماره 1، 1396

89- موسوي نژاد، حبشي، كياني، شتايي جويباري، عبدي. ارزيابي وضعيت فرسايش خاك در حوزه آبخيز چهل چاي، استان گلستان با استفاده از تصاوير ماهواره اي SPOT5. فصلنامه پژوهشهاي علوم و فناوري چوب و جنگل، سال بيست و چهارم، شماره 2، تابستان 1396

90- کلبی؛ فلاح؛ شتایی؛ یوسف‌پور؛ بتینگر. تهیه نقشه توزیع مکانی مشخصه‌های رویشی جنگل با استفاده از روش‌های مختلف زمین‌آمار (مطالعه موردی: سری سه سنگده، ساری). مجله تحقیقات جنگل و صنوبر ایران شماره 2 ، شماره پیاپی 68، تابستان 1396

91- مصطفی، شتایی، لطفعیان و سعدالدین. ارزیابی اتصال شبکه اي جاده هاي حوزه هاي آبخیز کوهستانی با استفاده از تئوري گراف در حوزه چهل‌چاي استان گلستان. پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز سال هشتم، شماره 15 بهار و تابستان 1396

92- كرمي، فلاح، شتايي و لطيفي. بررسي امكان تهيه نقشه شدت خشكيدگي جنگلهاي بلوط زاگرس با استفاده از داده هاي ماهواره اي Worldview-2 (مطالعه موردي: جنگل هاي شهرستان ايلام). مجله تحقيقات جنگل و صنوبر ايران. جلد 25 شماره 3، پاییز 1396.

93- کاظمی، طهماسبی، کامکار، شتایی، صادقی، تدوین الگوی کشت بهینه برای استان گلستان با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی، نشریه پژوهش های آبخیزداری (پژوهش و سازندگی)، بهار 95، شماره 110.

94- پورعظیمی؛ شتایی؛ عطارچی؛ محمدی. برآورد زی‌تودة روی زمینی جنگل‌های هیرکانی با استفاده از داده‌های راداری Alos-Palsar (مطالعة موردی: شصت‌کلاته گرگان). نشریه جنگل و فرآورده های چوب، دوره 70، شماره 3، پاییز 1396.

95- نوريان، شتايی و محمدی. بررسی وضعیت تنوع گونه‌هاي درختی و درختچه‌اي در جنگل‌هاي با مدیریت‌هاي متفاوت طرح جنگلداري. بومشناسي کاربردي، سال ششم، شماره سوم، پاييز 1396.

96- باقري، شتایی و عرفانی‌فرد. کارایی الگوریتم تطبیق الگو بر روي تصویر ماهوارهاي GeoEye-1 در تشخیص درختان بنه و تعیین الگوي مکانی آنها (بررسی موردي: منطقه حفاظت‌شده تگ احمدشاهی استان خراسان جنوبی). مجله پژوهش و توسعه جنگل. شماره 3.چلد 4. زمستان 1396.

97- تاجیک، ایوبی، خواجه علی، شتایی. پیامد ترکیب هاي درختی مختلف و ویژگیهاي خاك بر جامعه میکروبی خاك. نشریه آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزي). جلد 31 ، شماره 5، آذر دي 1396 .

98- برزين، محمدي، شتايي، موسوي نژاد. مقايسه مشخصه هاي كمي و كيفي ساختار توده هاي مديريت شده و مديريت نشده (مطالعه موردي: طرح جنگلداري لوه و طرح جنگلداري خان دوشان). فصلنامه پژوهشهاي علوم و فناوري چوب و جنگل، سال بيست و چهارم، شماره 4، زمستان 1396.

99- صفري، سهرابي، شتايي، علوي. مدلسازي اندوخته كربن روي زميني جنگل هاي زاگرس با استفاده از داده هاي زميني و تصاوير ماهواره لندست 8. فصلنامه پژوهشهاي علوم و فناوري چوب و جنگل، سال بيست و چهارم، شماره 4، زمستان 1396.

100- موسوی، محمدی، شتایی. ارزیابی قابلیت داده های لیزر اسکنر هوایی در برآورد مساحت تاج پوشش و ارتفاع تک درختان جنگلی در بخشی از جنگل آموزشی پژوهشی شصت کلاته گرگان. بومشناسی جنگلهای ایران، سال پنجم، شماره نهم، بهار و تابستان 96

4- مقالات علمي چاپ شده در مجلات بین المللی و ISI

1- Shataee, Darvishsefat, Kellenberger, 2007. Forest Type Mapping Using Incorporation of Spatial Models and ETM+ Data, Pakistanian journal of biology sciences, 10 (14): 2292-2299 (ISI)

2- Shataee, Najjarlou, S. 2007. Up to date mapping of reforested area using multi-dates ETM+ data, journal of applied sciences,

3- Shataee, Malek. 2008. Flood prediction and assessment of vulnerability risk in the Southern Coasts of the Caspian Sea. International Journal of Digital Earth, 1(03), pp. 291 - 303. (ISI)

4- Mohammadi, Shataee, Yaghmaee, Mahiny, 2010, Modeling Forest Stand Volume and Tree Density Using Landsat ETM+ Data, international journal of remote sensing, 31(11), pp. 2959 - 2975 (ISI)

5- Mohammadi, Shataee.2010, Possibility investigation of tree diversity mapping using Landsat ETM+ data in the Hyrcanian forests of Iran, journal of Remote sensing of Environment, 114-1504–1512 (ISI)

6- Tajgardan, Ayoubi, Shataee, Sahrawat. 2010, Soil Surface Salinity Prediction Using ASTER Data: Comparing Statistical and Geostatistical Models, Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 4(3): 457-467(ISI)

7- Shataee, Kalbi, Fallah, Pelz. 2012. Forest Attributes Imputation Using Machine Learning methods and ASTER Data, Comparison of Knn, SVR and Random forest regression Algorithms. International Journal of Remote Sensing, 33(19): 6254 - 6280. (ISI)

8- Shataee, Wienacker, Babanejad. 2011, Plot-level Forest Volume Estimation Using Airborne Laser Scanner and TM Data, Comparison of Boosting and Random Forest Tree Regression Methods, Procedia Environmental science.

9- Mohammadi, Shataee, Babanezhad. 2011. Estimation of forest stand volume, tree density and biodiversity using Landsat ETM+ Data, comparison of linear and regression tree analyses, Procedia Environmental science.

10- Kazemi, Thmasebi, Kamkar, Shataee, Sadeghi. 2012. Comparison of interpolation methods for estimating N, P and K in agricultural lands of Golestan province, northern Iran, International journal of agriculture and crop science, 4(4): 157-167.

11- Shataee. 2013. Forest Attributes Estimation Using Aerial Laser Scanner and TM Data, Forest systems journal, (ISI). 22(3): 484-496

12- Porma, Shataee. 2013. Estimation of species diversity of trees and shrubs using ETM+ sensor data (case study of forests in Qalaljeh, Kermanshah province, International journal of advanced biological and biomedical research (IJABBR), 1 : 71-78

13- Kalbi, S., Fallah, A., and Shataee, Sh. 2014. Forest type classification using tree-based algorithms and SPOT-HRG Data. International journal of environmental resources research. 1(2): 263-274.

14- Naghavi, Fallah, Shataee, Latifi, Soosani, Ramezani, Conrad. 2014. Canopy cover estimation across semi-Mediterranean woodlands: application of high-resolution earth observation data, Journal of Applied Remote Sensing, (ISI).

15- Kalbi, Fallah, Shataee. 2014. Estimation of forest attributes in the Hyrcanian forests, comparison of advanced space-borne thermal emission and reflection radiometer and satellite poure I’observation de la terre-high resolution grounding data by multiple linear, and classification and regression tree regression models. Journal of Applied Remote Sensing, (ISI).

16- Kazemi, Sarvestani, Kamkar, Shataee, Sadeghi, 2015. Ecological Zoning for Wheat Production at Province Scale Using Geographical Information System. Advances in Plants & Agriculture Research, 2(1): 1-35

17- Ramezani, Grafström, Naghavi, Fallah, Shataee, Soosani. 2016. Evaluation of K-tree Distance and Fixed-Sized Plot Sampling in Zagros Forests of Western Iran. J. Agr. Sci. Tech. 18: 155-170 (ISI)

18- Noorian, Shataee, Mohammadi. 2016. Assessment of different remote sensing data for forest structural attributes estimation in the Hyrcanian forests. Forest Systems, 25(3): (ISI).

http://dx.doi.org/10.5424/fs/2016253-08682.

19- Parsakhoo, Eshaghi Shataee. 2016. Design and evaluation of helicopter landing variants for firefighting in Golestan National Forest. Caspian Journal of Environmental Sciences (CJES). Vol 14, No 4, Autumn 2016. (ISI)

20- Parsakhoo, Mostafa, Shataee, Lotfalian. 2017. Decision support system to find skid trail network for extracting marked trees. Journal of forest science, 63, (2): 62–69. doi: 10.17221/36/2016-JFS.

21- Mostafa, Shataee, Lotfalian, Sadoddin, 2017. Watershed Road Network Analysis with an emphasis on Fire Fighting Management. Journal of Environmental Engineering and Landscape Management. 25(04): 342–353 (https://doi.org/10.3846/16486897.2017.1281816)

22- Abdollahnejad, Panagiotidis, Shataee, Surovy. 2017. Prediction of Dominant Forest Tree Species Using QuickBird and Environmental Data. Forests, 8(2), 42; doi:10.3390/f8020042

23- Mohammadi, Shataee, Namiranian, Nasset. 2017. Modeling biophysical properties of board-leaved stands in the hyrcanian forest of Iran using fused airborne laser scanner data and UltraCam-D images. International journal of applied earth observation geoinformation. 61: 32-45. (ISI)

24- International Journal of Remote Sensing, 38 , 22, 2017 (ISI). http://dx.doi.org/10.1080/01431161.2017.1356488

25- Matinnia, Pasakhoo, Mohammadi, Shataee. 2017. Monitoring geometric properties of an existing forest road using airborne Lidar data. Journal of forest science, 63, 2017 (11): 490–495. doi: 10.17221/95/2017-JFS

5- مقالات علمي چاپ شده در کنفرانس های بین المللی و ملی

1- اميد عبدي، نصرت اله رأفت نيا، شعبان شتايي، تعيين روش مناسب پيش بيني مقدماتي مسير جاده هاي جنگلي و كوهستاني با استفاده از GIS، همايش ملي سيستم اطلاعات مكاني 84، 1384، سازمان نقشه برداري كشور

2- هاشم حبشي، سيدمحسن حسيني، رامين رحماني، جهانگرد محمدي، شعبان شتايي، ارزيابي سيستم تعيين موقعيت ياب جهاني (GPS) در شبكه بندي اراضي جنگلي، ژئوماتيك 85، 1385، سازمان نقشه برداري كشور

3- امید عبدی، شعبان شتایی، ارزيابي داده هاي سنجنده ETM+ در طبقه بندي كاربري اراضي جنگلي زاگرس، مطالعه موردي حوزه سرخاب خرم آباد، ژئوماتيك 84، 1384، سازمان نقشه برداري كشور

4- شعبان شتایی، علی اصغر درویش صفت، هوشنگ سبحانی، بهبود طبقه بندي تيپ هاي جنگل از طريق تلفيق داده هاي طيفي و كمكي به روش تعيين پيش احتمال و ايجاد مدل هاي مكاني وقوع طبقات، مجموعه مقالات كنفرانس ملي ژئوماتيك 83، 1383، سازمان نقشه برداري كشور

5- سحر نجارلو، شعبان شتایی، بررسي قابليت تهيه نقشه گستره جنگل با استفاده از تصاوير با قدرت تفكيك مكاني و طيفي مناسب، همايش ملي آينده جنگلهاي ايران، انجمن جنگلباني ايران،2-4 اسفند 1384، دانشكده منابع طبيعي دانشگاه تهران.

6- اميد عبدي ، نصرت الله رافت نيا، شعبان شتايي، كيانفر پيامني، برنامه ريزي كاربري سرزمين مناطق جنگلي و كوهستاني زاگرس با استفاده از GIS، همايش ملي جغرافيا و آمايش سرزمين، دانشگاه آزاد اسلامي همدان، 20 خرداد 1386.

7- هاشم حبشي، سيدمحسن حسيني، شعبان شتايي، جهانگرد محمدی، ارزيابي دقت و صحت روش هاي درونيابي در تخمين ازت كل خاك با استفاده از GIS، همايش ملي سيستم هاي اطلاعات مكاني 85، سازمان نقشه برداري كشور

8- تكتم تاجگردان ، شمس الله ايوبي، فرهاد خرمالي، شعبان شتایی، بررسي تغير پذيري مكاني برخي خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك سطحي به كمك تكنيك زمين امار در شمال شهرستان اق قلا استان گلستان، كنگره علوم خاك، دانشکده کشاورزی کرج،4-6 شهريور86

9- صفيه عليمحمدي، عباس پاشايي، شعبان شتايي، ارزيابي كارايي مدلهاي پهنه بندي خطر زمين لغزش (روش هاي نيلسن اصلاح شده وبراب) در حوزه آبخيز سيد كلاته راميان استان گلستان، كنگره علوم خاك، دانشکده کشاورزی کرج،4-6 شهريور86

10- تكتم تاجگردان ، شمس الله ايوبي، شعبان شتایی، صفيه عليمحمدي، مدلسازی مکانی و بهبود تخمین میزان شوری عمقی براساس شوری سطحی خاک با استفاده از تکنیک زمین امار، کنگره ملی بومشناختی کشاورزی، دانشگاه گرگان، 25-26 مهر

11- زهرا مرادی، محمدهادی معیری، شعبان شتایی، هدایت غضنفری، الگوی مناسب مدیریت پایدار جنگل های حاشیه رودخانه ای، کنگره ملی بومشناختی کشاورزی، دانشگاه گرگان، 25-26 مهر

12- علیرضا حاجیوند، محمدهادی معیری، شعبان شتایی، حشمت الله حیدری، الگوی مکانی حوادث طبیعی در ارتباط با عوامل فیزیوگرافی در سری دو جنگل شصت کلاته، کنگره ملی بومشناختی کشاورزی، دانشگاه گرگان، 25-26 مهر 86

13- جهانگیر محمدی، شعبان شتایی، ارزیابی حساسیت شاخص‌هایی طیفی گیاهی با استفاده از تابع حساسيت به‌منظور شناسايي بهترين شاخص‌هاي طيفي گياهي در برآورد حجم سرپاي توده‌هاي جنگلي، ژئوماتیک 87، سازمان نقشه برداری کشور، 22-23 اردیبهشت 87

14- فریبا قنبری، شعبان شتایی، بررسي روند تغييرات سطح جنگل‌ با استفاده از عكسهاي هوايي و تصاوير ASTER، کنفرانس بین المللی تغییرات زیست محیطی خزر، دانشگاه مازندران، 3-5 شهریور 87،

15- فريبا قنبري، شعبان شتايي، هاشم حبشي، شمس الله ايوبي ، برآورد سطح مقطع و قطر درختان جنگلي‌ با استفاده از روش زمين آمار، سومین همایش ملی جنگل و توسعه پایدار، 22-24 اردیبهشت 88- دانشکده منابع طبیعی کرج

16- سحر برازمند، شعبان شتایی، هاشم حبشی، بررسی تاثیرعوامل توپوگرافی، فاصله از جاده و آبراهه ها بر سرخشكیدگی درختان، سومین همایش ملی جنگل و توسعه پایدار، 22-24 اردیبهشت 88- دانشکده منابع طبیعی کرج

17- سعیده طاهری، شعبان شتایی، هاشم حبشی، تاثیر اجرای طرح­ جنگلداری بر مشخصه­های کمی و تنوع زیستی توده های جنگلی حوزه نکا چوب، سومین همایش ملی جنگل و توسعه پایدار، 22-24 اردیبهشت 88- دانشکده منابع طبیعی کرج

18- هیوا عبدالهی، شعبان شتایی، بررسی قابلیت داده های لندست 7 در تهیه نقشه تراکم تاج پوشش جنگل های زاگرس (مطالعه موردی جنگل های شهرستان جوانرود)، سومین همایش ملی جنگل و توسعه پایدار، 22-24 اردیبهشت 88- دانشکده منابع طبیعی کرج

19- جلیل کرمی، سید محسن حسینی، شعبان شتایی جویباری، حمیدرضا مرادی، کارایی عکس های هوایی در برآورد سطح تاج پوشش درختان خیابانی، سومین همایش ملی جنگل و توسعه پایدار، 22-24 اردیبهشت 88- دانشکده منابع طبیعی کرج

20- پروين رنجبرنژاد، شعبان شتايي، بررسي روش ها و شدت هاي مختلف تهيه واقعيت زميني نمونه اي در ارزيابي صحت موضوعي نقشه هاي جنگل، ژئوماتیک 88، سازمان نقشه برداری کشور

21- سمیه شمسی، فرهاد خرمالی، شعیان شتایی، محمدهادی پهلوانی، تاثیر نوع پوشش گیاهی و تغییر کاربری بر پارامترهای کیفیت خاک در اراضی لسی شرق استان گلستان منطقه آق سو، یازدهمین کنگره علوم خاک، گرگان، 21-23 تیر 1388

22- محمد مقصودلو نژاد، شعبان شتایی، بررسی امکان براورد سطح تاج پوشش جنگل ارس با استفاده از تصاویر ماهواره ای به روش شبکه نقطه چین در منطقه چهار باغ گرگان، همایش ملی ژئوماتیک در منابع طبیعی و محیط زیست،12 خرداد 1389 کرج. دانشکده منابع طبیعی

23- روح الله پرما، شعبان شتایی، تهیه نقشه کاربری اراضی با استفاده از سنجنده ETM+ ماهواره لندست 7، ژئوماتیک 89، اردیبهشت 89، سازمان نقشه برداری کشور

24- روح الله پرما، شعبان شتایی، مقایسه سنجش از دور و زمین آمار در برآورد تعداد درختان در هکتار، همایش ملی ژئوماتیک در منابع طبیعی و محیط زیست،12 خرداد 1389 کرج. دانشکده منابع طبیعی

25- لیلا امینی، غلامحسین شمعانیان، شعبان شتایی، مجید عظیم محسنی، کاربرد تحلیل اماری و سامانه اطلاعات جغرافیایی در ارزیاب کیفیت کانسنگ در کانسار بوکسیت جاجرم، همایش انجمن زمین شناسی،25-27 شهریور 1389

26- زینب زادسر، شعبان شتایی، هاشم حبشی، مجید لطفعلیان، اثر سن جاده هاي جنگلي بر شاخص هاي پارامتري تنوع گونه اي، دومین همایش بین المللی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های خزری، اردیبهشت 89، ساری مازندران

27- زینب زادسر، شعبان شتایی، هاشم حبشی، مجید لطفعلیان، تأثير سطح قطعه نمونه بر تنوع، يكنواختي و غناي گونه هاي درختي و درختچه اي، جنگل آزاد ممرز نكا ظالم رود، دومین همایش بین المللی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های خزری، اردیبهشت 89، ساری مازندران

28- محمد مقصودلو نزاد، شعبان شتایی، رضا باقری، آناليز مشخصه هاي كمي توده هاي ارس با توجه به مشخصات فيزيوگرافي منطقه چهارباغ گرگان، دومین همایش بین المللی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های خزری، اردیبهشت 89، ساری مازندران

29- اسماعیل مام محمودی، شعبان شتایی، ناصر احمدی ثانی، رضا باقری، تهيه نقشه كاربري اراضي منطقه جنگلي شهر ربط شهرستان سردشت با استفاده از تصاوير ماهواره اي IRS-LISS IV، دومین همایش بین المللی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های خزری، اردیبهشت 89، ساری مازندران

30- اسماعیل مام محمودی، شعبان شتایی، ناصر احمدی ثانی، رضا باقری، بررسی تغییرات گستره جنگل و ارتباط ان با عوامل توپوگرافی به روش اثر نسبی (مطالعه موردی: جنگل های سردشت)، دومین همایش بین المللی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های خزری، اردیبهشت 89، ساری مازندران

31- فریبا قنبری، شعبان شتایی، هاشم حبشی، کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در مدیریت موجودی حجمی جنگل، دومین همایش منطقه ای زیرساخت اطلاعات مکانی، اصفهان، 31 فروردین 1390.

32- سیاوش کلبی، اصغر فلاح، شعبان شتایی، جعفراولادی. بازیابی مشخصات ساختاری جنگل براساس انالیز بافت تصویر سنجنده ASTER. زئوماتیک 90. سازمان نقشه برداری کشور- 25-28 اردیبهشت 1390.

33- طیبه میردیلمی، شعبان شتایی، تحلیلی بر روش های پیش بینی و مدلسازی مکانی خطر اتش سوزی در عرصه های منابع طبیعی، اولین کنفرانس بین المللی اتش سوزی در عرصه های منابع طبیعی، 26-28 اکتبر 2011، 4-6 آبان 1390،گرگان، ایران

34- امید عبدی، شعبان شتایی، زینب شیروانی، سیدهاشم موسوی نژاد، اثر مدیریت جنگل بر روی اتش سوزی های جنگل های استان گلستان در سال 1389 با استفاده از GIS، اولین کنفرانس بین المللی اتش سوزی در عرصه های منابع طبیعی، 26-28 اکتبر 2011، 4-6 آبان 1390، گرگان، ایران

35- سلام یزدانی، شعبان شتایی جویباری، منوچهر بابانزاد، حشمت الله حیدری، 1390، برآورد مشخصه تعداد پایه درختان در جنگل های انبوه با استفاده از داده های طیفی ماهواره Quickbird، همایش ملی جنگل های زاگرس، قابلیت ها و تنگناها، آذر 90، دانشگاه لرستان

36- عزتی، آتابای، شتایی، رقیمی، 1390، بررسی نوزمین ساختی زیر حوضه های رودخانه ی اترک، شمال شرق ایران ، سی امین کنگره علوم زمین

37- قنبری، شتایی، حبشی، کاربرد سیستم های اطلاعات جغرافیایی در مدیریت موجودی حجمی جنگل ، دومین همایش منطقه ای زیر ساخت اطلاعات مکانی، اصفهان، 1390

38- مریم ضیایی، شعبان شتایی، محمدهادی معیری، مرتضی شریفی، تحلیلی بر روش های ارزیابی توان تفرجی به منظور استقرار کاربری گردشگری طبیعی، اولین همایش ملی جغرافیا و کردشگری در هزاره سوم ، نجف اباد، 28 اردیبهشت 91

39- سمیه افشار، شعبان شتایی، تاثیر عوامل فیزیوگرافی و انسانی بر تنوع زیستی گونه های درختی و درختچه ای جنگل های زاگرس (مطالعه موردی جنگل‌های اطراف ایلام)، کنفرانس جنگل های زاگرس، 3-4 خرداد 91، شیراز

40- محمد رستمیان، محمدرضا کاووسی، شعبان شتایی، محمدعلی پورملکشاه، تهیه مدل پیش بینی حضور قارچ طاقچه ای با استفاده از GISدر جنگل شصت کلاته گرگان، سومین همایش بین المللی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های طبیعی، 27-27 اردیبهشت 91، ساری ایران.

41- محمد رستمیان، محمدرضا کاووسی، شعبان شتایی، محمدعلی پورملکشاه، معرفی برخی از قارچ های خسارت زای درختان جنگلی ایران (مطالعه موردی:جنگل های شصت کلاته گرگان)، سومین همایش بین المللی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های طبیعی، 27-27 اردیبهشت 91، ساری ایران.

42- کاظمی، طهماسبی، کامکار، شتایی، صادقی، پهنه بندی زراعی-بوم شناختی اراضی کشاورزی استان گلستان جهت کشت برنج با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی وفرایند تحلیل سلسله مراتبی ، پانزدهمین همایش ملی برنج کشور ، اول اسفند 91

43- مسروری، شتایی، معیری، سوسنی؛ تحلیلی بر روش های رگرسیون لجستیک و شبکه عصبی در مدلسازی روند تخریب جنگل و بیابان زایی ؛، سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران ، 25 شهریور 91

44- مسروری، شتایی، معیری، سوسنی؛ تخمین تخریب رویشگاههای زاگرس در نتیجه بیابان زایی با استفاده از عکس های هوایی؛، سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران ، 25 شهریور 91

45- کاردگر، حبشی، شتایی، کیانی، پورملکشاه، بررسی شاخص های فیزیکوشیمیایی افق سطحی خاک در تیپ های مختلف جنگلی حوزه شصت کلا ، همایش ملی پژوهش های راهبردی کشاورزی ایران ، 22 تیر 91

46- عالمی، اسلامی، شتایی، مکانیابی مناطق قابل کشت و توسعه سرخدار در مناطق جنگلی شمال با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: ذخیره گاه پونه آرام استان گلستان)، اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخش های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، 20 اسفند 91

47- کاظمی، طهماسبی، کامکار، شتایی، ارزیابی توان بوم شناختی کشاورزی استان گلستان با استفاده از سامانه اطلاعات مکانی ( GIS) ، ژئوماتیک 92، اردیبهشت 92 سازمان نقشه برداری کشور

48- محسن مصطفی، شعبان شتایی، کاربردGIS در شبکه بندی جاده های جنگلی (مطالعه موردی: منطقه آرمرده بانه، ژئوماتیک 92، اردیبهشت 92 سازمان نقشه برداری کشور

49- علی فکور، شعبان شتایی، علیرضا میکائیلی، معرفی روشی برای مکانیابی پارک های جنگلی شهری جدید با استفاده از انالیز چند معیاره و GIS ، پنجمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری، اردیبهشت 92 مشهد مقدس

50- علی فکور، شعبان شتایی، علیرضا میکائیلی، معیارهای مکانیابی پارک های جنگلی شهری، پنجمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری، اردیبهشت 92 مشهد مقدس

51- نورالدین نوریان، شعبان شتایی، جهانگیر محمدی، بررسی امکان استفاده از شاخص NDVI در تفکیک توده های جنگلی با استفاده از تصاویر ماهواره ای، اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم زیستی، 5 اردیبهشت 1392

52- نورالدین نوریان، شعبان شتایی، جهانگیر محمدی، براورد تعداد درختان در هکتار با ا از تصاویر ماهواره لندست (مطالعه موردی جنگل شصت کلاته گرگان)، همایش حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

53- علی فکور ، شعبان شتایی ، حامد ارشادی پور، ابوطالب صالح نسب، ارائه روشی نوین برای مکان یابی پارک های جنگلی شهری با استفاده از منطق فازی و GIS ، سومین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست، 29-30 اکتبر 2013، تهران

54- علی فکور، شعبان شتایی، ابوطالب صالح نسب، علیرضا میکاییلی، الویت بندی معیارهای مکان یابی پارک های جنگلی شهری با روش دلفی (مطالعه موردی: شهر مشهد). سومین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست، 29-30 اکتبر 2013، تهران

55- مصطفی, محسن؛ شعبان شتایی جویباری؛ مجید لطفعلیان و امیر سعدالدین، ۱۳۹۴، بررسی وضعیت شبکه جادههای حوضه آبخیز چهل چای استان گلستان ایران با توجه به معیارهای فنی آبخیزداری، اولین همایش ملی توسعه پایدار در راهسازی با رویکرد حفظ محیط زیست، شیراز، شرکت مهندسان مشاور پارس چگالش، دانشگاه صنعتی شیراز، http://www.civilica.com/Paper-SDRC01-SDRC01_016.html

56- Shaban Shataee, Javad Maleck ,A Survey of Change in Agriculture and Land Features of Southern Coast of the Caspian Sea, 2003, the Caspian Sea International Conference, relations & cooperation among, University of Mazandaran,19-20 October, 2003. ISBN:964-7807-68-6 (Abstracts)

57- Shaban Shataee, Ali darvishsefat, Tobias Kellenberger, FOREST TYPES CLASSIFICATION USING ETM+ DATA IN THE NORTH OF IRAN/ COMPARISON OF OBJECT-ORIENTED WITH PIXEL-BASED CLASSIFICATION TECHNIQUES, XXth ISPRS congress, 12-23 July, 2004, Istanbul, Turkey

58- Shaban Shataee, Javad Maleck, ESTIMATION OF WATER RISING HAZARD RATES REGARDS TO SEA FLUCTUATION AND TOPOGRAPHY CONDITIONS IN THE MAZANDARAN COASTAL ZONES, INTERNATIONAL CONFERENCE ON RAPID SEA LEVEL CHANGE- A CASPIAN PERSPECTIVE, May 2-9, 2005 Rasht, Islamic Republic of Iran

59- Shaban Shataee, Ali darvishsefat, Forest Type Classification Improvement Using Spatial Predictive Models, 31st conferences of remote sensing of environment, saint Petersburg, Russia, 20-24 June 2005

60- Shaban Shataee, Sahar najjarlou, UP TO DATE MAPPING OF REFORESTED AREA USING MULTI-DATES ETM+ DATA, IV CONFRERENCES OF ISPRS, 27-30 SEPTAMBER 2006, GOA,INDIA

61- Shaban Shataee, Shamsoullah Ayoubi ,Spatial Prediction of Some Biological Forest Characteristics by Terrain Analysis –the Kheiroud-Kenar Forest, North of Iran, IV CONFRERENCES OF ISPRS, 27-30 SEPTAMBER 2006, GOA,INDIA

62- Jahangir Mohammadi, Shaban Shataee, Forest Stand Density Mapping Using Landsat ETM+ Data, Loveh Forests, North of Iran, 28TH Asian conferences of remote sensing, Malaysia, 12-16 NOVEMBER 2007.10.27

63- Jahangir Mohammadi, Shaban Shataee , Estimation of Forest stands Volume and Tree density using ETM+ and ancillary data, 28TH Asian conferences of remote sensing, Malaysia, 12-16 NOVEMBER 2007.10.27

64- Toktam Tajgardan, Shaban Shataee, Shamsoullah Ayoubi, Spatial prediction of soil salinity in the arid zones using ASTER data, Case study: North of Ag Ghala, Golestan Province, Iran

65- Jahangir Mohammadi, Shaban Shataee,1386, Investigation on Spatial Prediction of Some Forest Variables by Terrain Analysis and Regressive Models, Loveh Forest, North of Iran, GIS86&ISPRS workshop, 5-6 December 2007, Tehran, Iran.

66- Jahangir Mohammadi, Shaban Shataee, Mojtaba Amiri, 1386, Investigation on spatial distribution of tree crown dieback by terrain analysis and GIS, GIS86&ISPRS workshop, 5-6 December 2007, Tehran, Iran.

67- M.Mostafa, N.Raafatnia, Sh.Shataee and H.Ghazanfari, Forest road networks design in a multiple used forestry plan using GIS and AHP method, Case study: Armardah’s forests, Baneh, Iran, GIS86&ISPRS workshop, 5-6 December 2007, Tehran, Iran.

68- Mohammad Rashid Amini, Shaban Shataee, Forest Extent Mapping Using Fusion of Multi Spectral and PAN Data, Comparison of ETM+ and IRS-PAN Imagery. 29TH Asian conferences of remote sensing, Serilanka, 12-16 NOVEMBER 2008.

69- Shaban Shataee, Shadab Shahini, Javad Malek, Shore Line Delineation of Southern Caspian Sea Using ETM+ and IRS-ID Data, 29TH Asian conferences of remote sensing, Serilanka, 12-16 NOVEMBER 2008.

70- Fariba Ghanbari, Shaban Shataee, Capability Investigation of ASTER Imagery for Mixed Hardwood Forest Types Classification, 29TH Asian conferences of remote sensing, Serilanka, 12-16 NOVEMBER 2008.

71- Shaban Shataee, Syavash KALBI, Asghar FALLAH, Dieter R. PELZ. 2010. Forest attributes estimation using ASTER data and KNN algorithm, forestsat 2010, Santiago de comp Stella, Spain.

72- Alimohamadi, S., Shataee, SH., Pashaei, A., and Parsaei, L.2010. Landslide hazard zonation using relative effect as a statistical model. International conference on protection of agribiodiversity and sustainable development of agriculture, 24-25 November 2010. Tbilisi, Georgia.

73- Hajizadeh, G, Kavosi, M., Shataee SH., Afshari A. Determination of Primary host tree species of Gypsy moth (Lepidoptera: Lymantriidae) in Hyrcanian Forest. Second international conference of change climate and dendrology. 2011. sari, Mazandaran

74- Hajizadeh, G, Kavosi, M., Shataee SH., Afshari A. Natural Enemies of Gypsy moth (Lepidoptera: Lymantriidae) in Hyrcanian Forests, (Case Study: Daland Park), Second international conference of change climate and dendrology. 2011. sari, Mazandaran

75- Shaban Shataee, Holger Weinaker, Manoucher Babanejad, Plot-level Forest Volume Estimation Using Airborne Laser Scanner and TM Data, Comparison of Boosting and Random Forest Tree Regression Methods, Spatial Statistics 2011 – Mapping Global Change, Enschede, Netherlands, 5-7 February 2011.

76- Jahangir Mohammadi, Shaban Shataee, Manoocher Babanezhad, Estimation of forest stand volume, tree density and biodiversity using Landsat ETM+ Data, comparison of linear and regression tree analyses, Spatial Statistics 2011 – Mapping Global Change, Enschede, Netherlands, 5-7 February 2011

77- Shaban Shataee, Non-parametric forest attributes estimation using Lidar and TM data, 32nd Asian remote sensing conference. Taipei, Taiwan

78- Safieh Alimohammadi, Shaban Shataee, Abbas Pashaee, Lotfollah Parsaee, Efficiency evaluation of four statistical landslide hazard zonation method using GIS, 32nd Asian remote sensing conference. Taipei, Taiwan

79- Salam Yazdani, Shaban Shataee, Manouchehr Babanejad, Plot level forest volume estimation using quick bird, satellite data in the Hyrcanian forest, 32nd Asian remote sensing conference. Taipei, Taiwan

80- Kazemi poshtmasari H., Thmasebi sarvestani Z., Kamkar B., Shataee SH., Sadeghi S. 2012. Comparison of interpolation methods for estimating N, P and K in agricultural lands of Golestan province, northern Iran, 8th international soil sciences congress on land degradation and challenges in sustainable soil management, May 15-17, Izmir, Turkey.

81- Ziaee, M., Shataee, Sh. Assessment of recreational potential of Kaboudval forest region using GIS, 1st International Conference on Environmental Crisis and its Solutions, 13-14 Feb 2013, Kish Island, Iran.

82- Khorrami, R. A. Tabari, M. Darvishsefat, A. Shataee, Sh. and Kazemi, M. 2013. Accuracy of LiDAR Data for Estimation of Individual Tree Height in Forest Stands (Case study: Caspian forest), SilviLaser 2013, 9-11 October, 2013-Beijing, China.

83- Latifi،Naghavi، Fallah Shataee, Soosani, Ramezani, Conrad. 2014. An object-based analysis of high resolution imagery to map canopy cover across semi-Mediterranean stands in western Iran. IUFRO XXIV. 5–11 October 2014.

84- Eshaghi, Shataee. 2014. Golestan National Park Fire Risk Zoning Using Tree-Based Random Forest Algorithm. International Forest Fire Conference in Black Sea Region. November 6-8, 2014, Turkey

85- Eshaghi, Shataee. 2014. Spatial Distribution of Occurred Forest Fires in the Golestan National Park, Northern East of Iran. International Forest Fire Conference in Black Sea Region. November 6-8, 2014, Turkey

86- Eshaghi, Shataee. 2014. Investigation on capabilities of some management and prediction indices of forest fire occurrence risk. 4th International Conference on Environmental Challenges & Dendrochronology. Sari, Iran.

87- Eshaghi, Shataee. 2014. Investigation on Global Early Warning System for Wildland Fire. 4th International Conference on Environmental Challenges & Dendrochronology. Sari, Iran.

88- Mosadegh, Shataee. 2014. Comparison of land use maps produced by non-parametric (support vector machine) and parametric maximum likelihood algorithms using OLI sensor images (case study: Gharesu watershed, Golestan province). 4th International Conference on Environmental Challenges & Dendrochronology. Sari, Iran.

89- Ghasemi , Shataee, Mohammadi. 2014. Introduce and compare the spectral image segmentation algorithms. 4th International Conference on Environmental Challenges & Dendrochronology. Sari, Iran.

90- Mosadegh, Shataee. 2014. Forest extent mapping improvement using height auxiliary data. 4th International Conference on Environmental Challenges & Dendrochronology. Sari, Iran.

91- Sh. Shataee, Mohammadi,2015. Investigation on canopy height and density differentiations in the managed and unmanaged forest stands using Lidar data (Case study: Shastkalateh forest, Gorgan), 23 – 25 November 2015. University of Tehran, Kish International Campus. Kish Island, Iran

6-طرحهاي تحقيقاتي اجرا شده و مصوب

1-طراحي و ايجاد پايگاه اطلاعات رقومي جنگل آموزشي و پژوهشي دكتر بهرام نيا شصت كلا، (اتمام يافته)، دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

2-بررسي امكان تهيه نقشه تيپ بلوط در جنگل لوه با استفاده از تصاوير ماهواره اي‌ ETM+( اتمام يافته)

3-بررسي امكان تهيه نقشه تيپ بلوط در جنگل لوه با استفاده از تصاوير ماهواره اي‌ ASTER(اتمام يافته)

-4- تعيين دقيق طول خط ساحلي درياي خزر با استفاده از تصاوير ماهواره اي ETM+ و IRS-ID (اتمام يافته)

5- بررسی امکان براورد سطح زیر کشت توتون با استفاده از تصاویرIRS (طرح منطقه ای با مرکز تحقیقات شرکت دخانیات ایران (اتمام يافته)

6- برآورد برخی مشخصه های کمی ساختاری جنگل با تلفیق داده های لیدار و چند طیفی، (طرح استانی با اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری گلستان)، اتمام یافته (1393)

7- بررسی تفاوت تراکم و ارتفاع تاج پوشش توده‌های جنگل در توده‌های مدیریت‌شده و مدیریت‌نشده با استفاده از داده‌های لیدار (مطالعه موردی: جنگل شصت‌کلاته گرگان) (طرح درون دانشگاهی) اتمام یافته (1393)

8- بررسی امکان مدل‌سازی مکانی تنوع درختی جنگلی در جنگل‌های مدیریت نشده با استفاده از مشخصه‌های فیزیوگرافی، ‌اقلیمی و داده‌های طیفی (مطالعه موردی: جنگل‌های سری یک طرح مبارک‌آباد) (طرح درون دانشگاهی) اتمام یافته (1394)

9- بررسی اطلاعات مکانی و توصیفی واحدهای صنعتی و معدنی استان گلستان بر اساس نقاط جغرافیایی و ایجاد پایگاه GIS (فاز اول: صنایع فلزی، غیرفلزی و معدنی) (طرح سفارشی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان) اتمام یافته 1396

10- بررسي امكان تهيه نقشه پراكنش خسارت ناشي از بيماري بلايت شمشاد با استفاده از تصاوير چند زمانه ماهواره‌اي با قدرت تفكيك مكاني خيلي بالا (مطالعه موردي: منطقه جنگلي حفاظت شده خيبوس و انجيل سي مازندران)- طرح مورد حمایت صندوق حمایت از پژوهشگران ریاست جمهوری- در حال اتمام- 1396

7-شركت در كنگره ها و سيمنار هاي تخصصي

1- سخنراني و ارائه مقاله در همايش بين المللي درياي خزر، روابط و روند همكاري ها، دانشگاه مازندران،1382

2- شركت درميزگرد تخصصي نقش طرحهاي جنگل داري در پايداري و يا ناپايداري توليد جنگل، 1382، دانشگاه گرگان

1- سخنراني و مارائه مقاله در سمينار علمي دانشكده جنگلداري،1382، دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

2- سخنراني و ارائه مقاله درچهارمين همايش دستاوردهاي طرح هاي نوع پنجم،1382، دانشكده منابع طبيعي دانشگاه تهران،

5-سخنراني و ارائه مقاله در كنفرانس ملي ژئوماتيك 83، 1383، سازمان نقشه برداري كشور

6-سخنراني و ارائه مقاله در بيستمين كنفرانس بين المللي فتوگرامتري و سنجش ازدور (ISPRS)، 1383، استانبول، تركيه

7- سخنرانی و ارایه مقاله در کنفرانس سنجش از دور و محیط زیست (RSE). 1384 سن پترزبورگ روسیه

8-همايش حفاظت از جنگلها در مديريت پايدار جنگل،1383، كرج، دانشكده منابع طبيعي

9-سمينار تخصصي روش تحقيق در علوم مهندسي و ژئوماتيك،1383، سازمان نقشه برداري كشور

10-سخنراني و ارائه مقاله در سمينار علمي هفته پژوهش استان گلستان،1383 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

11- سركت در كنفرانس بين المللي داده هاي مكاني در توسعه پايدار، 1385، گوآ، هندوستان

12- شرکت در کنفرانس بین المللی سنجش از دور آسیا، 1386، مالزی

13- شرکت در کنفرانس بین المللی سنجش از دور آسیا، 1388. سریلانکا

14- شرکت در کنفرانس بین المللی امار مکانی- هلند، 1389

15- سخنرانی در کنفرانس بین المللی SRPM2105. جزیره کیش

16= سخنرانی کلیدی در کنفرانس ملی آینده جنگل های شمال. 1396 دانشگاه گیلان.

9-راهنمايي پايان نامه هاي كارشناسي ارشد (اتمام یافته)

1- بررسي امكان تهيه نقشه هاي تيپ و تراكم جنگل با استفاده از تصاوير سنجنده ETM+ ، پايان نامه هاي كارشناسي ارشد رشته جنگلداري ،محسن شاه بابايي،1383

2- بررسي تغييرات گستره جنگل با استفاده از نقشه هاي توپوگرافي، عكس هاي هوايي و داده هاي ماهواره اي سنجنده ETM+ و IRS در جنگل هاي جنوب كردكوي، سحر نجارلو، 1384

3- بررسي روند تغييرات گستره جنگل و ارتباط آن با عوامل فيزيو گرافي و انساني با استفاده از تصاوير ماهواره اي وGIS (مطالعه موردي جنگلهاي آرمرده بانه)،محمد رشيد اميني، 1385

4- پهنه بندي خطر و بررسي عوامل موثر زمين لغزش در سري دو جنگل شصت كلاته( پايان نامه مشترك)، حامد افجه اي نصرآبادي، 1385

5- بررسي امكان براورد مشخصه هاي كمي جنگل با استفاده از داده هاي ماهواره اي، جهانگير محمدي، 1386

6- بررسی پیش بینی توزیع مکانی برخی خصوصیات الومتریک جنگل با استفاده از زمین امار و GIS، فریبا قنبری، 1387

7- مقایسه قابلیت تصاویر ماهواره ای لندست-ETM و IRS-LISSIII در تهیه نقشه تیپ در جنگل های زاگرس، مطالعه مورد جنگل های قلاجه استان کرمانشاه، روح الله پرما،1387

8- مقایسه قابلیت تصاویر ماهواره ای ETM+ و IRS-LISSIVدر تهیه نقشه تراکم جنگل های زاگرس، هیوا عبدالهی،1387

9-بررسی مقایسه ای روش های اماربرداری زمینی و داده های سنجش از دور در برآورد برخی مشخصه های کمی جنگل های شهری،جلیل کرمی، دانشکده منابع طبیعی نور، دانشگاه تربیت مدرس، 1387

10- بررس امکان استخراج درختان سرخشکیده با استفاده از تصاویر ماهواره ای. سحر برازمند. 1388

11- بررسی اجرای طرح جنگلداری بر حفظ کاربری و انبوهی جنگل با استفاده از تصاویر ماهواره ای و GIS. سعیده طاهری. 1388

12-بررسی نرخ تغییرات گستره جنگل با استفاده از تصاویر ماهواره ای درجنگل گلیداغی. پروین رنجبرنزاد. 1388

13- بررسی امکان توسعه مناطق تقرجگاهی شهر گرگان. دانشگاه کردستان. مرتضی پاسندی. 1388 (استاد راهنمای مشترک)

14- بررسی پراکنش مکانی توده های ارس امین اباد فیروزکوه و ارتباط آن با پارامترهای محیطی، مریم رامین، 1388

15- اثر سن جاده های جنگلی و فاصله از جاده ها بر تنوع درختان و درختچه ها، زینب زادسر(استاد راهنمای مشترک)، 1389

16- انلیز کمی و کیفی توده ارس ناحیه چهارباغ با استفاده از GIS و انالیز زمین، محمد مقصودلونزاد، 1389

17- بررسی امکان مدلسازی تخریب گستره جنگل های زاگرس شمالی با استفاده از عکس های هوایی و GIS، اسماعیل مام محمودی، 1389

18- برسی ارتباط درختان باد افتاده با خصوصیات توپوگرافی و ساختار توده در سری دو جنگل شصت کلاته گرگان، رضا باقری، 1389

19- بررسی براورد برخی پارامترهای ساختاری جنگل با استفاده از داده های طیفی ماهواره ای، سیاوش کلبی (استاد راهنمای مشترک)، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، 1390

20- برآورد برخی مشخصه های کمی جنگل با استفاده از داده های طیفی ماهواره Quickbird ، سلام یزدانی، 1390

21- ارزیابی توان تفرجی منطقه جنگلی زرین گل با استفاده از GIS ، مریم ضیایی(استاد راهنمای مشترک)، 1391

22- پهنه بندی و تحلیل مکانی آتش سوزی در پارک ملی گلستان طیبه میردیلمی، 1391

23- ارزیابی دقت نقشه خاکشناسی سری یک طرح جنگلداری دکتر بهرام نیا ، 1391، نرگس کاردگر (راهنمای مشترک)

24- مدلسازی تخریب گستره جنگل های منطقه کاکارضای خرم اباد با استفاده از GIS ، الهام مسروری ، 1391

25- براورد تراکم تاج پوش جنگ های زاگرس با استفاده از تلفیق داده های ماهواره ای و کمکی، سمیه افشار، 1391

26- بررسی وضعیت کمی فضای سبز درختی مناطق شهری مشهد و امکان توسعه­ی آن با استفاده از GIS ، علی فکور،1392

27- مقایسه تصاویر ماهواره­ای با قدرت تفکیک متفاوت مکانی متوسط (ASTER و TM) و بالا (Quickbird) در برآورد برخی مشخصه­های کمی جنگل، نورالدین نوریان، 1392

28- بررسی الگوریتم های ناپارامتریک در بهبود مدلسازی احتمال خطر آتش سوزی پارک ملی گلستان، محمد امین اسحاقی 1393

29- زهره قاسمی، 1393

30- فاطمه مصدق، 1393

31- مژگان ظهریبان، 1393

32- قباد کوثری، 1394

33- وحید اسلامی، 1394

34- بهاره السادات موسوی، 1394

35- مریم پورعظیمی، 1395

36-محمد برزین، 1395

37- ابوالفضل قاسمی، 1395

38-مونا استرکی، 1395

39-مهرسا یزدانی

11- راهنمایی رساله دکتری (اتمام یافته)

1- جهانگیر محمدی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2- نقوی (استاد راهنمای مشترک)، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری،

3- محسن مصطفی(استاد راهنمای مشترک)، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

4-امیدکرمی(استاد راهنمای مشترک)، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

5- حسن کلانتری(استاد راهنمای مشترک)، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

6- علی نجفی فر(استاد راهنمای مشترک)، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

7- روح الله پرما (استاد راهنمای مشترک)، دانشگاه لرستان

8- روح الله اسماعیلی(استاد راهنمای مشترک)، دانشگاه لرستان

12-عضويت در مجامع علمي و فرهنگي (داخلي و خارجي)

-عضو انجمن جنگلباني ايران

- عضو جامعه جنگلباني ايران شعبه مازندران

-عضو انجمن سنجش از دور ايران

- سردبیر مجله علمی ترویجی حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعی

- عضو هیئت تحریریه مجله علمی-پژوهشی پژوهش های علوم و فناوری جوب و جنگل

- عضو هیئت تحریه مجله مخاطرات محیطی گروه جغرافیا دانشگاه فردوسی مشهد

- عضو هیئت تحریریه مجله Journal of Environmental Resources Research International

- عضو هیئت تحریریه مجله علمی اکوسیستم های طبیعی دانشگاه آزاد واحد نور

- عضو هیئت تحریریه مجله علمی حفاظت زیست بومی گیاهان دانشگاه گنبد

- عضو هیئت تحریریه مجله بومشناسی جنگل های ایران. دانشگاه ساری

- عضو شورای فناوری و ارتباطات دانشگاه

- عضو هیئت موسس و مدیره انجمن آموزش محیط زیست و توسعه پایدار

13-سوابق اجرايي

كارشناس بخش حفاظت خاك موسسه حفاظت خاك و آبخيزداري وزارت جهاد كشاورزي،1373 تا 1375

مسئول واحدGIS مركز تحقيقات منابع طبيعي مازندران،1376 تا 1379

مشاور مركز تحقيقات و مطالعات درياي خزر، 1379 تا 1386

مدیر گروه جنگلداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان از 18/5/85 تا 1/9/87

رییس دانشکده های علوم جنگل و مهندسی چوب و کاغذ (از 17/2/1393 تاکنون)

عضو هیئت امنای دانشگاه های آزاد استان گلستان (1389 تاکنون)

عضو کمیسیون دائمی دانشگاه های ازاد استان گلستان(1389 تاکنون)

مدیر گروه جنگلداری (1394 تاکنون)

14-همكاري با مراكز تحقيقاتي و دستگاههاي اجرايي

مركز تحقيقات حفاظت خاك و آبخيزداري وزارت جهاد از تاريخ 1374 تا 1376

مركز تحقيقات منابع طبيعي و امور دام استان مازندران از تاريخ 1376 تا 1379

مركز تحقيقات و مطالعات درياي خزر وزارت نيرو از تاریخ 1379 تا 1383 (در حال ادامه)

همكاري در چند طرح تحقيقاتي مركز تحقيقات منابع طبيعي و موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع

ناظر پروژه تحقيقاتي بررسي آنومالي و نقشه دماي سطح آب درياي خزر با استفاده از داده هاي ماهواره NOAA ، پروژه مشترك مركز تحقيقات و مطالعات درياي خزر و مركز سنجش از دور ايران

همكار پروژه رقومي سازي كاربري اراضي سواحل درياي خزر در استان مازندران

ناظر طرح امایش سرزمین استان مازندران، استانداری مازندران

عضو کمیته ارتقاه توانمندی های حرفه ای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی مازندران

عضو کمیته علمی کنفرانس تغییرات زیست محیطی دریای خزر، دانشگاه مازندران

دبیر کمیته روابط بین الملل کنفرانس بین المللی آتش سوزی در عرصه های منابع طبیعی گرگان 1390

14-زمينه هاي مطالعاتي و پژوهشي

كاربرد سنجش از دور در منابع طبيعي و جنگل

استفاده از سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي در پروژه هاي مختلف

استفاده از عكس هاي هوايي در منابع طبيعي

تهيه نقشه هاي كاربري اراضي

آمايش سرزمين و ارزيابي توان اكولوژيك زمين

كارتوگرافي و تهيه نقشه هاي گياهي

داوري كتاب :

1- مقدمه اي بر كليات منابع طبيعي با تاكيد بر جنگل و مرتع، جلال محمودي، دانشگاه آزاد اسلامي

2- منابع داده براي GIS، سيد رمضان موسوي، دانشگاه مازندران.

3- واژه نامه سنجش از دور و سیستم های اطلاعات جغرافیایی، حسن اکبری، دانشگاه لرستان

16- افتخارات

1- پژوهشگر برگزیده دانشکده جنگلداری، سال 1386

2- پژوهشگر برگزیده دانشگاه، سال 1387

3- استاد نمونه دانشکده جنگلداری، سال 1388

4- پژوهشگر نمونه دانشگاه در چاپ کیفی ترین مقاله ISI در سال 90

5- پژوهشگر برتر دانشکده علوم جنگل در سال 90

6- پژوهشگر برتر دانشکده علوم جنگل در سال 92

7- پژوهشگر برتر دانشکده علوم جنگل در سال 94

8- پژوهشگر برتر دانشکده علوم جنگل در سال 95

9- استاد نمونه دانشگاه در سال 1394

10- استاد نمونه دانشگاه در سال 1395

11- پژوهشگر برتر دانشکده علوم جنگل در سال 96

تاریخ به روز رسانی: 15دی 96

11872 :تعداد دفعات بازید


جستجو


زبان

زبان دلخواه:

آمار کلی


تعداد کل بازدید: 491066
تعداد بازدید امروز: 31
تعداد کاربران آنلاین: 1

آمار بازدیدکنندگان

در حال حاضر 1 كاربر ميهمان و 0 كاربر عضو برخط.

كاربر ميهمان خوش آمديد ورود.
صفحه اصلی
RSS
سایت اصلی دانشگاه

علوم جنگل | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
طراحی سایت گروه فناوران شبکه و اطلاعات بیتکو