دانشکده علوم جنگل

نام: آیدینParsakhoo_Aidin

نام خانوادگی: پارساخو

رتبه علمی: استادیار

دانشکده: علوم جنگل

گروه: جنگلداری

گرایش: مهندسی جنگل

آدرس پست الکترونيک: Parsakhoo@gau.ac.ir

........................................................................................................................................... 

سوابق تحصيلی

مقطع تحصيلي

رشته

گرایش

دانشگاه محل تحصيل

كشور محل تحصيل

اخذ مدرک

کارشناسی

مهندسی منابع طبیعی

جنگلداری

دانشگاه مازندران

ایران

1385

كارشناسي ارشد

جنگلداری

مهندسی جنگل

دانشگاه مازندران

ایران

1387

دكتري

جنگلداری

مهندسی جنگل

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

ایران

1391

عناوين پايان نامه هاي تحصيلي

پايان نامه كارشناسي ارشد (M.Sc.): مقایسه عملکرد بیل­ هیدرولیکی و بولدوزر در ساخت جاده ­های جنگلی درجه دو (مطالعه موردی سری­ های لولت و لت­تالار)

رساله دكتري: بررسی مقدار رواناب و هدررفت خاک بخش­ های مختلف ساختمان جاده جنگلی با استفاده از شبیه­ ساز باران (مطالعه موردی سری­ های لولت و لت­تالار)

لیست کتاب­ها

 آیدین پارساخو. 1394. ساخت و نگهداری جاده های جنگلی. انتشارات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. 243 ص.

آیدین پارساخو. 1392. طراحی جاده­های جنگلی. انتشارات نوروزی: 159 ص.

مجید لطفعلیان، آیدین پارساخو. 1391. برنامه­ریزی شبکه جاده­های جنگلی. انتشارات آییژ: 163 ص.

عضویت­ها

1- سازمان بسیج علمی- پژوهشی و فناوری استان مازندران.

مقالات منتشر شده در مجلات علمی – پژوهشی و ISI

1- آيدين پارساخو، حميد جليلوند، سيد عطاءالله حسيني، مهدي شيخي. 1387. تأثير جاده­هاي جنگلي آسفالته و خاکي بر ميزان موجودي حجمي توده­هاي حاشيه جاده و مجاور. مجله علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان. 15(5): 10- 17.

2- آيدين پارساخو، سيد عطاءالله حسيني، مجيد لطفعليان، حميد جليلوند. 1388. مقايسه عملکرد بيل­هيدروليکي و بولدوزر در ساخت پروفيل­ عرضي استاندارد جاده­هاي جنگلي. مجله علوم و فنون کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه صنعتي اصفهان. 13(47): 397- 408.

3- آيدين پارساخو، سيد عطاءالله حسيني، مجيدلطفعليان، حميدجليلوند. 1388. بررسي عملکرد اقتصادي عمليات خاکي بولدوزر کوماتسو D60 در­ جنگل­هاي سري لولت – ساري. مجله پژوهش­های علوم و فناوری چوب و جنگل. 16(2): 35-49.

4- آيدين پارساخو، سيد عطاءالله حسيني، مجيد لطفعليان، حميد جليلوند. 1386. ارزيابي کارکرد ساعتي بيل­هيدروليکي در ساخت راه­هاي جنگلي. مجله علمي ترويجي بنا. 34: 1-12.

5- آيدين پارساخو. 1388. ابنيه فني و تأسيسات هيدروليكي جهت زهكشي عرضي هرزآب در جاده­هاي جنگلي. مجله علمي ترويجي بنا. 39: 1-10.

6- آيدين پارساخو، سيد عطاءالله حسيني، مجيد لطفعليان. 1388. بررسی حریم جاده­های جنگلی بر اساس عرض عملیات خاکی، شیب­ دامنه و مشخصات رویشی توده­های اطراف. مجله جنگل ایران. 1(2): 91-104.

7- مجيد لطفعليان، آيدين پارساخو، باريس مجنونيان. 1387. روشي در برآورد ريالي صدمات بهره­برداري جنگل بر توده و زادآوري (مطالعه موردي: سري الندان و واستون). مجله علوم و تکنولوژي محيط زيست. 10(2): 52-62.

8- مجيد لطفعليان، معصومه رضوانفر، باريس مجنونيان، آيدين پارساخو. 1387. بررسي صدمات بهره­برداري جنگل به شيوه تک­گزيني بر توده و زادآوري. مجله علوم و فنون کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه صنعتي اصفهان. 12(46): 363-372.

9- آيدين پارساخو. 1390. تأثیر ویژگی­های مورفولوژیک بذر گیاهان بر فرسایش آبی آنها از سطح شیروانی­های­ خاکی. پژوهش و سازندگی. 90: 61-67.

10- آيدين پارساخو و سيد عطاءالله حسيني. بررسی استانداردهای قوس­ افقی و رابطه آن با صدمات وارده به جاده­های جنگلی درجه دو سری لولت- ساری. ماهنامه راه و ساختمان. 8(75): 22-30.

11- سيد عطاءالله حسيني، ابراهیم امیدوار، حامد نقوی، آیدین پارساخو. 1391. برآورد مقدار رسوب به­دست آمده از جاده­های جنگلی به کمک SEDMODL. مجله پژوهش­های علوم و فناوری چوب و جنگل. 19(1): 23-41.

12- Aidin Parsakhoo, S.A. Hosseini, M. Lotfalian, H. Jalilvand. 2008. Bulldozer and Hydraulic Excavator Traffic Effect on Soil Bulk Density, Rolling Project and Tree Root Responses. International Journal of Natural and Engineering Sciences. 2(3): 139-142.

13- Aidin Parsakhoo, M. Lotfalian. 2009. Demolition Agent Selection for Rock Breaking in Mountain Regions of Hyrcanian Forests. Research Journal of Environmental Sciences. 3(3): 384-391.

14- Aidin Parsakhoo, Seyed Ataollah Hosseini, Mohammad Reza Pourmajidian. 2009. Plants Canopy Coverage at the edge of Main Communications Network in Hyrcanian Forests. Australian Journal of Basic and Applied Sciences. 3(2): 1246-1252.

15- Aidin Parsakhoo, S.A. Hosseini, M. Lotfalian, H. Jalilvand. 2009. Soil loss and displacement by  heavy equipment in forest road subgrading project. International Journal of Sediment Research. 24(2): 229-237.

16- Lotfalian, M. and Aidin Parsakhoo. 2009. Investigation of Forest Soil Disturbance Caused by Rubber-tired Skidder Traf­fic. International Journal of Natural and Engineering Sciences. 3(1): 99-104.

17- Majid Lotfalian, Seyed Fazlollah Emadian, Yahya Kooch, Aidin Parsakhoo. 2010. A Method for Economic Assessment of Logging Damage on Forest Stand and Regeneration. Scandinavian Journal of Forest Research. 25(1): 78-88.

18- Aidin Parsakhoo. 2011. Marginal Effects of Rural Road and Irrigation Canal on Woody and Non-woody Species Composition. Journal of Applied Biological Sciences. 5(13): 21-25.

19- Hosseini, S.A., Mazrae, M.R., Lotfalian, M., Aidin Parsakhoo. 2012. Designing an optimal forest road network by consideration of environmental impacts in GIS. Journal of Environmental Engineering and Landscape Management. 20(1): 58-66.

20- Hosseini, S., Hosseini, S.A., Lotfalian, M., Aidin Parsakhoo. 2011. Assessment of Factors Affecting Forest Road Routing and Landslide Occurrence in North of Iran. International Journal of Science and Nature. 2(2): 220- 224.

21- Hosseini, S.A., Jalilvand, H., Pourmajidian, M.R., Aidin Parsakhoo. 2011. Effects of forest road clearings on understory diversity beneath Alnus subcordata L. stands in Iran. Maejo International Journal of Science and Technology. 5(2): 241-251.

22- Varedi Koolaei, S.M., Jalilvand, H., Hodjati, S.M., Aidin Parsakhoo. 2011. Estimating the biodiversity of understory plant species in afforestation and land sliding areas of Alder stands. Journal of Soil Science and Environmental Management. 3(9): 269-276.

23- Hosseini, S.A., Lotfi, R., Lotfalian, M., Kavian, A., Aidin Parsakhoo. 2011. The effect of terrain factors on landslide features along forest road. African Journal of Biotechnology. 10(64): 14108-14115.

24- Hosseini, S.A., M.E. Khalili, M. Pourmajidian, A. Fallah, Aidin Parsakhoo. 2012. Relationship between forest road length and village development during three decades in Neka-Zalemrood forest. Journal of Forest Sciences. 58(1): 1-7.

25- Aidin Parsakhoo, S.A. Hosseini, M. R. Ghaffariyan. 2011. Economics of a hydraulic hammer for forest road construction in a mountainous area. Journal of Forest Sciences. 57(12): 565-573.

26- Sorkhi, A., Seyed Ataollah, Hosseini, Majid Lotfalian and Aidin Parsakhoo. Effect of the standard clearing limit of forest road right-of-way on stand stock growth: Case study of Vaston forests, Hyrcanian zone. African Journal of Environmental Science and Technology. 6(1): 43-49.

27- Aidin Parsakhoo, Majid Lotfalian, Ataollah Kavian, Seyed Ataollah Hoseini and Murat Demir. 2012. Calibration of a portable single nozzle rainfall simulator for soil erodibility study in hyrcanian forests. African Journal of Agricultural Research. 7(27): 3957-3963.

28- Aidin Parsakhoo, Majid Lotfalian, Ataollah Kavian, Seyed Ataollah Hosseini and Murat Demir. 2012. The effects of Rubus hyrcanus L. and Philonotis marchica (Hedw.) Brid. on soil loss prevention from cutslopes of a forest road. Journal of Forest Sciences. 58(8): 337–344.

29- Seyed Ataollah Hosseini, Aidin Parsakhoo, Roya Seifi. 2012. Investigating the Effect of Technical Parameters of Forest Road Planning and Building on Traffic Noise Reductuin. Polish Journal of Environmental Studies. 21(5): 1217-1222.

30- Majid Lotfalian, Aidin Parsakhoo, Ataollah Kavian, Seyed Ataollah Hosseini. 2013.Runoff and sediment concentration of different parts of a road in Hyrcanian forests. Forest Science and Practice, 15(2): 144-151.

31- Aidin Parsakhoo, Seyed Ataollah Hoseini. 2013. Analytical hierarchy process to choose the best earthwork machine in northern forests of Iran. Journal of Forest Sciences, 59(12): 487-492.

32- Aidin Parsakhoo, Majid Lotfalian, Ataollah Kavian, Seyed Ataollah Hosseini. 2014. Prediction of the soil erosion in a forest and sediment yield from road network through GIS and SEDMODL. International Journal of Sediment Research, 29: 128-135.

33- Aidin Parsakhoo, Majid Lotfalian, Ataollah Kavian, Seyed Ataollah Hosseini. 2014. Assessment of soil erodibility and aggregate stability for different parts of a forest road. Journal of Forestry Research, 25(1): 193-200.

34- Ata Safari, Ataollah Kavian, Aidin Parsakhoo. 2013. Assessment of effect of road or road construction on soil physical and chemical properties in northern forests of Iran. International journal of Advanced Biological and Biomedical Research, 1(8): 835-850.

35- Aidin Parsakhoo, Majid Lotfalian, Ataollah Kavian, Seyed Ataollah Hosseini. 2014. The effects of soil properties and vegetation cover on the sedimentation of forest roads. Journal of Soil Science and Environmental Management, 5(2): 20-27.

36- Aidin Parsakhoo, Majid Lotfalian. 2014. Multiple linear modeling of forest road sedimentation using rainfall simulator as environmental index. Herald Journal of Geography and Regional Planning, 3(2): 72-80.

37- Aidin Parsakhoo, Mohammad Hadi Moayeri, Majid Poursadeghi. 2014. Comparison of the trees regeneration at different distances from Alang Dareh forest roads considering tourist pressure. Journal of Ecology and Natural Environment, 6(7): 232-237.

38- Aidin Parsakhoo. 2014. Application of geographical information system for mapping fire risk and designing forest roads. Forestry Ideas, 20(1): 47-56.

مقالات منتشر شده در همایش­های داخلی و خارجی

42- مجيد لطفعليان، آيدين پارساخو. 1386. بررسي امکان استفاده از هلي­کوپتر در جنگل­هاي معتدله. اولين همايش نقش مديريت در حفاظت و توسعه پايدار جنگل- لاهيجان. 8 ص. (شفاهی)

43- سيدعطاءالله حسيني، آيدين پارساخو. 1386. شناسايي نقاط بحراني و حساس به حريق در جنگل­ها­ به کمک سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS). دومين همايش مقابله با سوانح طبيعي- تهران. 10 ص. (پوستری)

44- سيد عطاءالله حسيني، آيدين پارساخو. 1386. شيوه­هاي مقاوم سازي ساختمان جاده­هاي جنگلي در برابر لغزش و رانش. همايش جنگل­هاي شمال کشور و صنايع وابسته- چالوس. 138- 147 ص ص. (پوستری)

45- حميد جليلوند، آيدين پارساخو. 1386. ارزيابي اثرات اکولوژيکي جاده­­هاي جنگلي. همايش جنگل­هاي شمال کشور و صنايع وابسته- چالوس. 156- 163 ص ص. (پوستری)

46- مجيد لطفعليان، آيدين پارساخو. 1386. بهينه سازي هزينه­ حمل و نقل ثانويه چوب­آلات جنگلي. همايش جنگل­هاي شمال کشور و صنايع وابسته- چالوس. 223-224 ص ص. (چکیده)

47- آيدين پارساخو، سيد عطاءالله حسيني، مجيد لطفعليان، محمدرضا پورمجيديان. 1386. نقش شيوه­هاي زيست مهندسي در نگهداشت جاده­هاي جنگلي. اولين همايش نقش مديريت در حفاظت و توسعه پايدار جنگل- لاهيجان. 7 ص. (پوستری)

48- آيدين پارساخو، سيد عطاءالله حسيني. 1387. کاربرد فناوري اطلاعات جغرافيايي (GIS) در علوم جنگل. همايش علوم و فناوري اطلاعات و ارتباطات- ساري. 9 ص. (پوستری)

49- آيدين پارساخو، سيد عطاءالله حسيني، مجيد لطفعليان، حميد جليلوند. 1387. ارگولوژي ماشين­آلات بيل­هيدروليکي و بولدوزر در پروژه ساخت راه­هاي جنگلي. اولین کنفرانس بین المللی تغییرات زیست محیطی منطقه خزری. بابلسر. 6 ص. (پوستری)

50- آيدين پارساخو، سيد عطاءالله حسيني، مجيد لطفعليان، حميد جليلوند. 1387. مقايسه سطح برداشت و جابجايي خاک توسط بيل­هيدروليکي و بولدوزر در پروژه ساخت جاده­هاي جنگلي. دومين کنفرانس ملي روز جهاني محيط زيست- تهران. 353- 354 ص ص. (چکیده)

51- آيدين پارساخو. 1387. توليد چوب و منظرسازي جاده­ها با گونه­هاي گياهي. دومين کنفرانس ملي روز جهاني محيط زيست- تهران. 188- 189 ص ص. (چکیده)

52- آيدين پارساخو، سيد عطاءالله حسيني، مجيد لطفعليان، حميد جليلوند. 1387. بررسي اثرات زيست محيطي ماشين­آلات خاکبرداري در اکوسيستم­هاي جنگلي. اولین کنفرانس بین المللی تغییرات زیست محیطی منطقه خزری. بابلسر. 7 ص. (پوستری)

53- آيدين پارساخو، مهران معافی. 1387. توسعه زراعت چوب راهبردي استراتژيک جهت جبران کسري برداشت از جنگل­هاي شمال ايران. اولين همایش ملی تأمین مواد اولیه و توسعه صنایع چوب و کاغذ کشور، گرگان. 12 ص. (پوستری)

54- آيدين پارساخو، سيد عطاء الله حسيني. 1387. پيش­بيني توسعه شهرنشيني در يک منطقه کلان شهري به کمک سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS). پنجمین همایش سامانه اطلاعات مکانی 87. 10 ص. (پوستری)

55- آيدين پارساخو، سيد عطاءالله حسيني، مجيد لطفعليان، حميد جليلوند. 1387. انتخاب مناسبترين ماشين ساختماني در پروژه عمليات خاکي جاده­هاي جنگلي (مطالعه موردي: سري­هاي لولت و ميانا- شرکت صنايع چوب و کاغذ مازندران). کنفرانس بين المللي مديريت پروژه – تهران. 8 ص. (پوستری)

56- آيدين پارساخو، سيد عطاء الله حسيني. 1387. نقش صيانت و حمايت از جنگل­ها و مراتع ناحيه هيرکاني در کاهش وقوع سيلاب­هاي مخرب. سومين همايش مقابله با سوانح طبيعي- تهران. 9 ص. (پوستری)

57- آيدين پارساخو، حميد جليلوند. 1387. کاربرد رگرسيون لجستيک و GIS در تهيه نقشه نقاط مستعد زمين لغزش در مقياس محلي. سومين همايش مقابله با سوانح طبيعي- تهران. 11 ص. (پوستری)

58- آيدين پارساخو، سيد عطاء الله حسيني. 1387. پهنه­بندي خطر سيل به کمک سامانه اطلاعات جغرافيايي. سومين همايش مقابله با سوانح طبيعي- تهران. 12 ص. (پوستری)

59- مهران معافي، مجيد لطفعليان، سيد محمد حجتي، آيدين پارساخو. 1387. ارزشگذاري اقتصادي بر عملکرد زيست محيطي اکوسيستم­هاي طبيعي. دومين همايش منطقه­اي منابع طبيعي و محيط زيست-ارسنجان. 9 ص. (پوستری)

60- محمدرضا پورمجيديان، آيدين پارساخو. 1387. بررسي توزيع مکاني و مشخصات کمي و کيفي آتش­سوزي­­ها­ در عرصه­هاي منابع طبيعي استان مازندران. اولين همايش بين­المللي تغيير اقليم و گاهشناسي درختي در اکوسيستم­هاي خزري- ساري. 7 ص. (پوستری)

61- آيدين پارساخو، سيد عطاء الله حسيني. 1387. طراحی شبکه جاده­های جنگلی بر اساس مشخصات لایه­های زمین­شناسی در منطقه هیرکانی. همایش منطقه­ای جنگل و صنایع چوب و کاغذ- آستارا. 57-65. (پوستری)

62- آيدين پارساخو. 1388. تعيين شاخص­هاي مؤثر بر توليد رسوب در حوزه آبخيز به کمک سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS). سومين همايش و نمايشگاه تخصصي مهندسي محيط زيست- تهران. 10 ص. (پوستری)

63- آيدين پارساخو. 1388. ارزيابي مشکلات و ارائه راهکارها در خصوص بهبود وضعيت روسازي جاده­هاي جنگلي کوهستاني. سومين همايش ملي جنگل – کرج. 7 ص. (پوستری)

64- مجید لطفعلیان، آیدین پارساخو. 1389. خسارات ناشي از عمليات چوبکشي زميني به توده باقيمانده و جانداران جنگل. هشتمین همایش ملی دو سالانه انجمن متخصصان محیط زیست- تهران. 9 ص. (پوستری)

65- ساره حسینی، سيد عطاءالله حسيني، مجید لطفعلیان، آیدین پارساخو. 1389. الویت­بندی معیارهای مؤثر در مسیریابی جاده­های جنگلی بر اساس ملاحظات زیست­محیطی. هشتمین همایش ملی دو سالانه انجمن متخصصان محیط زیست- تهران. 126-121 ص. (پوستری)

66- سید مهدی واردی کولایی، حمید جلیلوند، سید محمد حجتی، آیدین پارساخو. 1390. تأثیر آشفتگی­های طبیعی و مصنوعی بر مشخصه­های رویشی درختان جنگلی سری دارابکلا. همایش منطقه­ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی- گرگان، 31 اردیبهشت و 1 خرداد. 571-580 ص. (پوستری)

67- سید مهدی واردی کولایی، حمید جلیلوند، سید محمد حجتی، آیدین پارساخو. 1390. بررسی تنوع زیستی در توده­های تمشک و توسکای حاشیه جاده جنگلی. همایش منطقه­ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی- گرگان، 31 اردیبهشت و 1 خرداد. 562-570 ص. (پوستری)

68- رویا سیفی، مجید لطفعلیان، آیدین پارساخو. 1390. نقش روش­های بهره­برداری بهینه در پیش­گیری از تخریب جنگل­ها. همایش منطقه­ای جنگل­ها و محیط زیست ضامن توسعه پایدار- بوشهر، 7 الی 8 اردیبهشت. 23 ص. (پوستری)

69- عطا صفری، عطااله کاویان، آیدین پارساخو. 1391. معرفی مدل فرسایش سطح جاده واشنگتن (WARSEM). سومین همايش بين­المللي تغيير اقليم و گاهشناسي درختي در اکوسيستم­هاي خزري- ساري. 8 ص. (پوستری)

70- Majid Lotfalian, Yahya Kooch, Aidin Parsakhoo. 2008. Annual Rings in Relation to Forest Management and Utilization. 1st International Conferences of Climate Change and Tree Dendrochronology in Caspian Ecosystems-Sari. 9 p. (Poster)

71- Majid Lotfalian, Zeinab Zadsar, Aidin Parsakhoo. 2008. Logging Operation and Tree Falling Types in Forests of Iran. CONFERENCE ON NEW DEVELOPMENTS IN FOREST ENGINEERING (Germany). 238- 242 pp. (Poster)

72- Majid Lotfalian, Aidin Parsakhoo, Yahya Kooch. 2008. Reactions between Annual Rings and Timber Logging. EuroDendro Conference. The long history of wood utilization- Hallstatt Austria. 98-99 pp. (Abstract)

طرح­های پژوهشی

1- آیدین پارساخو. 1390. طراحی و ساخت دستگاه باران­ساز صحرایی. سازمان بسیج علمی- پژوهشی و فناوری استان مازندران. مجری طرح صنعتی. طرح خاتمه یافت.

2- آیدین پارساخو. 1390. تعیین نقاط حساس به آتش­سوزی در جنگل و مسیریابی جهت مهار حریق به کمک سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS). سازمان بسیج علمی- پژوهشی و فناوری استان مازندران. مجری طرح پژوهشی. طرح خاتمه یافت.

3- آیدین پارساخو. 1391. اولویت­بندی مکانی تخصیص بودجه به منظور بازسازی نقاط لغزشی اطراف جاده­های جنگلی. سازمان بسیج علمی- پژوهشی و فناوری استان مازندران. مجری طرح پژوهشی. طرح خاتمه یافت.

4- سيد عطاءالله حسيني، حميد جليلوند، محمد رضا پورمجيديان، آيدين پارساخو. 1388. اثر شکل هندسي مقطع عرضي جاده­هاي جنگلي بر وضعيت پوشش گياهي زيرآشکوب درختان توسکا. گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبيعي، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساري. همکار طرح پژوهشی. کد طرح: 01-1388-04، مصوب چهاردهمین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه، مورخ 3/6/1388. طرح خاتمه یافت.

5- مجید لطفعلیان، آیدین پارساخو. 1390. اصلاح کوبیدگی خاک مسیرهای چوبکشی از رده خارج به کمک روش­های مکانیکی. گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبيعي، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساري. همکار طرح پژوهشی. طرح خاتمه یافت.

6- سيد عطاءالله حسيني، آیدین پارساخو، رویا سیفی. 1390. بررسی تأثیر برخی مشخصه­ های فنی طراحی و ساخت جاده جنگلی بر میزان کاهش سر و صدای ترافیک (مطالعة موردی: جنگل­های نکا-ظالمرود). گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبيعي، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساري. همکار طرح پژوهشی. طرح خاتمه یافت.

7- آیدین پارساخو. 1393. بازنگری استاندارد شعاع قوس افقی جاده های جنگلی. گروه جنگلداری، دانشکده علوم جنگل. مجری طرح پژوهشی داخل دانشگاه. طرح خاتمه یافت.

راهنمایی پایان ­نامه کارشناسی ارشد

1- حسین یازرلو. بررسی اثر طرح هندسی مسیرهای چوبکشی و تردد اسکیدر بر صدمات وارده به خاک جنگل (مطالعه موردی: پارسل 7 سری یک طرح جنگلداری دکتر بهرام نیا). دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

مشاور پایان ­نامه کارشناسی ارشد

1- ساره حسینی، 1390. عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد: ارزیابی توان اراضی برای ردیابی مسیر هادی به کمک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و سامانه اطلاعات جغرافیایی. دانشکده منابع طبيعي، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساري.

2- مهدی واردی، 1390. عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد: مقایسه زادآوری، تنوع پوشش گیاهی کف و برخی عوامل خاکی در مناطق جنگل­کاری شده و لغزشی- رانشی توده­های توسکا با جنگل مجاور (مطالعه موردی جنگلهای دارابکلا). دانشکده منابع طبيعي، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساري.

3- علی سرخی، 1391. عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد: تأثیر بکارگیری اصول فنی تعیین حریم جاده­های جنگلی بر کاهش هزینه ساخت و صدمه به حجم سرپای توده. دانشکده منابع طبيعي، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساري.

4- محبوبه عباسپور، 1391. عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد: طراحی شبکه جاده جنگلی بر اساس عبور جاده از مناطق پایدار به منظور کاهش فرسایش (مطالعه موردی سری واستون). دانشکده منابع طبيعي، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساري.

5- عطا صفری، 1391. عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد: اندازه­­گیری هدر رفت خاک و رواناب در جاده­های جنگلی دارابکلا. دانشکده منابع طبيعي، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساري.

6- عذرا آبکار، 1392. طراحی شبكه ريزبافت جنگلی با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيائي(GIS) (مطالعه موردی، نکا چوب). دانشکده منابع طبيعي، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساري.


7-  فاطمه رضایی چراتی، 1392. ارزیابی و مقایسه ی برآورد میزان رسوب سطح جاده جنگلی توسط دو مدل  WARSEM وSEDMODL(مطالعه موردی : جنگل دارابکلا). دانشکده منابع طبيعي، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساري.

8- مرضیه جانزاده چناری، 1393. تحلیل پایداری دامنه های خاکبرداری و خاکریزی جاده­های جنگلی براساس خصوصیات مکانیک خاک. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساري.

سابقه تدریس

1- ماشین آلات جنگل- مقطع کارشناسی ارشد 

2- ایمنی کار در جنگل- مقطع کارشناسی ارشد

3- زیست مهندسی و نگهداری جاده های جنگلی- مقطع کارشناسی ارشد

4- جاده ­سازی 1- مقطع کارشناسی

5- جاده ­سازی 2- مقطع کارشناسی

6- مساحی و نقشه­ برداری- مقطع کارشناسی

7- حفاظت و تثبیت خاک- مقطع کارشناسی

8- پروژه جاده­ سازی طرح جنگلداری- مقطع کارشناسی

9- شناخت محیط زیست- مقطع کارشناسی 

زمینه ­های تحقیقاتی مورد علاقه

ارزیابی کارکرد اقتصادی انواع ماشین­آلات راه­سازی در جنگل، کار با انواع نرم­افزارها و روش­های نوین مسیریابی، طراحی و ارزیابی شبکه جاده، اکولوژی جاده، ارزیابی معضلات ساختمانی جاده و روش­های تعمیر و نگهداری آن، ایمنی جاده و جاده­سازی، برنامه­ریزی شبکه جاده، ارزیابی خاک به عنوان شالوده راه­سازی در جنگل، ارزیابی پیامدهای زمین­شناسی راه­سازی در جنگل (لغزش و رانش، خزش و ...)، هیدرولوژی و اصول زهکشی جاده­های جنگلی، اندازه­گیری نرخ فرسایش و رسوب در جاده­های جنگلی، زیست مهندسی.

6949 :تعداد دفعات بازید


جستجو


زبان

زبان دلخواه:

آمار کلی


تعداد کل بازدید: 491075
تعداد بازدید امروز: 40
تعداد کاربران آنلاین: 1

آمار بازدیدکنندگان

در حال حاضر 1 كاربر ميهمان و 0 كاربر عضو برخط.

كاربر ميهمان خوش آمديد ورود.
صفحه اصلی
RSS
سایت اصلی دانشگاه

علوم جنگل | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
طراحی سایت گروه فناوران شبکه و اطلاعات بیتکو