دانشکده علوم جنگل

مشخصات فردی151037

نام و نام خانوادگی : جهانگیر محمدی

نام پدر: محمد

تاریخ تولد : شهریور 1361

محل تولد: پاوه

مرتبه علمی: استادیار

تاریخ شروع به کار: 1/11/1392

آدرس: دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان، دانشکده علوم جنگل

تلفن: 5051629  936  0098ایمیل: mohamadi.jahangir@gmail.com

 وضعيت تحصیلي


دکتری : سال 1388 تا 1392

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، رشته علوم جنگل (بیومتری)

عنوان پایان نامه:

بهبود برآورد برخی مشخصه­های کمی ساختار جنگل با استفاده از تلفیق داده­های لیدار و تصاویر هوایی رقومی در جنگل‌های پهن­برگ شصت‌کلاته گرگان

استاد راهنما : دکتر شعبان شتایی جویباری

اساتید مشاور: دکتر منوچهر نمیرانیان و پروفسور Erik Naesset

کارشناسی ارشد( جنگلداری):

1384 تا 1386 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

عنوان پایان نامه:

بررسي امكان برآورد برخي مشخصه‌هاي كمي جنگل به منظور ايجاد مدل پيش‌بيني مكاني با استفاده از داده‌هاي طيفي ماهواره‌اي (منطقه مورد مطالعه جنگلهاي بلوط لوه گرگان)

استاد راهنما : دکتر شعبان شتایی جویباری

اساتید مشاور: دکتر حشمت الله حیدری و دکتر فرهاد یغمایی

کارشناسی ( جنگلداری):

1379 تا 1383 دانشگاه رازی کرمانشاه + دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

دیپلم: علوم تجربی 1379 دبیرستان شهداء هشتم آبان پاوه

انتشارات و گزارشات

 

ISI Journals:

1.      Mohammadi J. and  Shataee Sh., 2010. Tree Diversity Mapping Using Landsat ETM+ Data in the Hyrcanian Forests of Iran. Remote Sensing of Environment 114, 1504–1512.

2.      Mohammadi  J., Shataee  Sh., Yaghmaee F. and Mahiny  A.S.,2010. Modeling Forest Stand Volume and Tree Density Using Landsat ETM+ Data. International Journal of Remote Sensing ,Vol. 31, No. 11, 10, 2959–2975.

3.      Mohammadi J., Shataee Sh., and m. babanezhad., 2011. Estimation of forest stand volume, tree density and biodiversity using Landsat ETM+ Data, comparison of linear and regression tree analyses. Procedia Environmental Sciences 7, 299-304.

4.      HADINEZHAD, P., PAYAMENUR, V., MOHAMADI J., AND GHADERIFAR F., 2013, The effect of priming on seed germination and seedling growth in uercus castaneifolia, Seed Sci. & Technol., 41, 121-124.

International Conferences:

1.      Mohammadi J. and  Shataee Sh., 2007. Improving Estimation of  Forest Stands Volume and Tree Density using Remotely Sensed and Ancillary Data, The 28thAsian Conference on Remote Sensing ACRS 2007, 12-16 November, Kuala Lumpur, Malaysia.

2.      Mohammadi J. and Shataee Sh., 2007. Forest Stand Density Mapping Using Landsat ETM+ Data, Loveh Forests, North of Iran, The 28thAsian Conference on Remote Sensing ACRS 2007, 12-16 November, Kuala Lumpur, Malaysia.

3.      Mohammadi J., Shataee Sh., and Amiri M., 2008. Investigation on Spatial Distribution of Tree Crown Dieback by Terrain Analysis and GIS. 4th GIS Conference Along With ISPRS Workshop, 6-7 January, Tehran, Iran (National Cartographic Center).

4.      Mohammadi J., and Shataee Sh., 2008. Investigation on Spatial Prediction of Some Forest Characteristics by Terrain Analysis and Regressive Model, Loveh Forest, North of Iran. 4th GIS Conference Along With ISPRS Workshop, 6-7 January, Tehran, Iran (National Cartographic Center).

مجلات علمی فارسي:

1.       جهانگير محمدي، شعبان شتايي جويباري، هاشم حبشي و فرهاد يغمايي،1387، مقايسه سنجش از دور و زمين‌آمار در برآورد تعداد درختان در هكتار، مطالعه موردي جنگل‌هاي بلوط لوه گرگان، مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان10 تا 21.

2.       جهانگير محمدي، شعبان شتايي جويباري، هاشم حبشي و مجتبي اميري،1387، تاثير شيوه تدريجي- پناهي بر تنوع گونه‌اي درختي در جنگلهاي بلوط لوه گرگان، فصلنامه علمی- پژوهشی تحقيقات جنگل و صنوبر ايران، 241 تا 250.

3.       مجتبي اميري، داود درگاهي، هاشم حبشي و جهانگير محمدي، 1387، تاثير عوامل فيزيوگرافي بر زادآوري گونه بلوط بلندمازو  (Quercus castaneifolia C.A.Mey) در جنگل‌هاي بلوط لوه گرگان، پ‍ژوهش و سازندگي،جلد 21، ویژه نامه منابع طبیعی 116-123 .

4.       جهانگير محمدي و شعبان شتايي .1388. ارزيابي حساسيت شاخص‌هاي طيفي گياهي با استفاده از تابع حساسيت در برآورد حجم سرپاي توده‌هاي جنگلي . مجله علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان101 تا 120.

5.       جهانگير محمدي و شعبان شتايي، فرهاد يغمايي و عبدالرسول سلمان ماهيني ،1388، طبقه‌بندي طبقات سني توده‌هاي جنگلي با استفاده از داده‌هاي ماهواره‌اي، مجله علوم و فناوری چوب و جنگل جلد 16 شماره 3- 43-59.

6.       گودرز حاجی زاده، محمدرضا کاووسی، شعبان شتایی و جهانگیر محمدی، 1390، تعیین الگوی پراکنش مکانی دستجات تخم ابریشم باف ناجورLymantria dispar (L.)  و ارتباط آن با تیپ های جنگلی و جاده ها، نشریه علمی پژوهشی تحقیقات حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران، جلد 9، شماره 2، 81-91.

7.       صید، سیده زیبا، معیری، محمد هادی، محمدی، جهانگیر، 1392، معرفی معیارها و شاخص های اندازه گیری ساختار توده در جنگلداری پایدار، مجله حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعی، (در حال چاپ).

8.       یلمه غفار، معیری محمد هادی، محمدی جهانگیر، 1392، معرفي روشهاي تجديد حجم درختان مقطوعه مجله حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعی، جلد اول، شماره اول، 99-111.

9.       محمدی جهانگیر، شتایی جویباری شعبان و نمیرانیان منوچهر، 1392، مقایسه مشخصه های کمی و کیفی ساختار توده های طبیعی مدیریت شده و نشده (مطالعه موردی جنگل شصت کلاته گرگان)، مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل (در حال چاپ)

10.    مهدی کرمی شهرام، ماوسی محمدرضا، محمدی جهانگیر و احمدی اکرم، 1392، بررسی کنترل مکانیکی قارچ سم اسبی در جنگل آموزشی و پژوهشی شصت کلاته گرگان، مجله حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعی، (در حال چاپ).

11.    صید، سیده زیبا، معیری، محمد هادی، محمدی، جهانگیر، 1393، مقایسه تنوع گونه های درختی در توده های جنگلی مدیریت شده (قطع گزینشی) و مدیریت نشده راش (مطالعه موردی: جنگل شصت کلاته گرگان)، مجله علمی پژوهشی پژوهش های گیاهی (زیست شناسی ایران) جلد 28 سال 1394 (در حال چاپ).

12.    نوریان، نورالدین، شتایی جویباری شعبان و محمدی جهانگیر، 1393، برآورد برخی مشخصه های کمی جنگل با استفاده از داده های سنجنده ASTER و الگریتم CART، فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ( درحال چاپ).

همايش­هاي داخل كشور:

1.       مجتبي اميري، داود درگاهي، هاشم حبشي و جهانگير محمدي،1387، بررسي وضعيت زادآوري طبيعي گونه بلندمازو Quercus castanifolia در ارتباط با تغييرات ارتفاع از سطح دريا، همايش بين‌المللي تغيير اقليم و گاهشناسي درختي در اكوسيستم‌هاي خزري، ساري (دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري).

2.       نيكنام سليماني، مهدي پورهاشمي، داود درگاهي و جهانگير محمدي، 1386، طبقه‌بندي تيپ‌هاي جنگلي با توجه به فاكتورهاي فيزيوگرافي در جنگل‌هاي بلوط بابا كوسه عليا، استان كرمانشاه، همايش منطقه‌اي يافته‌هاي كشاورزي و منابع‌طبيعي (غرب كشور)، كردستان (سنندج).

3.       جهانگير محمدي و شعبان شتايي، 1387، ارزيابي حساسيت شاخص‌هاي طيفي گياهي با استفاده از تابع حساسيت به منظور شناسايي بهترين شاخص‌هاي طيفي گياهي در برآورد حجم سرپاي توده‌هاي جنگلي، همايش ملي ژ‍ئوماتيك، تهران (سازمان نقشه‌برداري).

4.       پریسا هادی نژاد، وحیده پیام نور، فرشید اکرم قادری و جهانگیر محمدی، 1390، تاثیر کلرید کلسیم و پلی اتیلن گلایکول بر خصوصیات جوانه زنی بلوط بلند مازو (Quercus castaneifolia C.A. Mey)، دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر، مشهد (دانشگاه آزاد اسلامی).

5.       پریسا هادی نژاد، وحیده پیام نور، فرشید اکرم قادری و جهانگیر محمدی، 1390، تاثیر پرایمینگ بذور توسط نیترات پتاسیم و آب بر ویژگی های رویشی نونهال های یک ساله بلوط بلند مازو (Quercus castaneifolia C.A. Mey)، دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر، مشهد (دانشگاه آزاد اسلامی).

6.       صید، سیده زیبا، معیری، محمد هادی و محمدی، جهانگیر، 1392، مقایسه برخی مشخصه های کمی در توده های مدیریت شده و مدیریت نشده جنگل شصت کلاته، دومین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست، همدان دانشکده فنی شهید مفتح.

طرحهای تحقیقاتی:

 1.       برآورد برخی مشخصه های کمی ساختاری جنگل با تلفیق داده های لیدار و چند طیفی، طرح استانی با اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری گلستان (اتمام یافته).

2.       بررسی تفاوت تراکم و ارتفاع تاج پوشش توده های جنگل در توده های مدیریت شده و مدیریت نشده با استفاده از داده های لیدار (مطالعه موردی: جنگلشصت کلاته گرگان) (در حال اجرا).

شرکت در کنگره ها و سمینارهای تخصصی 

 سخنراني و ارائه مقاله در کنفرانس بین المللی سنجش از دور آسیا، ١٣٨۶ ، مالزی

 1. سخنراني و ارائه مقاله در كنفرانس ملي ژئوماتيك 87، سازمان نقشه برداري كشور
 2. سخنراني و ارائه مقاله در كنفرانس بین المللي GIS همراه با کارگاه ISPRS  87، سازمان نقشه برداري كشور

مشاوره پایان نامه هاي كارشناسي ارشد (اتمام یافته):

 1. اثر پرایمینگ بذر بر رشد اولیه نهال های بلند مازو، پايان نامه كارشناسي ارشد رشته جنگلشناسی و اکولوژی جنگل، پریسا هادی نژاد، 1390
 2. ارزیابی روشهای تجدید حجم 3P و صد در صد گونه ممرز (مطالعه موردی سری یک طرح جنگلداری دکتر بهرام نیا)، پايان نامه كارشناسي ارشد رشته جنگلداري، غفار یلمه، 1391
 3. عنوان تخمین زی توده درختان با استفاده از برخی متغیرهای محیطی با تاکید بر ویژگی های خاک   سری یک طرح جنگلداری دکتر بهرام نیا، پايان نامه كارشناسي ارشد رشته جنگلشناسی و اکولوژی جنگل، صابر شمسی جامخانه، 1391
 4. ارزیابی کنترل های شیمیایی و مکانیکی روی قارچ سم اسبی در سری یک طرح جنگلداری دکتر بهرام نیا، پايان نامه  كارشناسي ارشد رشته جنگلشناسی و اکولوژی جنگل، شهرام مهدی کرمی، 1391
 5. تنوع ژنتیکی گونه توس براساس ریخت شناسی برگ و میوه، پايان نامه كارشناسي ارشد رشته جنگلشناسی و اکولوژی جنگل، امیر کردعلیوند، 1391
 6. برآورد مشخصه ی تاج پوشش جنگل زاگرس با استفاده از تلفیق تصاویر ماهواره ای و داده های کمکی (مطالعه موردی جنگل های اطراف شهر ایلام)، سمیه افشار، 1391
 7. ارزیابی تغییرات وضعیت  ساختاری و ترکیب سری 8 زیارت طی یک دوره ده ساله اجرایی طرح، پايان نامه كارشناسي ارشد رشته جنگلداري، فریدون بزی، 1392
 8. مقاومت رستنی های جنگل به حریق و احیاء طبیعی آنها در منطقه جنگلی عروسک استان گلستان، پايان نامه كارشناسي ارشد رشته جنگلشناسی و اکولوژی جنگل، بهاره کمیزی، 1392
 9. مقایسه تصاویر ماهواره ای با قدرت تفکیک متفاوت مکانی متوسط (ASTER و TM) و بالا (Quickbird) در برآورد برخی مشخصه های کمی جنگل، نورالدین نوریان، 1392
 10. مقایسه توده های راشستان مدیریت شده (قطع گزینشی) و مدیریت نشده براساس شاخص های پایداری ساختار توده  (مطالعه موردی جنگل شصت کلاته گرگان)، سیده زیبا صید، 1392

زمينه‌هاي پژوهشي مورد علاقه:

 اندازه گیری جنگل، بیومتری جنگل، استفاده از داده های لیدار در جنگل، مدلسازی و روش های نمونه برداری در منابع طبیعی

سابقه تدريس در دانشگاه (نام دروس):

 اندازه گیری جنگل 1

اندازه گیری جنگل 2

آمار و احتمالات مقدماتی

آمار و احتمالات مهندسی

اجرایی:

 مدیر داخلی مجله حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

5224 :تعداد دفعات بازید


جستجو


زبان

زبان دلخواه:

آمار کلی


تعداد کل بازدید: 485018
تعداد بازدید امروز: 89
تعداد کاربران آنلاین: 2

آمار بازدیدکنندگان

در حال حاضر 2 كاربر ميهمان و 0 كاربر عضو برخط.

كاربر ميهمان خوش آمديد ورود.
صفحه اصلی
RSS
سایت اصلی دانشگاه

علوم جنگل | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
طراحی سایت گروه فناوران شبکه و اطلاعات بیتکو