دانشکده علوم جنگل

نام: سید محمدwaez

نام خانوادگی: واعظ موسوی

رتبه علمی: استادیار

دانشکده: علوم جنگل

گروه: جنگل شناسی و اکولوژی جنگل

گرایش: جنگل شناسی

آدرس پست الکترونيک: waezmousavi@gau.ac.ir

........................................................................................................................................... 

سوابق تحصيلی

مقطع تحصيلي

رشته

گرایش

دانشگاه محل تحصيل

كشور محل تحصيل

اخذ مدرک

کارشناسی

مهندسی منابع طبیعی

جنگلداری

دانشگاه مازندران

ایران

1386

كارشناسي ارشد

جنگلداری

جنگل شناسی و اکولوژی جنگل

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

ایران

1389

دكتري

علوم جنگل

جنگلشناسی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

ایران

1393

گزیده ای از مقالات منتشر شده در مجلات علمی – پژوهشی و ISI

مجلات داخلی

واعظ موسوی س.م.، حبشي، ه، ثاقب طالبی خ. 1393. اثر اجرای شیوه جنگل‌شناسی تک گزینی بر زادآوری در راشستان آمیخته (مطالعه موردی: طرح جنگل‌داری دکتربهرام نیا). پژوهش‌هاي علوم و فناوري چوب و جنگل.

واعظ موسوي س. م.، حبشي، ه. 1392. انواع هوموس و مهم ترين عوامل موثر بر تغييرات آن در راشستان‌هاي آميخته (مطالعه موردي جنگل شصت کلاته گرگان). پژوهش‌هاي علوم و فناوري چوب و جنگل. 20 (4): 151-166.

خیری م.، حبشی ه.، واعظ موسوی س. م. و مقیمیان ن. 1391. اثر روشنه بر ماكروفون خاک در راشستان آميخته (مطالعه موردي جنگل شصت كلاته). فصلنامه انسان و محيطزيست. 20: 101-107.

مجلات خارجی

WaezMousavi S. M., Habashi H. 2012. Evaluating humus forms variation in an unmanaged mixed beech forest using two different humus classification methods. IForest, Biogeoscience and Forestry. 5: 272-275

WaezMousavi S. M., Habashi H., Sajedi T. 2012. The effect of forest treefall gap on humus forms in mixed FagusorientalisLipsky (Oriental Beech) forest. Folia ForestaliaPolonica. 54 (1), 63–68. (ISI)

Mashayekhan A, Mahiny A S, Habashi H, Rahmani M, WaezMousavi S M, FarhadHonardust F. 2012. Delineation of Suitable Areas for Acer Monspessulanum Using a Multi-Criteria Evaluation Approach and Landuse/Cover Mapping (Case Study: Golestan Province in the North of Iran). Journal of Applied Biological Sciences 6 (1): 7-11.

Ebrahimi E., Pourmajidian M. R., Jalilvand H., Fallah A., WaezMousavi S. M. 2012. Effects of Initial Spacing on Some Allometrice Characteristics of 12-years-old Quercuscastaneifolia plantation in Mazandaran central forest.Caspian Journal of Environmental Sciences. 10 (2): 273-278 (Short communication)

WaezMousavi S. M., MaghsoudlouNezhad M. 2011. Yew (Taxusbaccata L.) population in Tuskaestan Valley, North of Iran.Der Eibenfreund 17: 147-151.

WaezMousavi S. M., Lessani M. R. 2010. Population structure of Yew (Taxusbaccata L.)Communites in Tarkat Valley, JahanNama Protected Area, North of Iran. Der Eibenfreund 16: 77-83.

گزیده ای از مقالات منتشر شده در همایش­های داخلی

واعظ موسوي س. م.، عباسي ا، حبشي ه. 1389. اثر سن حفره و مساحت آن بر فراواني گونه تمشک، در راشستان هاي آميخته (مطالعه موردي: جنگل شصت کلاته). دومين همايش بين المللي تغيير اقليم و گاهشناسي درختي در اکوسيستم هاي خزري، ساري. (سخنراني علمی).

واعظ موسوي س. م.، عتباتي ح. 1390. کاربرد هواپيماهاي کوچک بدون سرنشين در کشف و پايش آتش سوزي در عرصه هاي طبيعي. نخستين همايش بين المللي آتش سوزي در عرصه‌هاي منابع طبيعي. 4 و 5 آبان، گرگان، ايران.

WaezMousavi S. M., Pourmajidian M. R. 2010. Distribution, Quality and Quantity of Forest Fires During a Period of 10 Years in Northern Hardwood Forests of Iran. International Conference on Modeling, Monitoring and Management of Forest Fire, Greece.

WaezMousavi S. M., Pourmajidian M. R., Khaje S. G., Azami A. 2010. Frequency and intensity of forest fires during a 10-year period in forests of Golestan province.Second International Conference on Climate Change and Dendrology in Caspian Ecosystems. Sari, Iran.

Bagheri R., Habashi H., WaezMousavi S. M., Kehsavarz A. 2010. Altitudinal changes of organic and organic-riched mineral horizons in northern hardwood forest of Iran. Second International Conference on Climate Change and Dendrology in Caspian Ecosystems. Sari, Iran.

MohammadiVarmazyar, WaezMousavi S. M., Kavosi M. R. 2011. Effects of maladministration on landscape degradation and forest fire occurrence in Makhmalkuh forest park, Lorestan, Iran. First international conference on wildfire in natural resources lands.26-28 October, Gorgan, Iran.

گزیده ای از مقالات منتشر شده در همایش­های خارجی

WaezMousavi S. M., Habashi H. 2012. Morphological Classification of Humus Forms in Mixed Beech Forests, North of Iran. The 8th International Soil Science Congress on"Land Degradation and Challenges in Sustainable Soil Management". 15-17 May, Çeşme, İzmir, Turkey. (Oral presentationسخنرانی علمی:)

WaezMousavi S. M., Habashi H., Zoghi M. 2010. The Effect of Forest Type on Organic Horizon Thickness and Decomposition Rate of Forest Floor of a Northern Hardwood Forest in Iran.International Soil Science Congress on Management of Natural Resources to Sustain Soil Health and Quality.26-28 May, Samsun, Turkey.

راهنمایی و مشاوره‌ی پایان ­نامه کارشناسی ارشد

مریم خیری، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان

معصومه ایزدی، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان

سمیرا راستین، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان

سابقه تدریس

جنگل شناسی 1

جنگل شناسی 2

زبان تخصصی علوم جنگل

آشنایی با منابع طبیعی

زمینه ­های تحقیقاتی مورد علاقه

پویایی روشنه‌های جنگلی، بهبود زادآوری طبیعی، اثرات اجرای شیوه‌ی گزینشی، اصول جنگل شناسی نزدیک به طبیعت، نقش و اهمیت خشکه دارها، هوموس خاک‌های جنگلی

4777 :تعداد دفعات بازید


جستجو


زبان

زبان دلخواه:

آمار کلی


تعداد کل بازدید: 491062
تعداد بازدید امروز: 27
تعداد کاربران آنلاین: 1

آمار بازدیدکنندگان

در حال حاضر 1 كاربر ميهمان و 0 كاربر عضو برخط.

كاربر ميهمان خوش آمديد ورود.
صفحه اصلی
RSS
سایت اصلی دانشگاه

علوم جنگل | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
طراحی سایت گروه فناوران شبکه و اطلاعات بیتکو