برگزاری کارگاه معرفی فرصت های کسب و کار در رشته علوم و مهندسی جنگل

برگزاری کارگاه معرفی فرصت های کسب و کار در رشته علوم و مهندسی جنگل

فهرست فرصت های شغلی در علوم و مهندسی جنگل

لینک کارگاه معرفی فرصت­های کسب و کار در رشته علوم و مهندسی جنگل

https://vu.gau.ac.ir/poshs6ok4b6l/?OWASP_CSRFTOKEN=fc04e5d47b542c1f00a4103f44365c9dd2e5a7d83b16f1427f6ee1840c59a353