اعضای هیات علمی

اعضای هیات علمی دانشکده علوم جنگل شامل افراد زیر است:

 

نام و نام خانوادگی رتبه علمی تخصص آخرین مدرک تحصیلی پست الکترونیک

رامین رحمانی

 

 

 

 

دانشیار

 

 

 

 

اکولوژی جنگل

 

 

 

 

دكتري تخصصي

rahmani@gau.ac.ir

محمد رضا کاووسی

 

دانشیار

 

 

 

پاتولوژی جنگل

 

 

 

دكتري تخصصي

 

 

 

kavosi.reza66@gmail.com

داوود آزادفر

 

 

 

دانشیار

 

 

 

بيوتكنولوژي جنگل

 

 

 

دكتري تخصصي

 

 

 

azadfar.d@gmail.com

 

 

 

 

هاشم حبشی

 

 

 

دانشیار

 

 

 

خاکشناسی جنگل

 

 

 

دكتري تخصصي

 

 

 

Habashi@gau.ac.ir

وحیده پیام نور

 

 

 

دانشیار

 

 

 

اصلاح نژاد و تکولوژی بذر

 

 

 

دكتري تخصصي

 

 

 

Mnoori_56@yahoo.com

علیرضا علی عرب

استادیار جنگلکاری و احياء اکولوژیک جنگل دكتري تخصصي

aliarab@gau.ac.ir

سید محمد واعظ موسوی

 

 

 

 

استادیار

 

 

 

 

جنگلشناسی

 

 

 

 

دكتري تخصصي

 

 

 

 

Waezmousavi@gau.ac.ir

نام و نام خانوادگی

رتبه علمی

گرایش

آخرین مدرک تحصیلی

آدرس پست الکترونيک

محمدهادی معیری

دانشیار

مدیریت اکوسیستم جنگل

دكتري تخصصي

Moayeri@gau.ac.ir

شعبان شتایی جویباری

استاد

سنجش از دور و سامانه اطلاعات مکانی در جنگل

دكتري تخصصي

Shataee@gau.ac.ir

آیدین پارساخو

استادیار

مهندسی جنگل (جاده سازی)

دكتري تخصصي

Parsakhoo@gau.ac.ir

جهانگیر محمدی

استادیار

اندازه گیری جنگل

دكتري تخصصي

Mohamadi.jahangir@gmail.com

 ستار عزتی

 استادیار  مهندسی جنگل (بهره برداری)  دكتري تخصصي  s_ztt@yahoo.com
 حنانه محمدی کنگرانی

 دانشیار  سیاست جنگل  دكتري تخصصي