بازید دانش آموزان مدرسه امید از باغ گیاهشناسی دانشگاه

با همکاری خانه طبیعت و دانشکده علوم جنگل دانش آموزان مدرسه غیر انتفاعی امید گرگان چهارشنبه 22 آبان از باغ گیاهشناسی دانشگاه بازدید کردند و در این بازدید یک ساعته دانش اموزان با گونه های مختلف درختی و درختچه ای موجود در باغ گیاهشناسی جنگل آموزشی و پژوهشی دانشگاه آشنا شدند.