برگزاری جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد اولین دانشجوی غیر ایرانی گرایش مدیریت جنگل

جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد آقای مهندس محمد اسماعیل لاروی با عنوان شناسایی نوع و میزان بهره برداری از تولیدات جنگلی و نقش آن بر معیشت مردم محلی (منطقه جاجی آریوب-استان پکتیا افغانستان) به راهنمایی آقای دکتر محمد هادی معیری در تاریخ ششم آبان ماه 1398 در سالن شهید شهریاری برگزار گردید.