برگزاری جلسه هم اندیشی دانشکده علوم جنگل و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان

جلسه هم اندیشی در راستای اجرای تفاهم نامه فی ما بین اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان و دانشکده علوم جنگل یکشنبه اول تیرماه در دفتر ریاست دانشکده علوم جنگل برگزار گردید.