برگزاری گلگشت پاییزی و برنامه پاکسازی مشارکتی جنگل

به همت انجمن علمی جنگلداری و معاونت فرهنگی دانشگاه برنامه گلگشت پاییزی جهت پاکسازی مشارکتی جنگل شصت کلاته در تاریخ 22 آذرماه سال 98 برگزار گردید.