تماس با دانشکده

 مدیر پورتال: آیدین پارساخو، عضو هيات علمی گروه جنگلداری

آدرس دانشکده: استان گلستان، گرگان، میدان بسیج ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

کدپستی: 49189-43464

تلفن: 32427050-017

فاکس: 32427176-017

پست الکترونیک: ffs@gau.ac.ir