درباره دانشکده

BeechStandGAUArm

دانشکده علوم جنگل

درمیان اکوسیستم های متنوع موجود بر روی خشکی های زمین، جنگل ها با میزبانی مجموعه ای از فرایندهای پیچیده اکولوژیکی، موجب شکل گیری و جریان مستمر تولیدات و خدماتی می شوند که به شکل مستقیم و غیرمستقیم در حیات اقتصادی و یا معاش انسانی نقش آفرین هستند. این جریان مستمری که بخشی از آن طی فرایندهای تولیدی و از مسیر مناسبات قراردادی به شکل کالاهای اقتصادی در میان جوامع انسانی مبادله می شود، از درون رشته ای از فعل و انفعالات پیچیده به عنوان کارکردهای اکوسیستمی زائیده شده که وجه مشخصه آن توانایی استمرار در غیاب مداخلات انسانی است. با این حال تغییرات و تحولات کره زمین، گرم شدن هوا، رشد فزاینده جمعیت در دو قرن اخیر، تغییر الگوی مصرف ساکنین کره خاکی جملگی کاهش کمی و کیفی جنگل ها را در سطح جهان و کشور ایران دربر داشته است. ارزشهای بالای زیست محیطی و ارجحیت آن بر ارزشهای اقتصادی باعث شده تا حفظ، احیاء ، اصلاح، توسعه و بهره برداری اصولی و علمی جنگلها بیش از پیش اهمیت یابد. در همین راستا دانشکده علوم جنگل به ارائه خدمات آموزشی به دانشجویان، تربیت متخصصان و پژوهشگران و ارتقاء کیفی آموزشی پرداخته است. از جمله اهداف و ماموریتهای دانشکده بر اساس گروههای آموزشی موجود مدیریت تنوع زیستی در جنگل، کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای جنگلی، برنامه های اصلاح نژاد درختان از طریق دورگ گیری، کشت بافت، اصلاح بذر و نهال، انتخاب پایه و کلونهای برتر و نخبه گونه های جنگلی و سریع الرشد، مطالعات مربوط به انتخاب پایه های درختی مقاوم به تنشهای محیطی، مدیریت مواد آلی در جنگل، تعیین مناسبترین روشهای برنامه ریزی و مدیریت،بهینه سازی بهره برداری و استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در ارزیابی ، حفاظت و بهره برداری از جنگلها می باشد.

 


 

پیشینه دانشکده

در سال 1336 آموزشگاه عالي جنگل و مرتع (وابسته به سازمان جنگلها و مراتع كشور) به کمک سازمان خواروبار (FAO) تاسیس شد، در سال 1354 این دآموزشگاه به مدرسه عالي منابع طبيعي (وابسته به سازمان جنگلها و مراتع كشور) تبدیل شد، در سال1360 مدرسه عالی منابع طبیعی تحت عنوان دانشكده منابع طبيعي به دانشگاه مازندران ملحق شد. در سال 1367دانشكده منابع طبيعي از دانشگاه مازندران جدا گردید و تحت عنوان مجتمع دانشگاهي علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان به فعالیت آموزشی و پژوهشی خود ادامه داد. بعد از دو سال فعالیت موفقیت آمیز این مجتمع به اولین دانشگاه تخصصی علوم كشاورزي و منابع طبیعی کشور تبدیل گردید. این دانشگاه مجوز ایجاد ده دانشکده را از وزارت علوم دریافت نمود که با ادغام مدیریت دانشکده ها در قالب دانشکده علوم ، دانشکده کشاورزی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی گنبد ، دانشکده شیلات ومحیط زیست و دانشکده جنگلداری و فناوری چوب به فعالیت خود ادامه داد. این دانشگاه با داشتن مزارع کشاورزی، مراتع آموزشی، جنگل آموزشی، مراکز پرورش آبزیان ، نزدیکی به عرصه های فعالیت های کشاورزی و منابع طبیعی زمینه رشد و توسعه بسیار مناسبی داشت. با توجه به تقاضای مردم استان گلستان برای بازگشایی دانشگاه جامع در سال 1386 با همکاری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی در واگذاری دانشکده علوم و در اختیار گزاردن بخشی از امکانات دانشگاه بطور موقت دانشگاه گلستان تاسیس گردید و در همان سال دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی گنبد به مجتمع دانشگاهی علوم کشاوری و منابع طبیعی تبدیل گردید و از دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان جدا گردید. با توجه به تغییرات فوق الذکر دانشگاه و جدا شدن بعضی از دانشکده ها به منظور بهره وری بیشتر از امکانات اجرای نمودن برنامه تفکیک دانشکده ها تحت عنوان دانشکده تولید گیاهی، دانشکده علوم دامی، دانشکده صنایع غذایی، دانشکده ماشین آلات کشاورزی ، دانشکده اقتصاد کشاورزی، دانشکده آبیاری ، دانشکده آبخیزداری ، انشکده شیلات و محیط زیست ، دانشکده علوم جنگل و دانشکده مهندسی چوب و کاغذ در دستور کار قرار گرفته است. در حال حاضر دانشکده های تولید گیاهی ، علوم دامی ، صنایع غذایی ، مهندسی چوب و کاغذ وعلوم جنگل، شیلات و محیط زیست و مرتع و آبخیزداری بصورت مستقل فعالیت می نمایند و در آینده نزدیک سایر دانشکده ها تفکیک خواهند شد.

 آموزشگاه عالي جنگل و مرتع 1336 (وابسته به سازمان جنگلها و مراتع كشور)

 مدرسه عالي منابع طبيعي 1354  (وابسته به سازمان جنگلها و مراتع كشور)

– دانشكده منابع طبيعي 1360 (دانشگاه مازندران)

– دانشكده منابع طبيعي 1367 (مجتمع دانشگاهي علوم كشاورزي و منابع طبيعيگرگان )

– دانشكده­هاي جنگلداري و مهندسي چوب و كاغذ 1369 (دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي)

– دانشکده علوم جنگل 1388:

faculty