مدیریت

رییس دانشکده: دکتر داود آزادفر

تخصص: بیوتکنولوژی جنگل (دانشیار)

ایمیل: Azadfar@gau.ac.ir

شماره تلفن  ۳۲۴۲۷۰۵۰-۰۱۷     :داخلی ۱۲۰

فاکس: ۳۲۴۲۷۱۷۶-۰۱۷